Gå direkt till innehållet
Meny

Frågor och svar


Vad är ett patent?

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Med yrkesmässigt utnyttjande avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. Patent skyddar immateriell egendom på samma sätt som stängsel, lås och försäkringar skyddar konkret egendom. Du kan också sälja ditt patent eller ge någon annan tillåtelse (licens) att använda den uppfinning som patentet skyddar.

Patent har begränsats territoriellt, dvs. de gäller endast i de länder där de har sökts och beviljats. Patent gäller en begränsad tid, vanligen högst 20 år räknat från ingivningsdagen för ansökan. Ensamrätten gäller endast om patentet är i kraft. Du måste betala så kallade årsavgifter för att upprätthålla patentet.

Ett patent ger inte automatiskt tillstånd till yrkesmässigt utnyttjande eftersom det kan förekomma hinder för det:

 • Någon annan kan ha ett tidigare erhållet, gällande patent varav ett senare patent är beroende (utgör till exempel en förbättring till det).
 • Du kan eventuellt behöva tillstånd från myndigheter för att en patenterad uppfinning ska få utnyttjas (till exempel försäljning av läkemedel, framställning och användning av kemikalier, avfallsbehandling, gruvdrift).

Läs mer.

Varför borde jag söka patent på min uppfinning? Har jag eller mitt företag någon nytta av patent?

Att skydda uppfinningar med patent är det samma som att skydda sin egendom genom att låsa dörrar, ta försäkringar eller sätta upp stängsel runt sitt fabriksområde. Patentering innebär med andra ord att man bygger ett "gränsstängsel" runt sin immateriella egendom för att skydda den. Patent är en viktig del av företagsstrategin och affärsverksamheten för att företaget ska kunna skydda sig mot plagiatörer, försvara sin marknadsandel eller ta nya marknadsandelar.

Det finns många anledningar till att patentera:

1. Du begränsar konkurrenternas verksamhet:

 • Patent ger ensamrätt till din produkt.
    • Patent ger ett försprång gentemot konkurrenterna och ger dig tid att i lugn och ro utveckla din produkt.
    • Konkurrenterna är tvungna att lägga ner pengar på att utveckla ersättande lösningar om de vill ge sig in på samma marknad.

2. Patent räknas som egendom.

    • Du kan sälja ditt patent.
    • Du kan mot betalning ge någon annan tillåtelse (licens) att använda den uppfinning som patentet skyddar.
    • Du kan friare prissätta de produkter som patentet skyddar – vid behov till ett högre eller lägre pris än hos konkurrenterna.

3. Patent har reklam- och imagevärde.

    • Patentering ger intrycket av att ett företag använder den senaste tekniken.
    • Patent kan främja försäljningen av din produkt.

Kan jag dra nytta av andras patent?

Patenthavarna drar nytta av sin ensamrätt under den tid ensamrätten gäller. Patentsystemet baserar sig på utbyte: patenthavaren får en tidsbegränsad ensamrätt till sin uppfinning och andra får information om patentet till sitt förfogande. Patentdokument har blivit världens betydligaste källa för teknisk information. De omfattar alla olika delområden inom teknik och är även tidsmässigt och geografiskt sett mer omfattande än någon annan enstaka informationskälla.

Patentdokument beskriver i detalj nya tekniska lösningar, deras användningsändamål och de problem som har upptäckts på området. Dessa uppgifter kan du använda i din produktutveckling för att få idéer till nya lösningar. Största delen av den tekniska information som finns i patentpublikationerna kan utnyttjas fritt, eftersom en stor del av patentansökningarna inte leder till patent och därtill har innehavarna ensamrätt endast till de patent som de upprätthåller genom att betala årsavgifter.

De gällande patenträtterna och produkters eventuella tillverknings- och marknadsföringshinder framgår av patenten och patentdatabaserna. För att inte göra intrång på andras patent, bör du känna till vad andra företag inom din bransch patenterar. Vid patentintrång duger inte bristande kännedom som försvar.

Patentinformation är både teknisk information och kommersiell information. Patentdokument visar vilken teknik och vilka marknadsområden dina konkurrenter satsar på.

Använd patentinformation i synnerhet under produktutvecklingen för att få fram nya idéer, för att bevaka dina konkurrenter och tekniken inom ditt område samt för att undvika patentintrång.

Kan jag patentera min uppfinning?

