Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om patent i Förenta Staterna (USA)

Förenta Staterna är ett av de viktigaste verksamhets- och marknadsområdena för flera finländska företag. Ett företag som är verksamt i USA måste ha kännedom om lagstiftningen och rättssystemet i landet. I fråga om patentering skiljer sig lagstiftningen och rättspraxisen i USA i många avseenden från praxisen i europeiska länder.

Det europeiska patentet motsvaras av "utility patent" och mönsterskyddet heter "design patent" i USA. Förväxla inte "utility patent" med nyttighetsmodellen ("utility model" på engelska), som kan beviljas på en teknisk uppfinning i flera länder, bland annat i Finland. Ett skydd som skulle motsvara nyttighetsmodellen finns inte i USA.

Patent söks hos den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten (United States Patent and Trademark Office, USPTO), som liksom den kinesiska myndigheten och Europeiska patentverket hör till de största patentmyndigheterna i världen. Vi rekommenderar att du vid ansökan i USA anlitar ett ombud som har erfarenhet av USA:s lagstiftning och förfaringssätten inför USPTO.

Läs mer på USPTO:s webbplats (på engelska):

Olika vägar till patent i USA

Finländska sökande har åtminstone tre alternativ för patentsökning i Förenta Staterna:

Det första är att först lämna in en nationell finländsk ansökan och vid ett senare tillfälle lämna in en ansökan till USPTO och begära prioritet från den finländska ansökan. Fristen för ansökan till USPTO är inom 12 månader från den nationella ansökningens ingivningsdag. Prioritet innebär att din ansökan till USPTO vid bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd anses vara gjord samtidigt med den första ansökan. För att minska översättningsarbetet kan du avfatta din nationella ansökan direkt på engelska och be PRS handlägga ansökan på engelska. Om du väljer det här alternativet kommer du att ha tid att sätta dig in i resultaten av granskningen av den första ansökan innan du beslutar om eventuell patentansökan till USPTO. Läs mer om prioritet.

Ett andra alternativ är att lämna in en internationell patentansökan enligt konventionen om patentsamarbete (Patent Co-operation Treaty, PCT). PRS är en PCT-myndighet, som tar emot internationella ansökningar för granskning. PRS granskar ansökan och avger ett preliminärt omdöme om uppfinningens patenterbarhet. Ansökan kan fullföljas hos USPTO inom 30 månader från prioritetsdagen. Läs mer om den internationella patentansökan.

Det går också att lämna in en ansökan direkt till USPTO. I det här fallet är det USPTO som avger de första granskningsresultaten angående uppfinningen.

Påskyndad handläggning vid USPTO

Handläggningen av en patentansökan kan ta flera år vid USPTO. Det finns åtminstone två möjligheter att påskynda den:

PRS och USPTO har träffat ett avtal (Patent Prosecution Highway) med syfte att påskynda patentprocessen. Genom att utnyttja avtalet kan sökanden få påskyndad handläggning (accelerated examination) vid USPTO, om PRS har ansett att kraven i den ansökan som ska ges in till USPTO är godtagbara. Läs mer om PPH.

USPTO har också fastställt särskilda grunder som ska uppfyllas för att ansökan kan få påskyndad handläggning. Grunderna omfattar till exempel en förgranskning som ska vara genomförd i tillräcklig omfattning. Läs mer om påskyndad handläggning vid USPTOÖppnas i en ny flik.

Skillnader i patentlagarna och i patenterbarhetskriterierna

Som det konstateras ovan skiljer sig patentsystemet i Förenta Staterna från det europeiska systemet i många avseenden. Nedan räknas några skillnader upp:

  • Möjligt att lämna in en tillfällig (provisional) patentansökan
  • Möjligt att lämna in patentansökan efter att uppfinningen har blivit offentlig
  • Ämnesområden uteslutna från patentering
  • Bedömning av uppfinningshöjd.

Den tillfälliga ansökan och möjligheten att lämna in patentansökan efter att uppfinningen har blivit offentlig ger sökanden flexibilitet och ytterligare betänketid för patentprocessen. Ämnesområdena som har uteslutits från patentering har för sin del inverkan på vilken typ av uppfinningar det är möjligt att få patent på i USA. I USA kan skillnaderna i prövningen av uppfinningshöjd i vissa fall leda till en annorlunda slutsats om uppfinningens patenterbarhet än i Europa.

Tidigare fanns det skillnader mellan USA och Europa även vid fastställandet av vilken part som ska vara berättigad till patentskydd. Enligt tidigare praxis föll rätten i USA på den första uppfinnaren (first to invent), i Europa däremot på den som först lämnade in ansökan (first to file). Patentlagen i USA ändrades den 16 mars 2013 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA). I och med AIA:s kraftträdande motsvarar praxisen i USA den europeiska med smärre undantag (first inventor to file). Ändringen beskrivs mera detaljerat till exempel på USPTO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Det är möjligt att lämna in en tillfällig (provisional) eller egentlig (non-provisional) patentansökan till USPTO. Den tillfälliga ansökan ger dig en ingivningsdag men kan inte resultera i ett patent, utan du måste omvandla den till en egentlig patentansökan till USPTO inom 12 månader. I och med att lagen (AIA) trädde i kraft den 16 mars 2013 har den tillfälliga ansökans betydelse emellertid minskat. Du får en ingivningsdag genom att åberopa prioritet från en finländsk patentansökan, vilket har samma effekt som en tillfällig ansökan till USPTO.

