Selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskeva hakemus

Osuuskunnan kokous voi päättää selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskevan hakemuksen tekemisestä rekisteriviranomaiselle. Hakemus voidaan tehdä, kun osuuskunnan kokous on päättänyt hakemuksen tekemisestä. Patentti- ja rekisterihallitus voi määrätä osuuskunnan selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä myös eräissä muissa osuuskuntalain määrittämissä tilanteissa.

Selvitystilaan määräämisen tai rekisteristä poistamisen edellytyksistä

Rekisteriviranomainen voi määrätä osuuskunnan selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi, jos:
1) osuuskunnalla ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta;
2) osuuskunnalla ei ole rekisteriin merkittyä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua edustajaa;
3) osuuskunta ei ole rekisteriviranomaisen kehotuksesta huolimatta ilmoittanut 8 luvun 10 §:n mukaisesti tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä;
4) osuuskunta on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen; taikka
5) osuuskunta on hakenut selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista.

Kohtien 1 – 3 tilanteisiin liittyy myös korjauskehotusmenettely, josta säädetään osuuskuntalain 23 luvun 5 §:ssä, ks. valtion säädöstietopankki FINLEX .

Hakemuksen tekemisestä

Selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakijoina voivat olla hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, jäsen, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä. Rekisteriviranomainen voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan.

  • Hakemus on vapaamuotoinen.
  • Hakemuksesta on käytävä ilmi, millä perusteella selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista haetaan.
  • Jos hakemus perustuu osuuskunnan kokouksen päätökseen, hakemukseen oheistetaan oikeaksi todistettu jäljennös osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta.
  • Hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa hakemuksen. Jos hakemus perustuu osuuskunnan kokouksen päätökseen, hakemuksen allekirjoittaa hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta .
  • Hakemuksen käsittelymaksu on 210 euroa (maksettava etukäteen, Ks. maksuohje. Hakemus, joka perustuu rauenneeseen konkurssiin tai siihen, että osuuskunta on hakenut selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista, on maksuton.

Selvitystila vai rekisteristä poistaminen


Rekisteriviranomaisen on selvitystilaan määräämisen sijasta poistettava osuuskunta rekisteristä, jos osuuskunnan varat eivät riitä selvityskulujen maksamiseen tai varojen määrästä ei saada tietoa eikä jäsen, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kuluista.

Rekisteristä poistetun osuuskunnan oikeudellisesta asemasta

Osuuskunta on poistettu rekisteristä, kun poistamista koskeva rekisteriviranomaisen päätös on merkitty rekisteriin.


Rekisteristä poistetun osuuskunnan oikeudellisesta asemasta on säädetty osuuskuntalain 23 luvun 22 §:ssä, ks. Valtion säädöstietopankki FINLEX .

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.08.2016