Luvat ulkomailla asuville

Jos henkilöllä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Euroopan talousalueella (ETA), hän voi tarvita PRH:n luvan toimia kaupparekisteriin merkityn yrityksen johto- ja vastuutehtävissä. Esimerkiksi hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tarvita luvan.

Osuuskunta ja luvan tarve

Luvan hakeminen

Lupakäytäntö

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

ETA-alueeseen kuuluvat maat

Miten pysyvä asuinpaikka määräytyy? Kysy lisää maistraatista

Onko haettava oleskelulupaa? Kysy lisää Maahanmuuttovirastosta

Osuuskunta ja luvan tarve

Hallituksen varsinainen jäsen/varajäsen

Jos vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella, lupaa ei tarvita. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan. Huom! Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kohdalla tilanne lasketaan kuitenkin erikseen.

Esimerkki: Osuuskunnan hallituksessa on 2 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen
Varsinaiset jäsenet:
- Ruotsissa asuva ja Japanissa asuva
Varajäsen:
- Saksassa asuva

PRH:n lupaa ei tarvita, koska vähintään yhdellä sekä varsinaisista että varajäsenistä on asuinpaikka ETA-alueella.

Edellä mainitut periaatteet soveltuvat myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja selvitysmiehiin.

Osuuskunnan toimitusjohtaja/toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtajalla (ja mahdollisella sijaisella) on oltava asuinpaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa on haettava PRH:n lupa.

Edustaja Suomessa

Osuuskunnalla on oltava edustaja, jolla on oikeus ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja osuuskunnan puolesta. Edustajan kotipaikan on oltava Suomessa. Edustaja merkitään kaupparekisteriin. Jos osuuskunnalla kuitenkin on kaupparekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, toiminimenkirjoittaja tai prokuristi, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, ei erillistä edustajaa tarvitse valita.

Edustajan ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa, ks. FINLEX-säädöstietopankista.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Jos yhteen osuuskuntaan liittyen haetaan useampia lupia, voidaan tehdä yksi hakemus, jossa yksilöidään kaikki haettavat luvat ja hakijat.

 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
  1. Hakijan nimi, kansalaisuus, syntymäaika, asuinpaikka (kunta tai kaupunki) sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee.
  2. Mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia osuuskunnan hallituksen jäsenenä).
  3. Mihin osuuskuntaan lupahakemus liittyy. Toiminimen lisäksi kerrotaan Y-tunnus, jos osuuskunnalla se jo on.
  4. Perustelu luvan myöntämisen tarpeellisuudelle.
  5. Hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.
 • Hakemus päivätään, ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttamana henkilö
 • Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.
Huomio! Älä ilmoita hakemuksessa hakijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta.

Lupahakemuksen liitteet

 • jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, jäljennös hakijan passista
 • suomen- tai ruotsinkielinen käännös hakemukseen liitteenä olevista vieraskielisistä asiakirjoista

Osuuskunnan perustamistilanteessa hakemukseen liitetään

 • perustettavasta osuuskunnasta oikeaksi todistetut jäljennökset perustamiskirjasta ja säännöistä.
 • jos lupaa haetaan toimitusjohtajan tehtävään, jäljennös valintapäätöksestä eli hallituksen pöytäkirjasta.

Jos lupaa haetaan jo rekisteröidyn osuuskunnan hallitusta tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa, hakemukseen liitetään

 • oikeaksi todistettu jäljennös valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta. Hallituksen valinnasta päättää yleensä osuuskunnan kokous. Toimitusjohtajan taas valitsee tavallisissa osuuskunnissa hallitus.

Hakemusmaksu

 • Hakemusmaksu (120 €) suoritetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle hallituksen jäsenelle, peritään kolme maksua (yhteensä 360 €).
 • Maksu peritään jälkikäteen, kun on tehty päätös luvan myöntämisestä tai epäämisestä.
 • Jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle, peritään lisäksi toimitus- ja laskutuslisänä 12 €.

Kun kaupparekisteriin ilmoitetaan asia, johon Patentti- ja rekisterihallitus on antanut luvan, liitetään ilmoitukseen oikeaksi todistettu jäljennös lupapäätöksestä.

Lupakäytäntö

Lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. Seuraavassa joitakin esimerkkejä lupakäytännöstä:

 • Hallituksen varsinaiset jäsenet: Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle Yhdysvaltain kansalaiselle on myönnetty lupa. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.
 • Toimitusjohtaja: Lupia on myönnetty, mikäli hallituksessa on varsinaisena jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueella pysyvästi asuva henkilö. Lupia on myönnetty henkilöille, jotka asuvat pysyvästi Luganon sopimukseen liittyneessä maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Sveitsissä. Lupa on myönnetty myös Amerikan Yhdysvalloissa pysyvästi asuvalle Yhdysvaltain kansalaiselle. Tämä perustuu Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain väliseen ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimukseen.

Esimerkit antavat yleiskuvan lupakäytännöstä. On kuitenkin hyvä muistaa, että yksittäiset hakemukset arvioidaan ja ratkaistaan vasta käsittelyssä.

Muut yritysmuodot ja luvan tarve

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.04.2019