Gå direkt till innehållet
Meny

Föreläggande

Om vi påträffar hinder mot din varumärkesansökan vid granskningen eller uppgifterna i ansökan är bristfälliga, skickar vi dig ett föreläggande. I regel utfärdas bara ett föreläggande. Vi utfärdar ett nytt föreläggande endast om vi antar att föreläggandet ger väsentlig tilläggsinformation för avgörandet.

Vi skickar förelägganden per e-post. Svara på e-postmeddelandet för att ange att du har tagit emot föreläggandet.

Vad är ett formellt föreläggande?

Om din ansökan har formella brister, till exempel om den angivna klassificeringen är felaktig, skickar vi innan granskningen av märket ett formellt föreläggande där vi ber dig att korrigera bristerna. När du har åtgärdat bristerna, granskar vi din ansökan till övriga delar.

När ska jag senast svara på ett föreläggande?

Det är mycket viktigt att du svarar på föreläggandet inom den tid som vi har utsatt. Din ansökan avskrivs om vi inte får något svar senast den dag som anges i föreläggandet. Detta innebär att handläggningen av ärendet avslutas helt eller till den del det har funnits hinder.

Svarsfristen för förelägganden är 2 månader.

Förlängning av svarsfrist

Du kan få förlängning på den svarsfrist som anges i föreläggandet genom att skriftligt begära det inom utsatt tid. Du ska också betala en förlängningsavgift.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Du behöver inte motivera varför du behöver förlängning den första gången. För att få nya förlängningar efter den första krävs särskild motivering, till exempel bevis på pågående medgivandeförhandlingar med innehavaren av det märke som utgör hinder mot registrering.

Om du redan har svarat på föreläggandet, kan förlängning av tidsfrist inte längre beviljas.

Över sommaren beviljar vi förlängning utan motivering om svarsfristen löper ut mellan 1 juni och 31 augusti. Vi kan därmed bevilja fler än en förlängning över sommaren.

Begäran om uppskov

Du kan i ditt svar be oss att avbryta handläggningen av din ansökan, om hindret ännu inte har registrerats eller ett sådant förfarande gäller hindret som gör skyddet villkorligt. Sådana orsaker är till exempel ett förfarande för upphävande eller ogiltigförklaring som sökanden inlett, en invändning som gäller varumärket eller att ett hindermärke fortfarande är i ansökningsskedet.

Hur svarar jag på ett föreläggande?

Lämna in ditt svar på ett föreläggande skriftligt via vår e-tjänstÖppnas i en ny flik. Läs först våra exempel på hur du svarar på ett föreläggande och hur du kan överkomma hinder som anges i föreläggandet.

Läs våra exempel på hur du kan överkomma hinder och svara på ett föreläggande.

Beslut om avskrivning av ansökan

Om du inte lämnar in något svar på ett föreläggande inom utsatt tid, avskrivs ansökan, det vill säga handläggningen av ansökan avslutas.

Vi fattar ett beslut om avskrivningen. Du kan överklaga beslutet hos marknadsdomstolen om du som sökande anser att avskrivningsbeslutet är felaktigt eller att beslutet inte borde ha fattats. Vi skickar en besvärsanvisning tillsammans med avskrivningsbeslutet. Den innehåller anvisningar för överklagande genom besvär.

Ansökan kan avskrivas antingen i sin helhet eller bara delvis om bristerna eller registreringshindren endast gäller en del av ansökan. Om ett avskrivningsbeslut bara gäller ansökan delvis, kan märket registreras när besvärstiden gått ut till den del det inte finns hinder för registrering.

Fortsatt handläggning av en avskriven ansökan

Om din ansökan har avskrivits, kan du begära att vi återupptar den till handläggning. Lämna in din begäran inom den tidsfrist som anges i vårt avskrivningsbeslut, det vill säga inom 2 månader från utgången av tidsfristen för föreläggandet.

I samband med begäran om återupptagning måste du lämna in antingen ditt svar på föreläggandet eller en annan redogörelse. På samma gång måste du betala en återupptagningsavgift.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Helt eller delvis?

Ett föreläggande, avskrivningsbeslut och avslagsbeslut kan gälla alla varor och tjänster för märket eller bara en del av dem.

Om registreringshindret gäller alla varor eller tjänster, registreras märket inte alls.

Om registreringshindret gäller bara en del av varorna och tjänsterna, registreras märket i slutet av registreringsprocessen för de varor och tjänster som hindret inte gäller.

Beslut om avskrivning av ansökan (om ansökan har lämnats in före 1 maj 2019)

Om din ansökan har tagits upp till handläggning innan den nya varumärkeslagen trädde i kraft 1 maj 2019, tillämpar vi på handläggningen den gamla varumärkeslagen som var i kraft när du lämnade in din ansökan.

Enligt den gamla varumärkeslagen avskrivs ansökan, det vill säga handläggningen avslutas helt, om du inte lämnar in något svar inom den tidsfrist som anges i föreläggandet. Detta innebär att även om det sökta varumärket till vissa delar hade varit registrerbart, registreras inte märket. Istället lämnas hela ansökan utan fortsatt handläggning.

Efter det handlägger vi ärendet på nytt endast om du lämnar in en ny varumärkesansökan och betalar en ny ansökningsavgift. I sådant fall kan du begära påskyndad handläggning.

Du kan hos marknadsdomstolen överklaga ett avskrivningsbeslut gällande en varumärkesansökan som lämnats in före 1 maj 2019, om du anser att avskrivningsbeslutet är felaktigt eller att beslutet inte borde ha fattats. Vi skickar en besvärsanvisning tillsammans med avskrivningsbeslutet. Den innehåller anvisningar för överklagande genom besvär.

Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 11.09.2023