Gå direkt till innehållet
Valikko

Överklagande genom besvär i varumärkesärenden

Du kan överklaga Patent- och registerstyrelsens (PRS) varumärkesbeslut genom besvär hos marknadsdomstolen.

Med PRS överklagbara beslut följer en besvärsanvisning med anvisningar för överklagande.

Besvär ska anföras hos marknadsdomstolen inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Dagen för delfående framgår av ett delgivnings- eller mottagningsbevis. Den dag då delgivningen offentliggörs anses vara dagen för delfående av ett beslut som offentliggörs i tidningen.

Ange följande i besvärsskriften:

  • namn och hemkommun för den som söker ändring, det vill säga överklagar
  • kontaktuppgifter för den som söker ändring för att vi ska kunna lämna meddelanden i ärendet
  • det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Bifoga följande till besvärsskriften:

  • PRS beslut
  • intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan redogörelse för när besvärstiden börjat löpa
  • fullmakt till ombud
  • de handlingar som den som söker ändring åberopar som stöd för sina yrkanden, om de inte har lämnats in till PRS tidigare.

Läs mer om överklagande, inlämning och kostnader på marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

Läs mer om överklagande.


Utskriftsversion Uppdaterad 16.08.2022