Gå direkt till innehållet
Meny

Enhetligt patent

Det enhetliga patentet (Unitary Patent, UP) är ett nytt alternativ för att skydda uppfinningar i Europa vid sidan av det klassiska europeiska patentet. Vid behov kan patenthavarens patent få enhetlig verkan samtidigt i alla länder som är med i det enhetliga patentsystemet. Tvister om enhetliga patent prövas av en enhetlig patentdomstol som gör det möjligt att avgöra patenttvister med rättsverkningar som gäller hela Europa.

Enhetligt patent - europeiskt patent med enhetlig verkan

Klassiska europeiska patent måste efter beviljandet valideras ett åt gången i valda länder som har undertecknat den europeiska patentkonventionen (EPC). Däremot kommer enhetliga patent att omedelbart gälla i alla de länder som är medlemmar i det nya patentsystemet. Det enhetliga patentet är ett regionalt och gränsöverskridande alternativ till klassiska europeiska patent och nationella patent. Det kommer att innebära ett geografiskt omfattande och enhetligt skydd för uppfinningar.

Från den 1 juni 2023 deltar 17 EU-medlemsländer i det enhetliga patentsystemet: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike. Fler EU-medlemsländer kommer senare att tillkomma.

Det Europeiska patentverket EPO kommer att bevilja både klassiska europeiska patent och enhetliga patent. Det blir inga ändringar i att ansöka om patent vid EPO. Efter att ett europeiskt patent har beviljats kan du be att patentet registreras som enhetligt patent.

Läs mer om det enhetliga patentet på EPOs webbplats. Öppnas i en ny flik

EPOs beslut och meddelanden om enhetliga patent.Öppnas i en ny flik

På EPOs webbplats finns också en guide om enhetliga patent.Öppnas i en ny flik

Vid sidan av det enhetliga patentet kommer även det klassiska europeiska patentsystemet att bibehållas. Därmed har du möjlighet att begränsa patentskyddet till vissa valda länder när det är lämpligast och mest kostnadseffektivt för dig. Läs mer om det europeiska patentet.

Enhetlig patentdomstol och opt-out-möjlighet

I framtiden kommer en enhetlig patentdomstol (Unified Patent Court, UPC) att behandla tvister om enhetliga patent och om klassiska europeiska patent som för närvarande avgörs vid nationella domstolar. Det innebär att en patenttvist avgörs på en gång för alla de länder som är med i UPC.

Innehavaren av ett europeiskt patent kan lämna sitt patent utanför UPC-behandlingen. Då behandlas eventuella tvister vid en domstol i varje enskilt land som förut. Den här så kallade opt-out-möjligheten kräver en anmälan till UPC som kan lämnas in tre månader innan systemet träder i kraft eller när som helst under en övergångsperiod på sju år efter att systemet trätt i kraft. Anmälan kan inte lämnas in om en talan mot patentet har väckts vid UPC. Läs mer om "opt-out" på webbplatsen för den enhetliga patentdomstolen (på engelska). Öppnas i en ny flik

Funktionerna av centrala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen kommer att placeras i Paris och München. På grund av Storbritanniens EU-utträde måste centrala avdelningens planerade säte i London flyttas. Dessutom har medlemsstaterna tillsammans inrättat lokala eller regionala avdelningar. En besvärsdomstol kommer att placeras i Luxemburg.

En lokal avdelning kommer att inrättas i Finland. Då är det möjligt att avgöra tvister om enhetliga patent även i Finland.

Läs mer om den enhetliga patentdomstolen på UPC:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Effekter på företagens verksamhetsmiljö i Finland

För närvarande är drygt 50 000 europeiska patent och nationella patent i kraft i Finland. I och med det enhetliga patentsystemet kommer antalet patent som gäller Finland att öka med åren. Eftersom patent ger ensamrätt till att utnyttja patentet yrkesmässigt, kan ökningen begränsa företagens handlingsfrihet i Finland. Samtidigt ökar sannolikheten för intrång i patent, vilket ska beaktas i verksamheten i allt högre grad.

Därmed bör företagen följa konkurrenternas patentering, även om de själva inte aktivt skyddar sina uppfinningar genom patent. Det europeiska patentverket för ett register över beviljade enhetliga patent, där vem som helst fritt kan göra sökningar. Gå till tjänsten European Patent RegisterÖppnas i en ny flik.

Mer information

Ett gemensamt projekt mellan näringslivet och arbets- och näringsministeriet har utrett hur det enhetliga patentsystemet kommer att påverka finländska företag. I utredningen beskrivs också huvuddragen i patentsystemreformen.

Läs hela utredningen på webbplatsen för Finlands Näringsliv EK (på finska).Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 03.10.2023