Du kan själv bedöma uppfinningens patenterbarhet utgående från följande kriterier: en patenterbar uppfinning ska vara ny, ha uppfinningshöjd och vara industriellt användbar. Vid bedömningen jämför man definitionen i patentkraven med tidigare lösningar som blivit kända före ingivningsdagen för ansökan (eller prioritetsdagen). I praktiken är en uppfinning ny om den lösning som definieras i patentkraven inte har presenterats i Finland eller i övriga världen.

När man bedömer uppfinningshöjden, överväger man en genomsnittsfackmans kunskaper på området. Om uppfinningen är uppenbar för en genomsnittsfackman, kan ett patent inte beviljas.

Industriell användbarhet innebär i huvudsak att uppfinningen är en lösning till något tekniskt problem eller att uppfinningen har en teknisk effekt eller en teknisk verkan.

I 1 § i patentlagen finns en förteckning över sådana abstrakta eller icke-tekniska uppfinningar som inte som sådana anses vara patenterbara även om de är nya och har uppfinningshöjd.

Läs mer i patentlagen.

Kan jag patentera min idé?

Nej, om du med din idé avser något som liknar en önskan, till exempel "Det vore trevligt om det fanns en säker, flygande stol som tar mig från dörr till dörr" eller "Jag skulle vilja ha en mobiltelefon som gör det ena eller det andra".

En patenterbar uppfinning är en konkret lösning, anordning, produkt eller ett förfarande med vilket ett mål uppnås. En anordning eller en produkt definieras med hjälp av dess konstruktionsmässiga detaljer eller dess sammansättning. Ett förfarande definieras med hjälp av de förfarandesteg som ska utföras. Du kan även patentera ett nytt sätt att använda en produkt, ett förfarande eller en anordning.

Vad skyddar ett patent?

Patent är en ensamrätt som beviljas uppfinnare för att de yrkesmässigt ska kunna utnyttja en uppfinning. De har med andra ord rätt att förbjuda andra att utnyttja uppfinningen. Ett patent skyddar den uppfinning som definierats i patentkraven.

Uppfinningen kan vara till exempel ett nytt förfarande, en ny anordning eller en ny produkt, eller ett nytt sätt att använda dessa. En patentansökan kan omfatta patentkrav som hör till alla dessa kategorier men patentkraven måste bygga på en gemensam uppfinningsidé.

Produktkrav skyddar en produkt oberoende av hur den till exempel har framställts eller hur den används. Förfarandekrav skyddar både det förfarande som har definierats i förfarandekravet och den produkt som har framställts med hjälp av förfarandet, oberoende av om patentet omfattar produktkrav eller inte. Om produkten kan framställas också med hjälp av något annat förfarande, utgör förfarandepatentet inte ett hinder för det alternativa förfarandet. I praktiken kan det vara svårt att bevaka ett förfarandepatent om framställningsförfarandet inte framgår av den slutliga produkten.

Hur länge är ett patent i kraft?

Ett patent kan vara i kraft högst 20 år från ingivningsdagen för patentansökan. Detta gäller dock inte läke- och växtskyddsmedel vars skyddstid kan förlängas med högst fem år (läkemedel för barn högst 5,5 år). Du söker förlängning med en särskild ansökan, en ansökan om tilläggsskydd. Läs mer om tilläggsskydd.

Du upprätthåller ditt patent genom att betala årsavgifter. Om du inte betalar årsavgiften, förfaller patentet.

Vad kostar patentering?

Du ska betala en ansökningsavgift när du ger in en patentansökan. När patent beviljas görs en patentpublikation för vilken du ska betala en publiceringsavgift. Se vår prislista.

Du upprätthåller dina patentansökningar och patent genom att betala årsavgifter. Den första årsavgiften ska betalas i början av det tredje ansökningsåret.

Om du anlitar en expert, till exempel ett professionellt patentombud, debiterar också ombudet för sitt arbete.

När du söker patent utomlands, är du i de flesta fall tvungen att ha åtminstone ett utländskt ombud. Oftast är det bra att först anlita ett inhemskt patentombud som har kontakter i olika länder och som kan ge råd i hur dessa länders patentsystem fungerar.

Att söka patent utomlands medför också översättningskostnader. I varje enskilt land ska ansökan vara avfattad på respektive lands officiella språk. Översättningskostnaderna beror naturligtvis på ansökans längd.

Du kan dessutom räkna in kostnaderna för använd arbetstid.

Vad är en nyttighetsmodell?

