Gå direkt till innehållet
Meny

Handläggning av varumärkesansökan vid PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför först en formell granskning av din varumärkesansökan för att kontrollera till exempel den angivna klassificeringen och uppgifter om sökanden. Efter detta påbörjar vi den egentliga handläggningen, vilket innebär att vi granskar om märket kan registreras.

Observera att det sökta varumärket får skydd redan från ansökningsdagen gentemot varumärkesansökningar som lämnas in senare.

Läs mer om att få ansökningsdag.

Handläggningsprocessen

Du ser de olika stegen i handläggningsprocessen i bilden nedan. Stegen har förklarats nertill på sidan.

Bild: Stegen i handläggningsprocessen.

Formell granskning av ansökan

PRS kontrollerar först varu- och tjänsteförteckningen och att ansökan uppfyller kraven för att ansökan ska tas upp till handläggning.

Vi kontrollerar bland annat

  • om nödvändiga identifikationsuppgifter har angetts om sökande och ombud
  • om varor och tjänster har angetts tydligt och exakt och om de har klassificerats på ett korrekt sätt
  • om ansökningsavgiften har betalats och beloppet är korrekt
  • om märket har återgetts på ett tydligt och exakt sätt.

Om uppgifterna är bristfälliga eller inkonsekventa, kontaktar vi dig och ber att du kompletterar ansökan eller korrigerar eventuella formella brister.

Granskning av sökt varumärke

Efter den formella granskningen påbörjar vi den egentliga granskningen.

Vi jämför märket med alla varumärken som är skyddade i Finland. Vi granskar med andra ord om det finns liknande nationella varumärken, EU-varumärken samt internationella varumärkesregistreringar som designerar Finland och Europeiska unionen. Vi jämför märket endast med märken för åtminstone liknande varor och tjänster. Vi använder en sökmotor avsedd för granskningen.

Vi granskar också om märket har särksärskiljningsförmåga. Vi söker märket och delar i det med hjälp av sökmotorer på nätet och ordböcker. Vi bedömer märket som helhet för att få en uppfattning om märket har särskiljningsförmåga för de sökta varorna och tjänsterna. Läs mer om särskiljningsförmåga.

Därtill granskar vi också om det finns övriga eventuella hinder för registrering av varumärket. Sådana hinder kan till exempel utgöras av företagsnamn (firmor), att märket strider mot god sed eller är vilseledande i fråga om varorna och tjänsterna eller att det förekommer ett nationellt kännetecken i det sökta märket.

Efter den egentliga handläggningen registreras märket och det kungörs i Varumärkestidningen om det inte finns hinder för registrering.

Registrering och offentliggörande

Om det inte finns några registreringshinder mot din ansökan eller om du har överkommit hindren, godkänns, det vill säga registreras, varumärket och det offentliggörs i Varumärkestidning. Gå till Varumärkestidning.Öppnas i en ny flik Vi skickar varumärkesinnehavaren ett registreringsbevis.

Från den dag då registreringen offentliggörs börjar en invändningstid på två månader, då vem som helst kan göra en invändning mot det registrerade märket. Invändningsgrunden kan vara till exempel att varumärket medför en risk för förväxling med invändarens inarbetade märke som PRS inte kan ha känt till. Läs mer om invändningar.

Föreläggande

Om vi hittar hinder mot din registrering eller om det finns brister i din ansökan, utfärdar vi ett föreläggande där vi ger information om registreringshindren.

Vi kan fatta ett slutligt beslut först efter föreläggandet. Då registreras märket eller det avslås helt eller delvis.

Om du inte svarar på föreläggandet, avskriver vi ärendet, det vill säga avslutar handläggningen. Avskrivning kan gälla ansökan i sin helhet eller bara en del av den.

Läs mer om förelägganden.

Läs mer om kraven för registrering.

Avslag på ansökan

Om du inte har undanröjt alla registreringshinder, avslås märket i den mån det finns ett hinder för registrering. Du kan överklaga avslagsbeslutet hos marknadsdomstolen och vidare hos högsta förvaltningsdomstolen. När samtliga besvärsinstanser har använts och avslagsbeslutet vinner laga kraft, registrerar vi märket till den del det inte finns hinder för registrering.

Helt eller delvis?

Ett föreläggande, avskrivningsbeslut och avslagsbeslut kan gälla alla varor och tjänster för märket eller bara en del av dem.

Om registreringshindret gäller alla varor eller tjänster, registreras märket inte alls.

Om registreringshindret gäller bara en del av varorna och tjänsterna, registreras märket i slutet av registreringsprocessen för de varor och tjänster som hindret inte gäller.

Återkallande av ansökan

Det är möjligt att återkalla ansökan när den är under handläggning. Återkalla din ansökan genom att använda vår e-tjänst.Öppnas i en ny flik Återkallandet är gratis.

Påskyndad handläggning av ansökan

Du kan påskynda handläggningen av en varumärkesansökan endast av ytterst vägande skäl. Sådant skäl kan vara till exempel en pågående rättegång om det sökta märket.

Kom ihåg att det sökta varumärket får villkorligt skydd redan från ansökningsdagen: om du lämnar in en varumärkesansökan i dag, får din ansökan prioritet framför en ansökan som ges in i morgon.

Om du vill lansera din produkt så snart som möjligt, är vår avgiftsbelagda förhandsgranskning ett snabbt sätt att ta reda på om märket verkar vara registrerbart för varorna och tjänsterna i fråga. Du får granskningsresultaten inom ett par dagar. Läs mer om förhandsgranskning.

Registreringens giltighet

Ansökan som tagits upp till handläggning före 1 maj 2019

Registreringen gäller i 10 år från registreringsdagen. Du kan förnya registreringen vart tionde år.

Ansökan som tagits upp till handläggning 1 maj 2019 eller senare

Registreringen gäller i 10 år från ansökningsdagen. Du kan förnya registreringen vart tionde år.Utskriftsversion Uppdaterad 16.08.2022