Gå direkt till innehållet
Meny

Pappersanmälan om ändringar av aktiekapitalet

Lämna in din anmälan om minskning, ökning eller förlust av aktiekapitalet i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan också lämna in eventuell ansökan om kallelse i e-tjänsten på ytj.fi.

Det är snabbare än att använda pappersblanketter.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om förlust av aktiekapitalet kostar 50 euro.

Strykning av registeranteckningen om förlust av aktiekapitalet kostar 50 euro.

Anmälan om ökning av aktiekapitalet kostar 280 euro.

Anmälan om minskning av aktiekapitalet kostar 280 euro.

Anmälan om minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse kostar 280 euo + 180 euro. 

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när de anmäls med samma anmälan.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13 för att lämna in din anmälan och, vid minskning av aktiekapitalet, din eventuella ansökan om kallelse.

Bilageblankett 13 innehåller särskilda fält för de flesta anmälningsärenden (till exempel ökning och minskning av aktiekapitalet). Om det inte finns något särskilt fält för ditt ärende, använd fältet på blankettens sida 7 för övriga uppgifter som anmäls för registrering.

Exempel:

Förlust av aktiekapitalet
Ange på sidan 7 under "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / skall avföras ur registret" att bolaget har förlorat sitt aktiekapital.

Strykning av registeranteckningen om förlust av aktiekapitalet

Ange på sidan 7 under "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / skall avföras ur registret" att du begär strykning av den registeranteckning som gäller förlust av bolagets aktiekapital.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4.Öppnas i en ny flik

När du har läst anvisningarna, fyll i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 927.1 kt).

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Förlust av aktiekapitalet

Inga bilagor behövs.

Strykning av registeranteckningen om förlust av aktiekapitalet

Bifoga en balansräkning som visar att bolagets eget kapital utgör över hälften av aktiekapitalet. Om aktiekapitalet har minskats till 0 euro, räcker det att det egna kapitalet är mer än 0 euro.

Bifoga också en redogörelse för ökning av det egna kapitalet. Om bolaget har ökat det egna kapitalet enligt 20 kap. 23 § i aktiebolagslagen, bifoga en annan särskild redogörelse för detta tillsammans med en motivering. I fråga om ett kapitallån räcker det med motiveringen att lånet har beaktats i beräkningen av det egna kapitalet.

Om bolaget är skyldigt att välja en revisor, ska balansräkningen och den andra redogörelsen innehålla en revisionsanteckning. Alternativt ska revisionsberättelsen också bifogas till anmälan.

Ökning av aktiekapitalet genom att avyttra (överlåta) egna aktier

Bifoga följande handlingar:

  • Styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid ökning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13.
  • Intyg av bolagets revisorer om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid betalning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13.
  • Annan redogörelse för betalning av aktier, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
  • Om ökningen har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten.
  • Revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Ökning av aktiekapitalet med fondförhöjning

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Styrelsen kan besluta om fondförhöjning med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Av beslutet ska framgå förhöjningens belopp samt vilka tillgångar som används för förhöjningen. Läs anvisningarna för bemyndigande av styrelsen.

Bifoga styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid ökning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13.

Ökning av aktiekapitalet med aktiekapitalinvestering

Bifoga följande handlingar:

  • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Av beslutet ska framgå beloppet på ökningen och den investering som ökningen grundar sig på.
  • Styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid ökning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13.
  • Intyg av bolagets revisorer om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid betalning av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13.
  • Annan redogörelse för betalning av aktiekapitalet, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
  • Revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Minskning av aktiekapitalet och eventuell ansökan om kallelse

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. 

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024