En nyttighetsmodell är, tillsammans med patent, ett sätt att skydda en uppfinning.

Nyttighetsmodell beviljas för en teknisk lösning som används industriellt. Dessutom kan nyttighetsmodeller användas för att skydda kemiska föreningar, närings- eller läkemedel och mikrobiologiska uppfinningar. Däremot är det inte möjligt att skydda ett förfarande eller dess användning med nyttighetsmodell.

Nyttighetsmodeller är giltiga i de länder där de har beviljats. I Finland beviljas nyttighetsmodeller av Patent- och registerstyrelsen. I Finland är nyttighetsmodeller i kraft högst 10 år från ansökans ingivningsdag.

Läs mer om nyttighetsmodeller.

Hur söker jag patent?

Lämna in din skriftliga patentansökan till patentmyndigheten som i Finland är Patent- och registerstyrelsen (PRS). Du kan lämna in din ansökan antingen elektroniskt eller på papper.

Patentansökan består av:

 • en ansökningsblankett
 • en beskrivning av uppfinningen och eventuella tillhörande ritningar
 • patentkrav
 • sammandrag
 • eventuella andra bilagor, till exempel ett utlåtande över rätten till uppfinningen, en överlåtelsehandling eller en ombudsfullmakt.

Ett patent som har beviljats i Finland skyddar uppfinningen endast i Finland. Om du vill skydda uppfinningen internationellt, måste du söka skydd separat genom att använda till exempel det internationella patentansökningssystemet (PCT-systemet) eller det europeiska patentansökningssystemet (EPC-systemet). En finländsk sökande kan i Finland fullfölja sin internationella patentering genom att lämna in en PCT-ansökan till PRS. Du kan också lämna in patentansökningar direkt till den nationella patentmyndigheten i varje enskilt land.

Du måste lämna in din internationella patentansökan inom ett år från din första ansökan. Innehållet i ansökan och ansökningsprocessen beskrivs närmare i vår Patentguide.

Patentguide (pdf, 1.5 MB)

Läs mer om internationell ansökning.

Läs mer om elektronisk patentansökan.

På vilka språk kan jag söka patent i Finland?

Beskrivning, sammandrag och patentkrav ska skrivas på svenska, finska eller engelska. Du kan också skriva dem på ett eller två av dessa språk. Om du har skrivit patentkraven och sammandraget endast på det ena nationalspråket, ska de översättas till det andra nationalspråket innan ansökan blir offentlig. Om översättningen har gjorts på Patent- och registerstyrelsen (PRS), ska du betala en översättningsavgift. Se vår prislista.

Om du har skrivit patentkraven och sammandraget endast på engelska, ska du ge in en översättning till finska eller svenska av dem innan ansökan blir offentlig. PRS ska då vid behov ta ansvar för översättningen av dem till det andra av dessa språk.

Du har rätt att få PRS beslut på engelska om beslutet gäller en ansökan som du har skrivit på engelska och om du skriftligen begärt engelska som beslutsspråk då du gjorde din patentansökan. Du kan inte ändra beslutsspråk under handläggningen av ansökan. Om du inte har begärt engelska som beslutsspråk, skickar vi ett föreläggande där vi ber dig att inom utsatt tid ge in en översättning av patentansökan till finska eller svenska eller att skriftligen begära engelska som beslutsspråk.

Kan jag som är uppfinnare själv söka patent?

Du som är uppfinnare, eller den som du har överlåtit din rätt till, får och kan söka patent. I fråga om en arbetstagaruppfinning ska uppfinnaren först underrätta arbetsgivaren om sin uppfinning och om sin avsikt att söka patent på den. Först efter en månad från sådan underrättelse kan uppfinnaren ge in en ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Förutom tekniskt kunnande kräver patentansökning kännedom om patentområdet. Därför kan det vara klokt att anlita en expert, dvs. ett patentombud. Även om det inte är obligatoriskt att anlita ett patentombud om du bor i Finland, rekommenderar vi patentombud på grund av följande:

 • Du får inte tillägga något i din ansökan efter ingivningsdagen. Endast patentkraven får ändras under handläggningen utgående från det som anges annanstans i ansökan.
 • Patentkraven är avgörande i fråga om patentskyddet. Patentkraven avgör om patent kommer att beviljas, om det erhållna patentet skyddar mot inkräktare eller om patentet förblir i kraft vid konkurrenternas försök att ogiltigförklara det.
 • När din ansökan granskas hos PRS, är det vanligt att publikationer påträffas som verkar utgöra ett hinder för beviljande av patent. Du kan ofta kringgå sådant hinder genom att begränsa patentkraven, men det ska du göra på rätt sätt. Ett skickligt patentombud kan avfatta en beskrivning för din ansökan så att uppfinningen beskrivs med sådana definitioner att patentkraven senare kan begränsas.
 • Vid handläggningen av patentansökan gäller många tidsfrister. Om du missar en tidsfrist, kan din ansökan eller ditt patent förfalla.

