Rekisterin tietosisältö

Tietolähteet

Kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevia tietoja PRH:n vastaanottamien ilmoitusten ja tiedonantojen perusteella.

Rekisterin tietosisältö rakentuu sekä elinkeinonharjoittajien itsensä ilmoittamista tiedoista että tuomioistuinten ja muiden viranomaisten rekisteriviranomaiselle toimittamien tiedonantojen pohjalta.

Kaupparekisterilain 21 a §:n mukaan PRH voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Tiedot henkilöiden voimassa olevista liiketoimintakielloista alkamis- ja päättymispäivineen saadaan oikeusrekisterikeskukselta liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n nojalla, ja tiedot päivitetään kaupparekisterijärjestelmään. Liiketoimintakielto ei koske prokuristina, äänettömänä yhtiömiehenä, edustamiseen oikeutettuna eikä elinkeinolain mukaisena edustajana toimimista. Rajoitetun liiketoimintakiellon tarkempi sisältö, silloin kun kielto ei koske henkilön tiettyjä rooleja yhtiössä, on saatavissa kaupparekisterin tietopalvelusta. Siirry kaupparekisterin yhteystietoihin.

Kaupparekisteriin merkittävät tiedot

Rekisterin tietosisältö on säädetty laissa. Se, mitä rekisterimerkintöjä eri yritysmuodoista tehdään, määräytyy kaupparekisterilain ja eri yritysmuotoihin ja yritystoimintaan yleisemmin liittyvien lakien perusteella. Näitä lakeja ovat esimerkiksi osakeyhtiölaki, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä ja laki yrityssaneerauksesta.

Yleensä kaikista yritysmuodoista rekisteröidään ainakin seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • yrityksen kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
  • yrityksen toimiala
  • kuka tai ketkä edustavat yritystä
  • yrityksen osoite.

Yritysmuotokohtaisesti kaupparekisteriin merkitään muitakin tietoja. Tutustu kaupparekisterilakiin Finlex-säädöstietopankissa.

Samankin yritysmuodon puitteissa toimivien elinkeinonharjoittajien rekisteriotteet näyttävät hyvin erilaisilta. Esimerkiksi jotkut osakeyhtiöt käyttävät laajasti hyödykseen osakeyhtiölain tarjoamia mahdollisuuksia ja päättävät muun muassa optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja sulautumisista ja ilmoittavat näihin liittyviä tietoja rekisteriin merkittäväksi. Jotkut yhtiöt puolestaan toimivat siten, ettei niiden osalta tehdä rekisteriin muita kuin kyseiseen yhtiömuotoon liittyvät pakolliset vähimmäismerkinnät.

Myös lainsäädännön muuttuminen johtaa siihen, että rekisteriotteet näyttävät erilaisilta. Esimerkiksi osakeyhtiöissä rekisterimerkinnät voivat olla hyvinkin erilaisia siitä riippuen, onko rekisteröitävistä asioista päätetty 1.9.2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain aikana vai tätä ennen.

Kaupparekisteri sisältää henkilötietoja

Kaupparekisteriin merkitään myös henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta kerrotaan tarkemmin kaupparekisterin tietosuojaselosteessa. Siirry kaupparekisterin tietosuojaselosteeseen.

Asiakirjaliitteet

Rekisteriotteelle merkittävien seikkojen lisäksi tietoa elinkeinonharjoittajista löytyy rekisteri-ilmoituksesta ja sen liitteinä olevista erilaisista asiakirjoista, kuten yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjoista. Asiakirjat ovat julkisia ja jokaisen saatavissa.

Henkilön yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Älä myös liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Kaupparekisterin tietokantaan luetut osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiösopimukset, säästöpankkien, asumisoikeusyhdistysten ja osuuskuntien säännöt ja vakuutusyhdistysten yhdistysjärjestykset muodostavat myös osan kaupparekisterin perusaineistosta. Tutustu kaupparekisterin tietopalveluihin.

Taulukko kaupparekisterin tietosisällöstä

Ohessa on taulukko, josta ilmenee eri yritysmuodoista rekisteriin merkittäviä tietoja. Taulukko ei ole tyhjentävä: merkintöjä tehdään muistakin kuin taulukossa mainituista seikoista. Kaikista taulukon sisältämistä asioista ei ole mahdollista tehdä rekisterimerkintää jokaisen yritysmuodon kohdalle.

