Gå direkt till innehållet
Meny

Ökning av aktiekapitalet

Ett aktiebolag kan öka sitt aktiekapital på följande sätt:

 • med teckningspriset för nya aktier som bolaget emitterar mot vederlag (betalning)
 • med teckningspriset för egna aktier som bolaget avyttrar (överlåter)
 • med en fondförhöjning
 • med en aktiekapitalinvestering
 • genom att ta upp teckningspriset för optionsrätter eller andra särskilda rättigheter i aktiekapitalet.

En ökning av aktiekapitalet ska anmälas till handelsregistret. Ökningen börjar gälla när ökningsbeloppet har antecknats i handelsregistret.

Vederlagsfria investeringar i fonden för inbetalt fritt eget kapital, vilka avses i 8 kap. 2 § i aktiebolagslagen, anmäls inte till handelsregistret.

Nya aktier som emitteras mot vederlag

Teckningspriset för nya aktier kan tas upp i aktiekapitalet. En sådan ökning av aktiekapitalet kan anknyta till antingen aktieemission eller optionsrätter.

Om ökningen av aktiekapitalet grundar sig på nya aktier som emitteras mot vederlag, läs följande anvisningar:

Registrering av nya aktier vid aktieemission mot vederlag

Registrering av nya aktier vid emission på grund av optionsrätter

Avyttrande av egna aktier

En betalning för egna aktier som bolaget avyttrar tas upp i aktiekapitalet om emissionsbeslutet innehåller ett sådant beslut. Detta kan komma i fråga vid emission mot vederlag eller när aktier tecknas på grund av optionsrätter.

Läs våra anvisningar för anmälan om aktieemission mot vederlag.

Läs våra anvisningar för anmälan om optionsrätter.

Fondförhöjning

Vid fondförhöjning ökas aktiekapitalet genom att det till aktiekapitalet görs en överföring från det fria egna kapitalet, antingen från vinstmedel, från fonden för inbetalt fritt eget kapital eller från andra fonder som hänförs till det fria egna kapitalet.

Av de fonder som hänförs till det bundna egna kapitalet enligt den gamla lagen om aktiebolag, kan också reservfonden och överkursfonden användas vid fondförhöjning. Andra fonder som hänförs till det bundna egna kapitalet kan inte användas.

Aktiekapitalinvestering

Vid aktiekapitalinvestering investeras externa medel i bolagets aktiekapital utan något samband med emission av aktier, optionsrätter eller andra sådana rättigheter. Vid aktiekapitalinvestering kan till exempel bolagets skuld omvandlas till aktiekapital (kvittning).

Om bolaget fortfarande tillämpar ett nominellt belopp, kan aktiekapitalet till exempel genom en aktiekapitalinvestering bli större än antalet aktier multiplicerat med det nominella beloppet. Aktiekapitalet ska ändå alltid vara minst lika stort som antalet aktier multiplicerat med det nominella beloppet.

Exempel
Aktiekapitalet är 15 000 euro, aktierna är 15 till antalet och det nominella beloppet är 1 000 euro. Bolaget anmäler en aktiekapitalinvestering på 10 000 euro för registrering. Efter detta är aktiekapitalet 25 000 euro. Antalet aktier och det nominella beloppet förblir oförändrade.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Anmälningsfrist

Läs mer om tidsfristen för att anmäla nya aktier vid emission mot vederlag.

Läs mer om tidsfristen när aktiekapitalet ökas med teckningspriset för nya aktier vid emission på grund av optionsrätter.

En annan ökning av aktiekapitalet än den som avses ovan ska anmälas för registrering utan dröjsmål efter att bolaget har tagit emot den eventuella betalningen och efter att de övriga villkoren för ökningen har uppfyllts. I praktiken ska en fondförhöjning ofta anmälas till handelsregistret genast efter beslutet.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din ändringsanmälan på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna.

Bilagor till anmälan

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Avyttrande av egna aktier

Bifoga följande handlingar:

 • styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid ökning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda ner blanketten på din datorÖppnas i en ny flik, fyll i och spara den och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • intyg av bolagets revisorer om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid betalning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13S. Ladda ner blanketten på din datorÖppnas i en ny flik, fyll i och spara den och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • annan redogörelse för betalning av aktier, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
Om ökningen har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten.
 • revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Fondförhöjning

Bifoga följande handlingar:

 • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Styrelsen kan besluta om fondförhöjning med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Av beslutet ska framgå förhöjningens belopp samt vilka tillgångar som används för förhöjningen. Läs anvisningarna för bemyndigande av styrelsen.

 • styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid ökning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda ner blanketten på din datorÖppnas i en ny flik, fyll i och spara den och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Aktiekapitalinvestering

Bifoga följande handlingar:

 • kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Av beslutet ska framgå beloppet på ökningen och den investering som ökningen grundar sig på.
 • styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid ökning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda ner blanketten på din datorÖppnas i en ny flik, fyll i och spara den och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • intyg av bolagets revisorer om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid betalning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13S. Ladda ner blanketten på din datorÖppnas i en ny flik, fyll i och spara den och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • annan redogörelse för betalning av aktiekapitalet, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
 • revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ökning av aktiekapitalet kostar 280 euro.

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när de anmäls med samma anmälan.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på pappersblanketter, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024