Vem äger uppfinningen?

Enligt patentlagen tillhör en uppfinning uppfinnaren, men uppfinnaren kan överlåta sin rätt till någon annan.

Om uppfinnaren är i annans tjänst, kan arbetsgivaren enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar förvärva rätten till uppfinningen. Lagen tillämpas då en person i annans tjänst (eller i ett offentligrättsligt tjänsteförhållande) gör en uppfinning som kan skyddas genom patent i Finland och som faller inom verksamhetsområdet för arbetsgivaren.

Arbetsgivarens och arbetstagarens rätt till en arbetstagaruppfinning beror på i ett hur nära samband med arbetstagarens arbetsuppgifter uppfinningen har tillkommit.

Det är patenthavaren som ska se till att patenträttigheterna bevakas.

Läs mer i databasen Finlex: Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 656/67.Öppnas i en ny flik

Behövs en prototyp av min uppfinning för att söka patent?

Du behöver inte bifoga någon prototyp till din patentansökan. Vi kan begära modeller eller prov på uppfinningen när det är nödvändigt för att förstå beskrivningen av uppfinningen, men det är mycket sällsynt.

Kan jag offentliggöra min uppfinning innan jag söker patent? När ska jag söka patent?

Om du tänker söka patent på din uppfinning, offentliggör inte din uppfinning innan du lämnar in din patentansökan. Du ska söka patent senast när uppfinningen är på väg att bli offentlig (presentationer på mässor, i reklam, i tidningsartiklar och så vidare). Ett patent beviljas endast på en uppfinning som är ny. En uppfinning som har blivit offentlig är inte längre ny och därmed inte heller patenterbar.

Sök inte patent förrän ditt utvecklingsarbete har kommit tillräckligt långt. Annars kan det bli så att du söker patent och får patent på en lösning som du har kommit fram till i början av ditt utvecklingsarbete: patentet skyddar med andra ord inte den slutliga försäljningsprodukten.

Blir min uppfinning offentlig när jag söker patent?

Ja, åtminstone om patent beviljas. En patenterad uppfinning är alltid en offentlig uppfinning.
En inlämnad patentansökan är först hemlig i 18 månader. I Finland blir en del identifikationsuppgifter (sökandens namn, ansökningsnumret, ingivningsdagen och så vidare) omedelbart offentliga. Dessa uppgifter om finländska patent- och nyttighetsmodellansökningar finns tillgängliga i patentdatabasen PatInfo med ett par dagars fördröjning. Gå till PatInfo.Öppnas i en ny flik

Om din patentansökan fortfarande är under behandling när 18 månader har förflutit antingen från ingivningsdagen för ansökan eller från ingivningsdagen för den tidigaste prioritetsansökan, blir hela ansökan offentlig. Patent- och registerstyrelsen (PRS) trycker ett sammandrag av en ansökan som blir offentlig, och offentligblivandet meddelas i Patenttidningens L-del. Ansökningspublikationer görs av internationella PCT-ansökningar och ansökningar om europeiskt patent när 18 månader har förflutit. Publikationerna finns tillgängliga bland annat i tjänsten Espacenet.

Gå till Patenttidning. Öppnas i en ny flik

Gå till Espacenet.Öppnas i en ny flik

Om en nationell patentansökan lämnats in till PRS 2001 eller senare, och ansökan blivit offentlig, finns handlingarna i patentregistret PatInfo (se länken ovan). Du kan via biblioteket på PRS mot betalning beställa kopior av ansökningar som är offentliga och har lämnats in före 2001. Läs mer om våra bibliotekstjänster.

