Sivuliikkeen perustamisilmoitus

Mikä on sivuliike?

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa tässä maassa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.

Lue lisää luvasta sivuliikkeen perustamiseen.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Lomake

Täytä lomake Y1, liitelomake 3 ja henkilötietolomake. Siirry ytj.fi-sivuille lataamaan lomakkeet.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Sivuliikkeen toiminimenkirjoittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa lomakkeen Y1.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Onko ulkomaisella yhteisöllä jo Y-tunnus?

Jos sivuliikettä perustavalla ulkomaisella yhteisöllä on jo Y-tunnus, tee ilmoitus lomakkeella Y4, liitelomakkeella 3 ja henkilötietolomakkeella. Käytä samaa Y-tunnusta kuin aiemmin. Siirry ytj.fi-sivuille lataamaan lomakkeet.

Lomakkeella ilmoitettavat asiat

Ilmoita lomakkeella seuraavat asiat:
 • Sivuliikkeen toiminimi. Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, joka osoittaa, että kyse on sivuliikkeestä, esim: "CDE Cargo Ltd., Suomen sivuliike".
 • Sivuliikkeen postiosoite
 • Sivuliikkeen toiminnan laatu siten, että se vastaa ulkomaisen elinkeinoharjoittajan toimialaa (rekisteröintikäytännössä on hyväksytty myös suppeampi toimiala kuin ulkomaisella elinkeinoharjoittajalla).
 • Elinkeinonharjoittajan toiminimi esim. "CDE Cargo Ltd." ja oikeudellinen muoto esim. "company limited by shares"
 • Rekisteri, johon sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty (esim: The Registrar of Companies for England and Wales, Companies House, Cardiff) sekä elinkeinonharjoittajan rekisterinumero tuossa rekisterissä.
 • Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu edustaja henkilötietoineen.
Edustajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja elinkeinonharjoittajan puolesta.

Jos elinkeinonharjoittaja on ulkomainen yhteisö tai säätiö, joka on perustettu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edustajan asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella. Muissa tilanteissa edustajan kotipaikan on oltava Suomessa.
 • Sivuliikkeen jokaisen toiminimen kirjoittajan henkilötiedot sekä miten toiminimi kirjoitetaan.
 • elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt sekä heidän henkilötietonsa (Useissa tapauksissa "lakisääteinen toimielin" on ulkomaisen yhtiön hallitus. Tilanne on tulkittava ulkomaisen yhteisön tai säätiön kotimaan lain mukaan.)

Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella, perusilmoituksessa on mainittava myös valtio, jonka lainsäädännön alainen sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on, sekä elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka.

Jos Euroopan talousalueen ulkopuolelta oleva ulkomainen elinkeinonharjoittaja on osakeyhtiö tai siihen rinnastettava yhtiö, perusilmoituksessa on mainittava myös osakepääoma tai siihen rinnastettava pääoma, jollei se ilmene perustamiskirjasta tai yhtiöjärjestyksestä tai näitä vastaavasta asiakirjasta.

Liitteet

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:
 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • selvitys sivuliikkeen perustamisesta (esim. hallituksen pöytäkirja)
 • selvitys edustajan asettamisesta (esim. hallituksen pöytäkirja)
 • selvitys elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä (esimerkiksi rekisteriote yhtiön kotimaan rekisteristä)
 • selvitys sivuliikkeen toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta sekä siitä, miten toiminimi kirjoitetaan
 • ote rekisteristä, johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty taikka muu selvitys elinkeinonharjoittajan olemassaolosta
 • suomen- tai ruotsinkielinen jäljennös tai käännös elinkeinonharjoittajan perustamiskirjasta, yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai muista vastaavista asiakirjoista
 • jos sivuliikkeen perustava yhteisö tai säätiö on Euroopan talousalueen ulkopuolelta, tarvitaan selvitys siitä, että sivuliikkeen perustamiseen on saatu lupa. Lisätietoja luvasta sivuliikkeen perustamiseen.
 • jos rekisteriin merkittäväksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja jota ei ole mainittu ulkomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa rekisteriotteessa, vaaditaan ilmoituksen liitteeksi selvitys kyseisen henkilön olemassaolosta. Selvitys voi olla esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio passista.

Usein selvityksenä sivuliikkeen perustamisesta, edustajan valitsemisesta ja sivuliikettä koskevien toiminimenkirjoitusoikeuksien antamisesta on jäljennös ulkomaisen yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Yhtiön kotimaan lainsäädäntö ratkaisee, mikä taho yrityksessä voi kyseisistä asioista päättää. Lain nojalla yhtiötä edustava toimielin taas käy monesti ilmi yhtiön kotimaan viranomaisen antamasta kaupparekisteriotteesta.

Jos ilmoitukseen liitetään vieraskielinen asiakirja, liitä myös suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

Perustamisilmoitus maksaa 380 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.03.2020