Rekisteriin merkittävä tieto Seloste
Aputoiminimi Aputoiminimi
Aputoiminimen toimiala Aputoiminimellä harjoitettava osa toimialasta
Edustaja Edustajan henkilötiedot
Edustamiseen oikeutetut Oikeutetun henkilötiedot ja edustamisen tapa (yksin, kaksi yhdessä tai muuten useat yhdessä)
Yksityinen elinkeinonharjoittaja (rooli) Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot
Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot ja asema (puheenjohtaja, varsinainen jäsen, varajäsen)
Hallitukselle annetut valtuutukset osakeantiin, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen, yhtiön osakkeiden lunastukseen ja hankkimiseen Yhtiökokouksen päivämäärä, jolloin valtuutuksesta on päätetty, valtuutuksen päättymispäivämäärä, valtuutuksen määrä, niiden osakkeiden lukumäärä ja lajit, joita valtuutus koskee
Hallitus Hallinuksen jäsenten henkilötiedot ja asema (puheenjohtaja, varsinainen jäsen, varajäsen)
Isännöitsijä Isännöitsijän henkilötiedot
Jakautuminen Ks. sulautuminen
Jälkiapportti Yhtiökokouksen päivämäärä, jolloin sopimus omaisuuden hankinnasta julkiselle osakeyhtiölle jälkiapporttina on hyväksytty.
Kaupparekisterinumero Y-tunnus korvannut 1.4.2001. Annettu yrityksille, jotka on rekisteröity ennen 1.4.2001.
Konkurssi Konkurssin alkaminen, konkurssin jääminen sillensä, konkurssimenettelyn lopettaminen, yhtiön purkautuminen tai lopputilitys, toiminnan jatkaminen konkurssin jälkeen
Kotipaikka Kunta Suomessa
Lakimääräinen edustaminen Maininta esimerkiksi hallituksen osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin perustuvasta edustusvallasta
Lakkaaminen Lakkaamispäivä, lopettamistyyppi (esimerkiksi yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön, konkurssi, yhtiö on purkautunut, yhtiö on poistettu kaupparekisterilain 24. §:n nojalla, selvitystila)
Lisäosuusmaksu Lisäosuusmaksun suuruus, lisäosuuksien lukumäärä tai enimmäismäärä, lisäosuuslajit, erilajisten lisäosuuksien lukumäärä
Optio- tai muu erityinen oikeus Yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen päivämäärä, annettavien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
Osakepääoma Osakepääoman suuruus
Osakkeet Osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
Osoite- ja yhteystiedot Postiosoite, käyntiosoite, sähköposti, faksi, puhelin, matkapuhelin, kotisivun www-osoite
Osuusmaksu Osuusmaksun suuruus
Perustaminen Perustamissopimuksen allekirjoituspäivämäärä
Prokura Prokuristin henkilötiedot ja edustamisen tapa (yksin, kaksi yhdessä tai muuten useat yhdessä)
Rekisteröintipäivä
Rinnakkaistoiminimi Toiminimen erikielinen ilmaisu ja kieli
Saneeraus Mahdollinen väliaikainen kielto tai kiellon lakkaaminen, saneerausmenettelyn aloittaminen, saneerausmenettelyn lopettaminen, selvittäjä
Selvitystila Selvitystilaan asettaminen, julkinen haaste velkojille, selvitystilan lopettaminen, yhtiön purkautuminen, mahdollinen jatkoselvitystila, selvitysmies (selvitysmies tai varaselvitysmies, henkilötiedot, miten selvitysmies edustaa yhtiötä)
Sijoitusosuuspääoma Sijoitusosuuspääoman suuruus, erilajisten sijoitusosuuksien lukumäärä, sijoitusosuusmaksun suuruus
Sulautuminen Sulautumisen osapuolina olevat osakeyhtiöt ja niiden Y-tunnukset, sulautumissopimuksen allekirjoituspäivämäärä, kuulutus velkojille, sulautumisen täytäntöönpano, lopputilitys
Tilikausi Säännöllisen tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä, poikkeuksellinen tilikausi
Tilinpäätösasiakirjat Ajanjakso, jota tilinpäätös koskee. Maininta mahdollisesta konsernitilinpäätöksestä
Tilintarkastajat Tilintarkastajan henkilötiedot
Toimiala Toimiala tekstimuotoisena
Toiminimenkirjoittajat Toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön henkilötiedot ja nimenkirjoittamistapa (yksin, kaksi yhdessä tai muuten useat yhdessä)
Toiminimi Yrityksen nimi tai nimi, jota käytetään elinkeinotoiminnassa
Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan henkilötiedot ja asema (toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen)
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokouksen päivämäärä
Yhtiömiehet Yhtiömiehen henkilötiedot ja asema (vastuunalainen yhtiömies, äänetön yhtiömies). Äänettömän yhtiömiehen panoksen suuruus. Jos yhtiömies on oikeushenkilö: nimi, rekisterinumero ja rekisteri, johon se on merkitty.
Yhtiösopimus Yhtiösopimuksen allekirjoituspäivämäärä
Yhtiösopimuksen muuttaminen Yhtiösopimuksen muuttamispäivämäärä
Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) Seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusnumero.

Henkilötiedot kaupparekisterissä

Lue mitä henkilötietoja kaupparekisteriin merkitään.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.05.2020