Osuuskunnan selvitystilan ilmoittaminen kaupparekisteriin

Osuuskunnan selvitystilasta säädetään osuuskuntalain 23 luvussa. Kaupparekisterin ohjeessa ei kuvata selvitystilamenettelyn koko kulkua. Ohje taustoittaa selvitystilaan liittyvää tavallista kaupparekisterimenettelyä:

1. Ilmoitus selvitystilaan asettamisesta

2. Julkinen haaste

3. Ilmoitus osuuskunnan purkamisesta

1. Ilmoitus selvitystilaan asettamisesta

Kun osuuskunnan kokous on tehnyt päätöksen selvitystilasta ja selvitysmiehistä, selvitysmiesten on ilmoitettava päätös rekisteröitäväksi. Kaupparekisteriin ilmoitetaan päätös selvitystilaan asettamisesta, tiedot selvitysmiehestä tai selvitysmiehistä sekä miten toiminimi kirjoitetaan selvitystilan aikana (esimerkki: selvitystilan aikana selvitysmies kirjoittaa osuuskunnan toiminimen yksin).

Lomake

 • Lomake Y4 ja liitelomake 14A
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa selvitysmies tai tämän valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.
 • Henkilötietolomake. Ilmoitusmenettely kaupparekisteriin on uudistunut. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää .

Liitteet

 • Pöytäkirjaselvitys osuuskunnan kokouksesta, jossa on päätetty selvitystilaan asettamisesta ja selvitysmiehistä
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta

Käsittelymaksu

2. Julkinen haaste

Selvitysmiesten on haettava Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) julkinen haaste osuuskunnan velkojille. Hakemus voidaan tehdä samalla kertaa selvitystilan alkamista koskevan ilmoituksen kanssa samalla ilmoituslomakkeella. Hakemus voi olla myös erillinen vapaamuotoinen kirje. Hakemuksen allekirjoittaa selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.


Hakemuksen käsittelymaksu on 210 €.


PRH antaa osuuskunnan velkojille julkisen haasteen. Haasteen antamisesta tehdään merkintä kaupparekisteriin. Lisäksi julkista haastetta koskeva kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Osana kuulutusmenettelyä PRH määrää, että selvitysmiesten on toimitettava viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää tieto tunnetuille velkojille seuraavista asioista:

 • julkisesta haasteesta
 • julkisesta haasteesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta luettelosta (velkojaluettelosta).

3. Ilmoitus osuuskunnan purkamisesta

Osuuskunta on purettu, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen osuuskunnan kokouksessa. Selvitysmiesten on viivytyksettä ilmoitettava osuuskunnan purkautuminen rekisteröitäväksi.

Lomake

 • Lomake Y4 ja liitelomake 15
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa selvitysmies tai tämän valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Liitteet

 • Pöytäkirjaselvitys osuuskunnan kokouksesta, jossa lopputilitys on esitetty
 • Ilmotus on maksuton.

4. Ilmoitus lopputilityksestä

Selvitystilaan liittyvä lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitäväksi siten kuin uuden osuuskuntalain 8 luvun 10 §:ssä säädetään (ks. FINLEX-säädöstietopankki ). Menettely muistuttaa joiltakin osin tilinpäätösten julkistamista kaupparekisterin kautta. Periaatteessa lopputilityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin onkin oma menettelynsä ja osuuskunnan purkautumisesta ilmoittaminen oma menettelynsä.

Jos kuitenkin sekä purkautuminen että lopputilitys ilmoitetaan kaupparekisteriin yhdellä kertaa ja samoilla kaavakkeilla, mainitaan lomakkeen Y4 kohdassa "Lisätietoja" lopputilityksen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi.

• Lopputilityksen ilmoittamisessa ei ole pakko käyttää ilmoituslomaketta. Jos lopputilityksestä ilmoitetaan samalla kuin yhtiön purkautumisesta, mainitaan lopputilityksen ilmoittaminen lomakkeen Y4 kohdassa "Lisätietoja".
• Ilmoitus on maksuton
• Lopputilitys oheistetaan ilmoituksen liitteeksi.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2020