Gå direkt till innehållet
Valikko

Emission mot vederlag

Anmälan om emission mot vederlag till handelsregistret omfattar två faser:

Fas 1: Anmälan om emissionsbeslut, om bolaget har beslutat att ge ut nya aktier

Fas 2: Anmälan om de nya aktierna och eventuell ökning av aktiekapitalet

I praktiken är det ibland möjligt att anmäla emissionsbeslutet och de nya aktierna till handelsregistret på samma gång.

Måste aktiekapitalet ökas vid aktieemission?

Utgångspunkten är att aktiekapitalet ökas med teckningspriset för de nya aktier som emitteras mot vederlag. Genom emissionsbeslutet kan bolaget dock bestämma att beloppet helt eller delvis avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Om ett nominellt belopp har bestämts för bolagets aktier, måste aktiekapitalet alltid ökas med minst de nya aktiernas nominella belopp. Läs anvisningarna för ökning av aktiekapitalet.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Anmälningsfrist

Fas 1: Emissionsbeslut

Anmäl emissionsbeslutet för registrering utan obefogat dröjsmål, senast en månad från beslutet. Överskriden tidsfrist leder emellertid inte till att emissionen förfaller, utan vi registrerar anmälan även i så fall.

Obs! Om det framgår efter emissionsbeslutet att emissionen kommer att omfatta färre aktier än det i beslutet angivna maximiantalet, kan ändringen anmälas för registrering (se 9 kap. 7 § i aktiebolagslagen).

Fas 2: Registrering av nya aktier

Anmäl de nytecknade aktierna och eventuell ökning av aktiekapitalet för registrering utan obefogat dröjsmål efter att aktierna har betalats helt och eventuella andra villkor för teckning har uppfyllts.

När över ett år har förflutit från teckningstidens början ska dessutom en registeranmälan om nya aktier utan dröjsmål lämnas in efter utgången av varje räkenskapsperiod.

Aktierna ska anmälas för registrering inom fem år från emissionsbeslutet, om inte en kortare tidsfrist anges i emissionsbeslutet. Försenad anmälan medför att emissionen förfaller.

Om bolaget har bestämt ett exakt antal eller ett minimiantal för de emitterade aktierna, kan du anmäla nya aktier först efter att det angivna antalet aktier har tecknats och betalats. Detsamma gäller om aktiekapitalet ökas i samband med teckning av nya aktier.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din ändringsanmälan på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Fas 1: Emissionsbeslut

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Styrelsen kan besluta om aktieemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Läs anvisningarna för emissionsbemyndigande.

Fas 2: Registrering av nya aktier

Bifoga följande handlingar:

  • styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid aktieemissionen
  • revisorns intyg om att aktiebolagslagens bestämmelser om betalning av aktier har iakttagits, eller annan redogörelse för betalning av aktier om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor
  • Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
  • Om aktierna har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten. Mer information om fastighetshandel finns på Lantmäteriverkets webbplatsÖppnas i en ny flik.
  • revisorns yttrande, om aktien har betalats med apportegendom.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om emissionsbeslut kostar 240 euro.

Anmälan om ändring av emissionsbeslutet kostar 240 euro.

Anmälan om ökning av aktiekapitalet kostar 240 euro.

Registrering av nya aktier kostar 240 euro.

Avgiften på 240 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på pappersblanketter, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2018