Gå direkt till innehållet
Meny

Internationella patentansökningar (PCT-ansökningar)

Det finns inget PCT-patent utan det internationella PCT-systemet gäller endast ansökning om patent. Du lämnar in en ansökan till en mottagande myndighet, och ansökan handläggs av en internationell granskande myndighet. Efter en internationell ansökningsfas kan du fullfölja din ansökan, dvs. söka patent, vid nationella eller regionala patentverk. Slutresultatet är alltså inte ett internationellt patent eller ett världspatent utan nationella patent i vissa utvalda länder.

Systemet grundar sig på avtalet Patent Cooperation Treaty (PCT) från 1978. PCT administreras av FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO), som finns i Genève. Idag (år 2023) omfattar PCT-systemet 157 länder.

Fördelar med PCT

Systemet erbjuder dig flera fördelar:

  • Du kan sätta i gång en patentprocess utomlands med en enda ansökan, som ger dig option på ett patent i alla de över 100 länder som har ingått PCT-avtalet.
  • Om du väljer PRS till mottagande myndighet kan du avfatta din ansökan på finska, svenska eller engelska. Blanketten, som är på engelska, ska alltid fyllas i på engelska. En finsk- eller svenskspråkig ansökan måste senare översättas till engelska. Tidpunkten för översättningen bestäms efter vilket patentverk du väljer till granskande myndighet.
  • Det går bra att lämna in din ansökan till PRS ända till den sista dagen av prioritetsåret! I slutet av prioritetsåret brukar det bli bråttom att besluta om man ska söka patent utomlands eller inte. I så fall är PCT-ansökan ett bra sätt att starta processen, åtminstone om du inte vet i vilka länder du vill ha ett patent. Genom att utnyttja PCT-systemet får du en betänketid på 30 månader från ingivningsdagen för den första ansökan. Då har du säkert en uppfattning om hur uppfinningen kan användas kommersiellt och i vilka länder det lönar sig att patentera den.
  • Du kan skjuta fram stora kostnader till en senare tidpunkt. Övergången till den nationella fasen innebär en ökning av kostnader, eftersom ansökan nu måste översättas till de nationella patentverkens officiella språk. Dessutom ska du betala de officiella ansökningsavgifterna och provisionerna till ombuden i respektive länder.
  • Du får en internationell nyhetsgranskningsrapport och ett skriftligt utlåtande samt, om du så önskar, ett utlåtande om din uppfinnings patenterbarhet. Senare står dessa handlingar till den nationella patentmyndighetens förfogande. Det är också möjligt att utnyttja det internationella systemet Patent Prosecution Highway (PPH) för att påskynda handläggningen av en nationell ansökan.
  • Din ekonomiska risk blir mindre eftersom du får en internationell nyhetsgranskningsrapport och, om du så önskar, en bedömning om uppfinningens patenterbarhet, innan du behöver slå fast i vilka länder du slutligen söker patent.

PCT-ansökan

Du kan lämna in en PCT-ansökan till PRS, som i detta fall är mottagande myndighet (Receiving Office, RO) och först kontrollerar att ansökan uppfyller de formella kraven. Efter kontrollen ska en internationell myndighet granska ansökan. Finländska sökande kan välja PRS även till internationell nyhetsgranskningsmyndighet (International Searching Authority, ISA).

Finländska sökande kan också ge in sina PCT-ansökningar till WIPOs internationella byrå (International bureau of WIPO, IB) eller till det europeiska patentverket (EPO). Till internationell granskande myndighet kan finländska sökande välja utöver Patent- och registerstyrelsen också det svenska patentverket eller det europeiska patentverket.

Läs mer om hur du lämnar in en PCT-ansökan till PRS.

Granskning i två faser plus nationell fas

PCT-ansökan granskas i två faser: Fas I innebär en av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) utförd nyhetsgranskning. Sökanden får en nyhetsgranskningsrapport (International Search Report, ISR) cirka tre månader efter att ISA tog emot ansökan i fråga eller om 9 månader från prioritetsdagen, beroende på vilken av dessa tidsfrister som går ut senare. Nyhetsgranskningsrapporten innehåller en förteckning över de anförda publikationerna och ett skriftligt utlåtande (Written opinion, WOISA) om uppfinningens nyhet, uppfinningshöjd och industriella användbarhet.

Fas II är frivillig och den måste särskilt begäras antingen om tre månader från nyhetsgranskningsrapportens (ISR) utsändningsdatum eller senast inom 22 månader från den första ansökan, dvs. den tidigaste prioriteten, beroende på vilken frist som går ut senare. I fas II utför en myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (International Preliminary Examining Authority, IPEA) en förberedande patenterbarhetsprövning, där sökanden får en granskares preliminära bedömning (International Preliminary Report on Patentability, IPRP) om uppfinningens patenterbarhet. Du kan välja PRS även till IPEA.

Eftersom PCT-systemet inte resulterar i internationellt patent, måste du efter de internationella faserna fullfölja din ansökan i en regional eller nationell fas hos olika patentverk. Om din PCT-ansökan syftar till ett finländskt patent, måste du övergå till den nationella fasen även vid PRS, även om PRS har varit den granskande myndigheten för din ansökan. Begär du en förberedande patenterbarhetsprövning eller inte är tidsgränsen för övergången till den nationella fasen i nästan alla länder minst 30 månader från den tidigaste prioriteten.

Läs mer om hur du övergår till nationell fas vid PRS. Ytterligare information om övergången till den nationella fasen vid andra patentverk hittar du på WIPOs webbplatsÖppnas i en ny flik.

Patentombud

Vi rekommenderar att du anlitar ett patentombud även om det inte är obligatoriskt. Finländska sökande kan nog själva ta hand om den internationella fasen. I merparten av länderna behöver du dock ett lokalt ombud vid övergången till den nationella fasen. PCT-processen omfattar ett antal tidsfrister vars överskridande kan vara ödesdigert för ansökan. En expert inom området kan bespara dig en massa besvär.

Läs mer om patentombud.

Ytterligare information

Information om PCT-systemet finns på engelska på WIPOs webbplats. Gå till

Mera detaljerade anvisningar om PCT-ansökningsprocessen och handläggningen vid myndigheter finns i den av PRS utgivna Patentguide (pdf, 1.5 MB) och handboken Patenttikäsikirja (pdf, 1.9 Mt)(på finska)

Läs mer om prioritet.

Läs mer om påskyndad handläggning på PPH-sidorna.

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024