Enhetligt patent

Det europeiska patentsystemet håller på att omorganiseras. Vid sidan av de nationella patenten planeras ett patent med enhetlig effekt för att skydda uppfinningar i Europa. Inrättande av en enhetlig patentdomstol gör det för sin del möjligt att avgöra patenttvister med rättsverkningar som gäller hela Europa.

Förutsättningen för att det enhetliga patentsystemet kan träda i kraft är att domstolsavtalet ratificeras, det vill säga bekräftas, av minst 13 EU-medlemsstater, inklusive de tre populäraste medlemsstaterna vad gäller validering av europeiska patent. Finland ratificerade domstolsavtalet i januari 2016.

Aktuell information om ratificeringarna hittar du på webbplatsen som upprätthålls av EU.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Förutsättningen för att det enhetliga patentsystemet ska träda i kraft och att den gemensamma domstolen ska inleda sin verksamhet är att Tyskland ratificerar avtalet. För närvarande beräknas det att det enhetliga patentsystemet ska träda i kraft i början av 2023.

Enhetligt patent - europeiskt patent med enhetlig verkan

Det europeiska patentet med enhetlig verkan - det enhetliga patentet (European Patent with Unitary Effect, Unitary patent) - kommer att utgöra ett nytt alternativ att skydda uppfinningar i Europa. Jämfört med att det traditionella europeiska patentet efter beviljandet ett åt gången valideras i valda länder som har undertecknat den europeiska patentkonventionen (EPC) kommer det enhetliga patentet att omedelbart gälla i alla de länder som är medlemmar i det nya patentsystemet. När det enhetliga patentet blir verklighet är det ett regionalt och gränsöverskridande alternativ till de traditionella europeiska och nationella patenten. Det kommer att innebära ett geografiskt omfattande och enhetligt skydd för uppfinningar.

Det europeiska patentverket EPO kommer att bevilja både traditionella europeiska patent och enhetliga patent. Det blir inga ändringar i att ansöka om patent vid EPO. Efter att ett europeiskt patent har beviljats kan du be att patentet registreras som enhetligt patent.

Läs mer om det enhetliga patentet på EPOs webbplats.

På EPOs webbplats finns också en guide om enhetliga patent.

Vid sidan av det enhetliga patentet kommer även det traditionella europeiska patentsystemet att bibehållas, varför du har möjlighet att begränsa patentskyddet till vissa valda länder då denna lösning är lämpligast och mest kostnadseffektiv för dig. Läs mer om det europeiska patentet.

Enhetlig patentdomstol

Tvisterna om traditionella europeiska patent, som för närvarande avgörs vid nationella domstolar, och om enhetliga patent kommer i framtiden att behandlas vid en enhetlig patentdomstol (Unified Patent Court, UPC). Detta innebär att en patenttvist avgörs på en gång för alla de länders del som är med i UPC.

Funktionerna av centralsektionen vid den enhetliga patentdomstolen kommer att placeras i Paris och München. På grund av Storbritanniens EU-utträde måste centralsektionens planerade säte i London flyttas. Dessutom har medlemsstaterna tillsammans inrättat lokala eller regionala sektioner. En besvärsdomstol kommer att placeras i Luxemburg.

En lokal sektion kommer att inrättas i Finland. Då är det möjligt att avgöra tvister om enhetliga patent även i Finland.

Läs mer om den enhetliga patentdomstolen på UPC:s webbplats.

Mer information

Ett gemensamt projekt mellan näringslivet och arbets- och näringsministeriet har utrett hur det enhetliga patentsystemet kommer att påverka finländska företag. I utredningen beskrivs också huvuddragen i patentsystemreformen.

Läs hela utredningen på webbplatsen för Finlands Näringsliv EK (på finska).

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2022