Återta en patentansökan

Du kan återta din patentansökan genom en skriftlig begäran, om det inte i patentlagen finns hinder för återtagande. Sådant hinder finns om vi har fått ett krav på överföring av ansökan (påstående om bättre rätt till uppfinningen). Om vi kan godta begäran träder återtagandet i kraft den dag då begäran kom till oss.
Om sökanden begär återtagande innan ansökan blir offentlig och vi godkänner återtagandet, blir ansökningshandlingarna inte offentliga. Om du inte vill att din patentansökan blir offentlig ska du be om återtagande i god tid för att vi ska hinna föra in uppgiften om återtagandet i vårt datasystem. Ansökningarna under handläggning publiceras automatiskt på nätet den dag de blir offentliga så snart det nya dygnet har börjat oberoende av veckodag. Om dagen för offentliggörande av din ansökan närmar sig rekommenderar vi att du kontaktar oss per telefon och påminner oss om din begäran om återtagande (som du lämnat in skriftligt).
Vi informerar sökanden om eventuellt bifall respektive avslag av begäran.

Vem beviljar patent?

I Finland beviljas patent av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) har även rätt att bevilja patent som gäller Finland. Mer än 100 granskare som avlagt högskoleexamen granskar och handlägger patentansökningar på PRS. Ansökningarna granskas av sådana granskare som är experter på just det berörda området. Vid behov diskuterar granskarna innehållet i patentansökan med andra granskare på PRS.

Hur beviljas patent?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) granskar

 • att ansökan omfattar alla nödvändiga handlingar (ansökningsblankett, sammandrag, beskrivning, patentkrav, ritning eller ritningar)
 • att ansökningsavgiften betalts
 • om uppfinningen kan patenteras, det vill säga om den är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt.

Vi säkerställer patenterbarheten genom att jämföra uppfinningen i patentkraven med tidigare lösningar som anges i synnerhet i patentlitteratur. Även facklitteratur, facktidningar, broschyrer och så vidare inom området används som granskningsmaterial.

Hur lång tid tar det att få patent?

Den genomsnittliga handläggningstiden är 2,5–3 år. När ett patent beviljas träder det i kraft retroaktivt från och med ingivningsdagen. Med andra ord får uppfinningen villkorligt skydd under ansökningstiden. Om någon under den tiden gör intrång i det patent som senare beviljas, kan ersättning krävas av honom eller henne.

Var får jag hjälp med patentering?

Patent- och registerstyrelsens (PRS) kundtjänst ger allmän information om hur du skriver en patentansökan.

Se PRS kontaktuppgifter.

Patentombud avfattar ansökningar på uppdrag. Läs mer om patentombud.

Är tekniken bakom min uppfinning ny?

Du kan söka och läsa patentdokument avgiftsfritt till exempel i patentdatabaser på nätet. En bra informationskälla är bland annat databasen Espacenet och i synnerhet dess världsomfattande patentdatabas med nästan 100 miljoner patentdokument. Observera att de avgiftsfria databaserna inte alltid räcker till för omfattande nyhetsgranskningar och utredningar av teknikens ståndpunkt.

Läs mer om de avgiftsfria patentdatabaserna .

Gå till Espacenet.Öppnas i en ny flik

Du kan beställa granskningar hos oss, till exempel så kallade förhandsgranskningar av nyhet. Läs mer om våra granskningstjänster .

Har någon redan skyddat tekniken bakom min uppfinning?

De uppfinningar som har skyddats genom patent hittar du i patentdokumenten. När vår granskare granskar om det finns eventuella patenthinder för användningen av en uppfinning, söker granskaren med hjälp av patentdatabaser alla de patent och patentansökningar som är i kraft (eller ansökningar som kan träda i kraft) inom det aktuella tekniska området i det land där uppfinningen ska användas. Uppfinningen jämförs sedan med de patentkrav som påträffas i patenten och patentansökningarna. På samma sätt går granskaren igenom nyttighetsmodellerna eftersom de också kan utgöra hinder.

Granskning av patenthinder, det vill säga tillverknings- och marknadsföringshinder, kräver både goda kunskaper i sökning av patentinformation och i det aktuella tekniska området och erfarenhet av att tolka skyddsomfånget i patentkraven. Granskningarna kan vara krävande och därför är det bra att anlita en expert inom området. Du kan beställa granskningar hos oss.

Läs mer om våra granskningstjänster.

Hur får jag veta om ett patent fortfarande är i kraft?

Den säkraste informationen om giltigheten av patentansökningar och patent får du av patentmyndigheterna i respektive land. Ett beviljat patent gäller så länge dess innehavare betalar patentmyndigheten en årsavgift för patentet (högst 20 år från den dag då patentansökan gjordes).

