Gå direkt till innehållet
Valikko

Flyttning av aktiebolagets hemort från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland

Aktiebolaget kan flytta sin hemort från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till annat. Ett bolag som deltar i flyttning av hemorten som ska registreras i Finland kan också vara ett annat utländskt bolag som jämställs med ett finländskt aktiebolag. Se staterna som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur lämnar jag in anmälan?

Flyttning av hemorten från en EES-stat till Finland anmäls som etableringsanmälan. Du kan lämna in anmälan antingen i två faser eller som en anmälan i verkställandefasen.

Vi rekommenderar att du lämnar in etableringsanmälan till handelsregistret efter att du har lämnat in flyttningsplanen till registermyndigheten i hemstaten för det bolag som flyttar. Vi granskar firman och bolagsordningen av det bolag som flyttar redan färdigt och bolaget får sitt FO-nummer. Det görs inte några anteckningar i handelsregistret från etableringsanmälan, utan flyttning av hemorten registreras först i samband med verkställandet.

När ett utländskt bolag flyttar sin hemort till Finland, ska det utländska bolaget som flyttar anmäla flyttningen av hemorten för registrering inom sex månader från det att det utländska bolaget som flyttar har beslutat om flyttning av hemorten och av en behörig myndighet i avgångsstaten fått ett intyg om att de åtgärder och formaliteter som flyttningen av hemorten förutsätter har vidtagits. I annat fall förfaller flyttningen av hemorten.

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Alternativ 1:

Om du anmäler i två faser, anmäl den fösta fasen av flyttningen av hemorten i den första anmälningsfasen genom att fylla i blankett Y1 och på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

I den andra anmälningsfasen fyll i blankett Y4, bilageblankett 13 samt blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten. Ange flyttningen av hemorten på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Alternativ 2:

Om du anmäler flyttningen av hemorten i en fas, fyll i följande blanketter: Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Öppna: Blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett (pdf).Öppnas i en ny flik

Öppna: Blankett Y4, bilageblankett 13 och personuppgiftsblankett (pdf).Öppnas i en ny flik

Gå till webblanketten ”Anmälan till handelsregistret”.Öppnas i en ny flik

Vilka bilagor?

Om du anmäler flyttningen av hemorten i en fas, bifoga de i båda faserna uppräknade bilagorna till anmälan på en gång.

Fas 1:

  • Kvitto på behandlingsavgift
  • Uppgifter från flyttningsplanen (inklusive bolagsordningen)

Fas 2:

  • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid flyttningen av hemorten
  • Flyttningsbeslut
  • Redogörelse för att det utländska bolag som flyttar godkänner den i 17 a kap. 18 § avsedda lösningsrätten
  • Redogörelse för att reglerna om personalens representation har fastställts i enlighet med 17 a kap. 20 § 2 mom. i aktiebolagslagen
  • Intyg av en utländsk registermyndighet om att nödvändiga åtgärder har vidtagits och lagenliga formaliteter har uppfyllts

Obs! Bifoga inte till anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vem undertecknar?

Blanketten undertecknas av en styrelseledamot för det bolag som flyttar. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Anmälan på webblankett kostar 240 euro.

Anmälan på pappersblankett kostar 380 euro.

Om du anmäler bifirmor för det bolag som flyttar, tar vi ut separata behandlingsavgifter för dem.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om flyttning av hemorten till ett annat EES-land finns i 17 a kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 03.02.2023