Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Muut yritysmuodot

Kaupparekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja kotiosoitteen kanssa

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja, kuten terveystietoja.

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja kotiosoitteita.

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn PRH:ssa.

Perustamisilmoitus

Seuraavien yritysten täytyy aina tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin:

  • osuuskunta
  • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen
  • aatteellinen yhdistys ja säätiö, jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä
  • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan
  • eurooppayhtiö
  • keskinäinen vakuutusyhtiö
  • säästöpankki
  • hypoteekkiyhdistys
  • vakuutusyhdistys
  • valtion liikelaitos
  • asumisoikeusyhdistys.

Mistä muutoksista täytyy tehdä ilmoitus?

Kaupparekisteriin täytyy tehdä muutosilmoitus, jos rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, kuten toimialan muutos. Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun rekisterissä ei ole merkintää esimerkiksi toimitusjohtajasta, ja sellainen on valittu.

Kaupparekisterilain 4 - 13 d §:ssä on yritysmuodoittain luetellut seikat, joista yrityksen täytyy tehdä ilmoitus.

Elinkeinotoiminnan lopettamisesta ja yhteisön purkautumisesta täytyy tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin.

Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan Verohallintoon.

Tilinpäätösilmoitus

Yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa. Siirry ohjeisiin tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Edunsaajailmoitus

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla kaupparekisterissä. Siirry ohjeisiin edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Seuraa ilmoituksesi käsittelyä netissä

Seuraa ilmoituksesi käsittelyn etenemistä Virre-tietopalvelun ilmoitushaussa. Hae tietoja Y-tunnuksella tai diaarinumerolla. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Ilmoitukset on yleensä tehtävä viivytyksettä sen jälkeen, kun muutos on tapahtunut. Jotkut muutokset on ilmoitettava määräajassa, muuten päätös raukeaa.

Lisätietoa määräajoista, lainsäädännöstä ja yritysmuotokohtaisia ohjeita saat kaupparekisterin neuvonnasta. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Kuka ilmoittaa?

Velvollisuus huolehtia ilmoituksen tekemisestä on yleensä henkilöillä, jotka toimivat yhteisöjen toimielimissä. Sama henkilö tai hänen valtuuttamansa myös allekirjoittaa ilmoituksen.

Seuraavat ovat vastuussa olevia henkilöitä:

Mitä seurauksia, jos et ilmoita?

Käytännössä kaupparekisteritietoja käytetään paljon yritysten edustajien ja taustatietojen tarkistamiseen. Vanhentuneet rekisteritiedot voivat jo sinänsä haitata yrityksen toimintaa.

Yritys- ja yhteisötietolain 19 §:ssä on säädetty ilmoituksen laiminlyöntiä koskevista seuraamuksista. Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, voidaan tuomita, jollei teko ole vähäinen tai teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys- ja yhteisötietoilmoituksen laiminlyönnistä sakkoon.

Jos velvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa, saattaa laiminlyönnistä seurata myös vahingonkorvausvelvollisuus. Määräajassa tehtävien ilmoitusten tai hakemusten osalta määräajan laiminlyönti aiheuttaa päätöksen raukeamisen.

Tutustu yritys- ja yhteisötietolakiin Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Mistä apua yrityksen perustamiseen?

Apua yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen saat alueellisista uusyrityskeskuksista ja Suomi.fi-verkkosivuston Yritykselle tai yhteisölle -palvelusta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.02.2023