Gå direkt till innehållet
Valikko

Ombud vid invändningsförfarande

Invändarens ombud

En invändare som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste ha ett ombud som har hemvist inom EES-området och som företräder invändaren i ärendet. Om ett ombud företräder invändaren, ange i invändningen ombudets namn, hemort (hemvist), kontaktinformation och FO-nummer eller, om ombudet är en privatperson, personbeteckning. Ange födelsedatum om personbeteckning saknas.

I regel behöver ombudet inte lämna in en fullmakt till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Om vi av särskilda skäl misstänker att någon fullmakt inte finns eller att den inte är tillräckligt omfattande, skickar vi ett föreläggande där vi begär att ombudet lämnar in fullmakten.

Innehavarens ombud

Om varumärkesinnehavaren ger sitt yttrande via ett ombud, behöver ombudet i regel inte lämna in en fullmakt till PRS.


Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021