Gå direkt till innehållet
Meny

Innehållet i en patentansökan

En patentansökan ska innehålla följande delar:

 • ansökningsblankett (pappers- eller e-blankett)
 • en beskrivning av uppfinningen
 • patentkrav
 • ett sammandrag
 • en ritning om den illustrerar uppfinningen

Läs mer nedan om de handlingar som du ska bifoga till ansökningsblanketten.

Du kan eventuellt också behöva följande handlingar för din patentansökan:

 • ett utlåtande om rätten till uppfinningen om du inte är uppfinnaren eller om du inte har gjort uppfinningen ensam
 • en ombudsfullmakt om du anlitar ett ombud
 • en anmälan om deposition, om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material enligt 8 a § i patentlagen

Det är viktigt att du avfattar din patentansökan med omsorg eftersom du har mycket begränsade möjligheter att senare ändra eller komplettera uppgifterna i din ansökan.


Öppna mallen för ansökan. (rtf, 60.7 KB)

Anvisningar för att fylla i ansökan. (rtf, 72.6 KB)


Beskrivning av uppfinningen

Beskrivningen ska alltid vara i skriftlig form. Beskrivningen ska vara så tydlig att en fackman inom det aktuella området kan tillämpa uppfinningen. Om så inte är fallet, kan ansökan avslås eller beviljat patent ogiltigförklaras.

Ange en kort och saklig benämning på uppfinningen som rubrik.

I början av beskrivningen anger du uppfinningens användningsområde och det tekniska problem som uppfinningen ska lösa. Ange också själva lösningen. Beskriv de tekniska egenskaperna i din uppfinning och hur uppfinningen skiljer sig från tidigare lösningar. Beskrivningen ska vara så fullständig att en fackman inom det aktuella området kan tillverka anordningen eller produkten och använda den.

I slutet av beskrivningen är det bra att ge åtminstone ett exempel i detalj på hur uppfinningen kan tillämpas i praktiken. Exemplet ska illustrera alla patentkraven (läs mer om patentkrav nedan), och därför behövs det ibland flera exempel.

Ritning

Exem­pel på fi­gur. Fi­gu­ren an­ger en­dast de nöd­vän­di­ga de­tal­jer­na av upp­fin­nin­gen med hjälp av hän­vis­nings­be­teck­nin­gar för att göra det lät­ta­re att för­stå upp­fin­nin­gen.

Vi rekommenderar att du lämnar in ritningar eftersom de ofta gör det enklare att förstå beskrivningen. Ritningarna kan bestå av en eller flera figurer som betecknas med fortlöpande nummer (figur 1 eller fig. 1). Ange endast de nödvändiga detaljerna med hjälp av hänvisningsbeteckningar (till exempel 1, 2a, 2b) i figurerna för att göra det lättare att förstå beskrivningen.

Figurerna får inte innehålla förklarande text eller andra beteckningar än de som anges i beskrivningen, med undantag av korta uppgifter som till exempel "vatten", "ånga", eller "snitt A-B" eller "låst".

Patentkrav

Det är patentkravens lydelse som bestämmer vad ett eventuellt patent kommer att skydda. Därför är det viktigt att du är mycket noggrann när du utformar patentkraven. Vid patenterbarhetsbedömningen granskar vår granskare patentkraven och jämför den uppfinning som definieras i kraven med kända lösningar. Du ska med andra ord exakt ange i kraven vad du vill skydda med ett patent. Du får inte hänvisa till beskrivningen och sammandraget i kraven men du måste ange hänvisningsbeteckningar som svarar mot ritningarna (företrädesvis inom parentes).

Ingress och kännetecknande del

Numrera patentkraven och dela in texten i kraven i två partier: en ingress och en kännetecknande del. Ange i ingressen det som är tidigare känt och i den kännetecknande delen uppfinningens nya egenskaper som har uppfinningshöjd, dvs. det som skiljer sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Partierna skiljs åt med orden "kännetecknad av att" eller "kännetecknat av att" eller liknande. Redogör först för uppfinningens tidigare kända egenskaper, lägg till "kännetecknad av att" eller "kännetecknat av att" och ange sedan uppfinningens nya egenskaper som har uppfinningshöjd.

Typ av uppfinning

I vanliga fall gäller patentkraven någon av följande typer av uppfinningar:

 • anordning
 • förfarande
 • produkt
 • användning.

En ansökan kan innehålla flera olika typer av uppfinningar, men de måste bygga på en gemensam uppfinningsidé.

Självständiga och osjälvständiga patentkrav

Ansökan kan omfatta flera patentkrav, både självständiga och osjälvständiga. Ange i de självständiga patentkraven alla egenskaper i uppfinningen som är nödvändiga för att avsett resultat ska uppnås, men inget mer. De osjälvständiga kraven preciserar uppfinningen och anger ytterligare egenskaper och alternativa utföringsformer. Ange i ett osjälvständigt krav vilket självständigt krav det hänvisar till, till exempel "Anordning enligt patentkrav 1, kännetecknad av att…".

Sammandrag

Sammandraget ska vara skrivet så att det på ett lättfattligt sätt anger det tekniska problem som uppfinningen gäller, grundprinciperna för hur uppfinningen löser problemet och uppfinningens huvudsakliga användning eller huvudsakliga användningar. Det är till exempel bra att på ett lättförståeligt sätt ange innehållet i de självständiga patentkraven i sammandraget.

Om patentansökan innehåller ritningar, väljer du den ritningsfigur som bäst illustrerar uppfinningen för att publiceras tillsammans med sammandraget. Varje särdrag som har angetts i sammandraget och belysts med figur, ska följas av en hänvisningsbeteckning inom parentes. Sammandraget bör inte innehålla mer än 150 ord. Se ett exempel på ett sammandrag.Öppnas i en ny flik

Deposition av biologiskt material

Sådant biologiskt material som ska användas vid utövandet av en uppfinning ska deponeras om det inte är allmänt tillgängligt och om det inte kan beskrivas i beskrivningsdelen på ett reproducerbart sätt. Det biologiska materialet för att ansöka om patent deponeras enligt den internationella Budapestöverenskommelsen. En förteckning över depositionsinstitutioner i enlighet med Budapestöverenskommelsen publiceras på WIPOs webbplatsÖppnas i en ny flik. Läs mer i handboken på finska

Patenttikäsikirja (punkterna A.4.1.1 och I.2.1) (pdf, 1.9 Mt)

Hur lämnar jag in en patentansökan till PRS?

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024