Du kan beställa en patentfamiljegranskning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Granskningen visar i vilka länder patent har beviljats på uppfinningen och om patentet fortfarande gäller.

Patentdatabaser omfattar inte alla länder i världen, och vissa länders uppgifter kan vara bristfälliga. Patentfamiljegranskningen är med andra ord vägledande.

Läs mer om våra granskningstjänster.

Du kan söka patentinformation till exempel i databasen Espacenet. Gå till Espacenet.Öppnas i en ny flik

Information om giltigheten av finländska patentansökningar hittar du även i databasen PatInfo. Gå till PatInfo.Öppnas i en ny flik

Hur får jag veta vad konkurrenterna patenterar?

Patentdatabaserna visar de patentansökningar och patent som står i konkurrentens namn. Detta baserar sig på att varje patentpublikation visar vem som har sökt patent och vem eller vilka som är uppfinnare. Databasen väljer du utgående från vilka länders patentinformation du vill ta del av.

I Finland blir uppgifterna om patentsökandena offentliga genast när ansökan lämnas in. Även om själva uppfinningen i en patentansökan är hemlig, kan du hålla koll på konkurrenternas patenteringsaktivitet i databasen PatInfo redan innan ansökan har blivit offentlig. Bland annat PCT-ansökningar och ansökningar om europeiskt patent blir offentliga först efter 18 månader räknat från inlämningen av ansökan (eller från prioritetsdagen), när ansökningspublikationer görs av dem. Du kan söka patentinformation till exempel i databasen Espacenet. Gå till Espacenet.Öppnas i en ny flik

Du kan beställa granskningstjänsten konkurrentuppföljning hos oss. Läs mer om våra granskningstjänster.

Kan jag söka patentinformation själv?

Du kan söka patentinformation i avgiftsfria och avgiftsbelagda databaser på nätet.
Databaserna kan delas in i två grupper: avgiftsfria databaser på nätet samt kommersiella databaser för experter, av vilka en del är tillgängliga på nätet. Du får tillgång till databaserna för experter genom att kontakta den tjänsteproducent som tillhandahåller databasen. Se till exempel STN-databasen med ett antal databaser.Öppnas i en ny flik

De avgiftsfria databaserna på nätet lämpar sig närmast för bevakning av de nyaste patentansökningarna (som till exempel en konkurrent har lämnat in) samt för bläddring av patentpublikationer. Vid sökning av teknisk information kan du använda databaserna för enkla sökningar för att i någon mån få veta vad som patenteras inom din bransch. Däremot är de avgiftsfria databaserna inte lämpliga för omfattande nyhetsgranskningar eller utredningar av teknikens ståndpunkt på grund av deras otillräckliga innehåll och sökegenskaper.

I de kommersiella patentdatabaserna är det möjligt att snabbt göra omfattande, mångsidiga och noggranna informationssökningar. För att kunna använda databaserna ska du känna till deras innehåll, struktur och informationssökningsteknik. De kommersiella databaserna används i första hand av experter i sökning av patentinformation och ska användas för omfattande patentinformationssökningar. Vår rådgivning ger mer information om informationssökningar och om de kommersiella databaser som vi använder.

Patent- och registerstyrelsens avgiftsfria patentdatabaser som gäller Finland:

Databaserna innehåller olika länders patentpublikationer i sin helhet eller deras identifikations- och sammandragsuppgifter samt patentfamilj- och statusuppgifter. Ingen enstaka databas innehåller all tillgänglig patentinformation. Använd därför flera olika källor för att göra omfattande informationssökningar.

Vad är patentklasser?

I samband med granskningen klassificeras alla patentpublikationer utgående från sakinnehållet i så kallade patentklasser. Patentklassen anger teknikområdet för uppfinningen och är ett viktigt hjälpmedel i patentinformationssökningar. Det finns flera olika patentklassystem. Läs mer om patentklassifikation under Patentklassifikationen underlättar sökningen.

Var får jag hjälp med patentgranskningar och sökning av patentinformation?

Det finns flera avgiftsfria patentdatabaser på nätet men det kan vara jobbigt och tidskrävande att söka patentinformation. Som ett alternativ till granskning på egen hand erbjuder vi våra granskningstjänster. Vi har över 100 yrkeskunniga granskare som har specialiserat sig på patentsökningar och som står till ditt förfogande.

Läs mer om våra tjänster.

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024