Gå direkt till innehållet
Valikko

Intrång i patent och hur undvika intrång

Patenthavaren har ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja sin uppfinning. Detta innebär att andra utan innehavarens tillåtelse inte får utnyttja samma uppfinning yrkesmässigt. I yrkesmässigt utnyttjande ingår till exempel tillverkning, användning, försäljning, marknadsföring, import eller innehav av en patenterad produkt.

Gör någon intrång i ditt patent?

Det är patenthavarens ansvar att bevaka eventuella intrång. Innehavaren ska vara aktiv i att åtgärda ett intrång. Ett sätt är att kontakta inträngaren till exempel per brev och kräva att intrånget upphör. Om det inte är möjligt att frivilligt förlikas, kan patenthavaren väcka talan om intrånget i marknadsdomstolen.

Patenthavaren kan även begära skadestånd. Det är möjligt att få en skälig ersättning för ett intrång som sker då ansökan är under handläggning, om uppfinningen senare beviljas ett patent. Ett uppsåtligt intrång kan också leda till böter. Domstolen kan också förbjuda inträngaren att fortsätta eller upprepa intrånget, och de inträngande produkterna kan dömas att bli förstörda.

Läs mer på marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

Gör du intrång i någons patent?

Om du misstänker att du begår intrång i ett visst patent eller om du anklagas för intrång, kontrollera först att patentet i fråga verkligen existerar. Ta del av patentpublikationen och red ut om patentet är i kraft. Om så, i vilka länder, och vad är det exakta skyddsomfång som patentkraven definierar.

Det kan hända att patentet inte alls gäller i det land där du utövar din verksamhet eller att din produkt eller ditt förfarande inte helt sammanfaller med patentkraven. Om du fortfarande misstänker ett intrång, är det klokt att anlita ett patentombud eller en jurist som är expert i IPR-ärenden. Det är kanske möjligt att komma överens med patenthavaren, och förhandlingarna kan till exempel resultera i ett licensavtal.

Även om du begår intrång i ett patent, kan patentet vara beviljat på fel grunder, dvs. den patenterade uppfinningen är inte ny eller visar inte uppfinningshöjd. I sådant fall kan du väcka talan om ogiltigförklaring av patentet i marknadsdomstolen. Om invändningstiden inte ännu har gått ut, kan du göra en invändning mot patentet.

Ett alternativ att ta reda på hinder mot en uppfinnings nyhet och uppfinningshöjd är att låta PRS utföra en förhandsgranskning av nyhet.

Läs mer om förhandsgranskning av nyhet.

Läs mer om invändning.

Frihet att agera ("freedom to operate, FTO")

Håller du på att starta tillverkning, försäljning, marknadsföring eller import? Tänk om din verksamhet innebär intrång i någons patent?

Genom att förhindra intrång på förhand kan du spara i ersättningar och böter men också i onödiga produktutvecklings- och investeringskostnader.

Du kan söka beviljade patent och patentansökningar inom ditt teknikområde i patentdatabaser. På så sätt försäkrar du dig om att du inte gör intrång i någons patent. Patenten som gäller i Finland finns i vår Patentinformationstjänst. Det lönar sig också att söka i databasen Espacenet, som innefattar ansökningar om europeiskt patent och internationella PCT-ansökningar där det blivande patentet ska gälla i Finland. Dessutom kan du hos oss beställa en granskning av tillverknings- och marknadsföringshinder: vi spårar upp patent och ansökningar som kan förhindra din verksamhet i Finland.

Läs mer om handlingsfrihetsutredning.

Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik
Gå till tjänsten Espacenet. Öppnas i en ny flik

Ytterligare information:


Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023