Muut yritysmuodot

Perustamisilmoitus

Muista yritysmuodoista seuraavat yritykset ovat aina velvollisia tekemään kaupparekisteriin perustamisilmoituksen:

  • osuuskunta
  • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen
  • aatteellinen yhdistys ja säätiö, jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä
  • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan
  • eurooppayhtiö
  • keskinäinen vakuutusyhtiö
  • säästöpankki
  • hypoteekkiyhdistys
  • vakuutusyhdistys
  • valtion liikelaitos
  • asumisoikeusyhdistys.

Mistä muutoksista ilmoitettava

Kaupparekisteriin on tehtävä muutosilmoitus, mikäli rekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, kuten toimialan muutos. Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun rekisterissä ei ole merkintää esimerkiksi toimitusjohtajasta ja sellainen on valittu.

Kaupparekisterilain 4 - 13 d §:ssä on yritysmuodoittain luetellut seikat, joista yritys on ilmoitusvelvollinen.

Elinkeinotoiminnanlopettamisesta ja yhteisön purkautumisesta on tehtävä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin. Elinkeinotoiminnan keskeyttäminen ilmoitetaan Verohallintoon.

Määräajat

Ilmoitukset on yleensä tehtävä viivytyksettä sen jälkeen, kun muutos on tapahtunut. Jotkut muutokset on ilmoitettava määräajassa, muutoin päätös raukeaa. Lisätietoa määräajoista, lainsäädännöstä ja yritysmuotokohtaisia ohjeita saat kaupparekisterin neuvonnasta, puh. 029 509 5900.

Edunsaajailmoitus

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä ja aina, kun tiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Lue lisää edunsaajailmoituksen tekemisestä.

Vastuussa olevat henkilöt

Velvollisuus huolehtia ilmoituksen tekemisestä on yleensä henkilöillä, jotka toimivat yhteisöjen toimielimissä. Sama henkilö tai hänen valtuuttamansa myös allekirjoittaa ilmoituslomakkeen:

Osuuskunta: hallituksen jäsenet ja muutostilanteissa lisäksi toimitusjohtaja

Sivuliike: edustaja tai toiminimenkirjoittaja

Muut yritysmuodot : Yritys- ja yhteisötietolain 14 §, ks. Finlex-säädöstietopankki.

Laiminlyönti

Käytännössä kaupparekisteritietoja käytetään paljon yritysten edustajien ja taustatietojen tarkistamiseen. Vanhentuneet rekisteritiedot voivat jo sinänsä haitata yrityksen toimintaa.

Yritys- ja yhteisötietolain 19 §:ssä on säädetty ilmoituksen laiminlyöntiä koskevista seuraamuksista. Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, voidaan tuomita, jollei teko ole vähäinen tai teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys- ja yhteisötietoilmoituksen laiminlyönnistä sakkoon.

Mikäli velvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa, saattaa laiminlyönnistä seurata myös vahingonkorvausvelvollisuus. Määrä-ajassa tehtävien ilmoitusten tai hakemusten osalta määrä-ajan laiminlyönti aiheuttaa päätöksen raukeamisen.

Mistä apua yrityksen perustamiseen?

Yritys-Suomen verkkopalvelusta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen taikka yrityksen tai sen liiketoiminnan ostamiseen. Verkkopalvelussa on oiva yrityksen perustajan info, joka kohta kohdalta avustaa sinua yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Uusyrityskeskukset tarjoavat apuaan yritysidean arvioinnissa, liikeidean kehittämisessä, talouslaskelmien teossa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, toiminta- ja yritysmuodon valitsemisessa, lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä, markkinointisuunnitelman teossa ja toimitilan valinnassa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.11.2019