Anmälan om ändring av bolagsordning - bolagsordningen som bilaga till anmälan

När du lämnar in en ändrad bolagsordning som bilaga, ska du lägga till en helt omgjord bolagsordning som bilaga till handelsregisteranmälan.

Lämna in din anmälan antingen i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett. Anmälan i e-tjänsten är förmånligare och snabbare än på pappersblanketter.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller bostadsaktiebolag bildade före 2019 som ännu inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) och som inte vill ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Övriga bolag lämnar in bolagsordningen i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

Även om bostadsaktiebolaget ännu inte har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet lönar det sig att alltid lämna in ändringar i bolagsordningen i det nya elektroniska formatet. På så sätt förs uppgifterna direkt över som basuppgifter till Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker.

Alla bostadsaktiebolag som har bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet senast den 31 december 2023.

Gå till anvisningen: bolagsordningen i det nya formatet.

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Vem lämnar in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ändring av bolagsordning kostar 275 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in i e-tjänsten på ytj.fi. Välj ändringsanmälan och därefter "Jag anmäler allmänna ändringar. Jag ändrar inte uppgifterna i bolagsordningen till det nya elektroniska formatet".

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Om hela bolagsordningen ändras, bifoga den nya bolagsordningen till din anmälan.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet.

Om det är fråga om en delvis ändring: det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga inte bolagsordningen till din anmälan.
  • Ny bolagsordning om den har ändrats i sin helhet.
Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, det vill säga på svenska eller på finska.
  • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av samtliga aktieägare, och alla ägare inte var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller av en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke.

Alternativt ska de skriftliga samtyckena som lämnats till bolaget bifogas till anmälan.
  • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell).

Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland innehåller bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Sidorna i bilagan ska vara i storlek A4 och av god kvalitet.

Om du lämnar in en elektronisk ändringsanmälan, ska du lägga till bilagan i e-tjänsten på ytj.fi. Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på kartan, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Om du lämnar in din anmälan på papper, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till våra anvisningar om pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till informationstjänsten Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.03.2021