Ändringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag måste lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret om dess registrerade uppgifter förändras. Till exempel personbyten i bolaget ska anmälas utan dröjsmål.

I vissa fall måste även nya uppgifter anmälas med en ändringsanmälan, till exempel då bolaget för första gången väljer verkställande direktör.

Varför måste du anmäla?

Handelsregisteruppgifter används ofta för att kontrollera bolagens företrädare och bakgrundsfakta. Genom anmälan försäkrar sig bolaget om att handelsregisteruppgifterna motsvarar bolagets faktiska situation.

Flera av aktiebolagets beslut träder i kraft först genom registrering. De vanligaste besluten handlar om ändringar i bolagsordningen eller i aktiekapitalet. Bolaget kan följa den nya bolagsordningen från och med registreringsdagen. Om anmälan eller ansökan inte lämnas in inom utsatt tid kan det leda till att bolagets beslut förfaller.

Försummelse av anmälningsskyldigheten kan leda till bötesstraff.

Kontrollera ditt företags gällande handelsregisteruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter du behöver ändra eller tillägga. Du kan kontrollera uppgifterna i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.

Anmälan om förmånstagare

Ett aktiebålag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Börsbolag lämnar inte in någon anmälan. Anmälan om förmånstagare är gratis. Gå till anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Vilka ändringar ska anmälas?

Ett aktiebolag ska anmäla till handelsregistret ändringarna i bland annat följande uppgifter:

Obs! Avbrott i verksamheten anmäls till Skatteförvaltningen.

Omedelbar e-postbekräftelse på inlämnad ändringsanmälan

Om ditt företags e-postadress finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, får du ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

Lämna in din anmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Närmare anmälningsanvisningar hittar du på respektive anmälans sidor.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften beror på vad du anmäler. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Avgiften för pappersanmälan ska betalas innan anmälan skickas in.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.02.2021