Anmälan om ändring av bolagsordning på pappersblankett

Du kan lämna in din anmälan också i e-tjänsten på ytj.fi. Det är förmånligare och snabbare än att använda pappersblanketter. Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller bostadsaktiebolag bildade före 2019 som ännu inte har överfört sin aktiebok till informationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) och som inte ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska antecknas i handelsregistret, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vad kostar pappersanmälan?

Ändring av bolagsordning kostar 380 euro.

Avgiften täcker även andra ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälning av bifirma, det vill säga 115 euro per bifirma. Se handelsregistrets prislista.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Gå till anvisningar för ifyllning av pappersanmälan på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13B. Fyll i och skriv ut blanketter. Öppna: blankett Y4 och bilageblankett 13B (pdf).

Obs! Bifoga inte handlingar såsom protokoll med personbeteckningar eller hemadresser eller annan känslig information till din anmälan.

Vem undertecknar blankett Y4?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar:

  • Kvitto på betald behandlingsavgift.
  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.

Om det är fråga om en delvis ändring: det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga inte bolagsordningen till din anmälan.
  • Ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av samtliga aktieägare och alla aktieägare inte var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke.

Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell).

Bilaga till bolagsordningen

Ibland inbegriper bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Bilagan kan innehålla flera sidor. Sidorna ska vara i storlek A4 och av god kvalitet.

Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.12.2022