Gå till USPTO:s webbplats för mer information:

Möjlighet till patentsökning efter att uppfinningen har blivit offentlig (grace period)

I Europa kan inte ens uppfinnaren själv offentliggöra sin uppfinning förrän en patentansökan lämnas in, eftersom offentliggörandet tas hänsyn till vid bedömningen av uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd. Detaljerat offentliggörande av uppfinningen skapar då ett nyhetshinder mot patentansökan. Med avvikelse från det här har uppfinnare i USA med vissa förutsättningar en möjlighet att lämna in en patentansökan inom ett år från offentliggörandet av uppfinningen. I USA tas offentliggörandet inte med i det material som används för att bedöma nyhet och uppfinningshöjd, om det har skett högst ett år före ingivningsdagen eller prioritetsdagen för patentansökan (effective filing date) och offentliggörandet har gjorts eller dess innehåll har erhållits av uppfinnarna.

Gå till USPTO:s webbplats för mer information:

Ämnesområden uteslutna från patentering

I Europa omfattar patenteringen tekniska lösningar till tekniska problem. Icke-tekniska ämnesområden har uteslutits från patentering, och särdrag i anslutning till dem kan inte ge patentkraven uppfinningshöjd. Därtill har medicinska behandlingsförfaranden på människor eller djur uteslutits från patentering.

Patentlagstiftningen i USA känner inte till motsvarande avgränsningar i fråga om teknik eller medicinska behandlingsförfaranden. Högsta domstolen i USA har emellertid inskränkt patentering av uppfinningar med idén i naturlagar och -fenomen, naturprodukter och abstrakt tänkande. Om ett patentkrav avser sådana ämnesområden, måste kravet också ange särdrag som gör föremålet för kravet betydligt mer avgränsat än naturlagen eller -fenomenet, naturprodukten eller den abstrakta tanken i sig.

I synnerhet i fråga om förfaranden för affärsverksamhet har praxis i USA länge varit tolerantare än den europeiska praxisen, men under den senaste tiden har beslut av USA:s högsta domstol minskat denna skillnad. Det finns fortfarande skillnader eftersom särdrag som avser affärsverksamhet inte har någon inverkan på uppfinningshöjd vid europeisk patenterbarhetsprövning. I USA finns däremot ytterligare en prövning, en separat analys (subject matter eligibility analysis) utöver granskningen av nyhet och uppfinningshöjd. USPTO har under de senaste åren reviderat kriterierna för eligibility analysis vid flera tillfällen utgående från de senaste domstolsbesluten.

PRS strävar till att ta hänsyn till både europeisk och amerikansk praxis och granskar uppfinningens samtliga särdrag (oberoende av om dessa är tekniska eller gäller affärsverksamhet). De tekniska och icke-tekniska särdragen skiljs åt först i slutsatsen.

Gå till USPTO:s webbplats för mer information:

Bedömning av uppfinningshöjd

I Europa grundar sig bedömningen av uppfinningshöjd på den så kallade problem-lösningsmetoden, där ett objektivt tekniskt problem formuleras på basis av skillnaden mellan den i patentkrav definierade uppfinningen och teknikens ståndpunkt. Problemet används för att bedöma om lösningen enligt patentkravet kan anses uppenbart för en fackman inom området utgående från tidigare känd teknik.

I USA används problem-lösningsmetoden inte vid bedömningen av uppfinningshöjd, utan bedömningen baserar sig på grunder som USA:s högsta domstol har angett i avgörandet i ärendet KSR mot Teleflex (KSR decision). De här grunderna anger med hurdana förutsättningar fackmannen kan komma fram till en i patentkrav definierad uppfinning genom att kombinera särdrag från flera olika anförda publikationer. Med avvikelse från den europeiska praxisen är kombinering av tre eller flera publikationer ganska vanligt, men å andra sidan använder granskaren i USA ofta anförda publikationer för att underbygga uppenbarheten av även kända särdrag. Publikationer kan kombineras inom uppfinningens teknik och annan jämförbar teknik. Kriteriet för jämförbarhet är att publikationen är av betydelse för det problem som uppfinnaren löser i patentansökan.

Gå till USPTO:s webbplats för mer information.

Överklagande av beslut

Negativa beslut kan överklagas till USPTO:s interna besvärsnämnd (Patent Trial and Appeal Board, PTAB). Proceduren sker vid följande instanser:

1. USPTO:s interna besvärsnämnd (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)

2. federala domstolar (District Court), där det är möjligt att använda vittnen

3. appellationsdomstolen (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)

4. högsta domstolen (Supreme Court of the United States), dit du kan överklaga endast med besvärstillstånd.

Ytterligare information

Presentation: Patentering av uppfinning i USAÖppnas i en ny flik (pdf, 0,46 Mt)

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024