Päätökset 2021

Vääpeli, rekisterinumero 269922

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki: Vääpeli
 • Rekisterinumero: 269922
 • Mitätöintihakemusnumero: H201950007
 • Tavarat/palvelut:
  • Luokka 33: Alkoholijuomat (paitsi oluet)


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen.

Perustelut: Hakija pyytää, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 269922
Vääpeli mitättömäksi kokonaisuudessaan. Altian tunnetun Jaloviina-alkoholijuomatuotteen pitkäaikainen lempinimi on Vääpeli. Tietoisena siitä, että Vääpeli on Altian Jaloviina-alkoholijuomatuotteen lempinimi, Mother’s Milk on rekisteröinyt itselleen Vääpeli tavaramerkin alkoholijuomille 6.4.2017 jättämällään hakemuksella. Mother’s Milk on tämän jälkeen esittänyt Altiaa vastaan tavaramerkin loukkausväitteen 11.12.2018 vedoten tavaramerkkirekisteröintiinsä ja kieltäen Altiaa käyttämästä sanaa Vääpeli alkoholijuomatuotteidensa yhteydessä. Mother’s Milk ei käytä tavaramerkkiä Vääpeli minkään tuotteensa tavaramerkkinä. Mother’s Milk pyrkii estämään Altiaa käyttämästä sen Jaloviina-tuotteesta käytettyä lempinimeä Vääpeli ja hyötymään oikeudettomasti Altian tuotteen historiasta. Tämän lisäksi Mother’s Milkin tavaramerkki on esteenä Altian tavaramerkkihakemukselle nro T201950070 VÄÄPELI.

Hakija on kertonut, että sota-aikana myytiin leikattuna konjakkina tunnettua tähdetöntä Jaloviinaa, joka sai kansan suussa lempinimen Vääpeli. Tähdetön Jaloviina eli Vääpeli tunnetaan ja muistetaan tuotteena, jota puolustusvoimien ylipäällikkö Mannerheim tarjoili rintamamiehille 75-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi 4.6.1942. Lisäksi hakija kertoo järjestäneensä 5.4.2017 asiakas- ja
lehdistötilaisuuden liittyen siihen, että kieltolain päättymisestä ja Jaloviina-tuotteen lanseerauksesta oli kulunut 85 vuotta ja julkaisi "Jaloviina täyttää 85 vuotta" –tiedotteen. Tiedotteessa kerrotaan Jaloviinan historiasta ja tarina tähdettömän Jaloviina-tuotteen kutsumanimestä Vääpeli. Mother’s Milk on seuraavana päivänä jättänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen tavaramerkin Vääpeli rekisteröimiseksi luokassa 33 alkoholijuomille. Mother’s Milk on myös huhtikuussa 2017 lanseerannut Puolustuslaitos Leikattua Konjakkia ja Viinaa ja Puolustuslaitos Viinaa –tuotteensa, joiden markkinoinnissa se käyttää lukuisia viittauksia Marsalkka Mannerheimin syntymäpäiväjuhlallisuuksiin vuonna 1942 ja joihin se on kopioinut Altian vanhat tuote-etiketit, pyrkien yhdistämään oman tuotteensa Altian tuotteen historiaan. Vuoden 1942 tapahtumat ja tuolloin tarjotut tuotteet eivät liity millään tavalla Mother’s Milkin tuotteisiin. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella on hakijan mielestä selvää, että Mother’s Milk on ollut tietoinen Altian Jaloviina-tuotteesta käytetystä Vääpeli lempinimestä.

Hakija on varannut oikeuden vaatia suullisen käsittelyn järjestämistä asiassa Patentti- ja rekisterihallituksessa hallintolain (6.6.2003/434) 37 ja 40 §:n nojalla tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen todistelutarkoitusta varten.

Merkin haltija on vastineessaan vaatinut, että PRH hylkää mitätöintihakemuksen perusteettomana. Mother’s Milk ei ole ollut tavaramerkkirekisteröintiä nro 269922 Vääpeli hakiessaan vilpillisessä mielessä. Nimitys vääpeli alkoholijuomille viittaa yleisesti sellaiseen leikattuun konjakkiin, jossa konjakin osuus on nimellinen ja kirkkaan viinan suuri. Nimitystä käytettiin lähinnä sota-aikana, kun edellä mainitun kaltaista leikattua konjakkia oli enemmän tarjolla konjakin huonon saatavuuden vuoksi. Nimitys ei ole tavaramerkin hakemisajankohtana ollut suurelle yleisölle tuttu Jaloviina lempinimenä eikä yleisesti, sillä yhtä vähän konjakkia sisältävää leikattua konjakkia ei ole sotavuosien jälkeen ollut myynnissä. Mother’s Milk on päättänyt sotahistoriaan viittaavasta tavaramerkistä Vääpeli juomatuotteilleen ja sen rekisteröinnin hakemisesta tietämättömänä Altian aikeista lanseerata Jaloviinaa 1944 Ädelbrännvin –tuotteensa. Kyseinen tähdetön erikoisversio Jaloviinasta on tullut Altian omasta näytöstäkin ilmenevästi kauppoihin vasta 22.10.2018. Tätä ennen tähdetöntä Jaloviinaa on viimeksi myyty vuonna 1947, eikä kyseisen tuotteen etiketissä Mother’s Milkin käsityksen mukaan ole käytetty nimitystä vääpeli tai millään tavalla viitattu kyseiseen termiin. Nimitys vääpeli ei ole Mother’s Milkin käsityksen mukaan ollut minkäänlaisessa käytössä alkoholijuomille Altian tai minkään muunkaan tahon toimesta. Altia ei ole osoittanut näyttöä tällaisesta käytöstä. Nimitys ei siitä luonnollisesta syystä, ettei nimityksen kohteena olevaa tuotetta ole ollut saatavilla, ole myöskään ollut kansankielisessä arkikäytössä leikatun konjakin tai sen enempää Jaloviinan lempinimenä niiden Mother’s Milkin tavaramerkkihakemusta edeltävien seitsemän vuosikymmenen aikana, jotka ovat ehtineet kulua jatkosodan viimeisistä vuosista. Nimitys ei siis ole nykyisin tuttu suomalaisille, eikä sitä käytetä yleisesti. Altia on hakemuksessaan viitannut Jaloviinan 85-vuotispäivän johdosta 5.4.2017 pidettyyn lehdistötilaisuuteen ja siitä seuranneeseen lehtikirjoitteluun Jaloviina juhlavuodesta, johon on sisältynyt viittauksia historialliseen nimitykseen vääpeli. On riidatonta, että kyseinen lehdistötilaisuus on pidetty päivää ennen kuin Mother’s Milkin tavaramerkkihakemus merkille Vääpeli on tullut vireille. Kyseisessä lehdistötiedotteessa tai sen jälkeisessä uutisoinnissa ei kuitenkaan millään tavoin tuotu esiin Altian aikomusta ryhtyä käyttämään nimitystä Vääpeli tavaramerkkinä. Tavaramerkin haltija korostaa, että vaikka Oy Alkoholiliike Ab on talvi- jatkosodan aikana ollut Suomessa alkoholin valmistuksen, maahantuonnin ja myynnin suhteen monopoliasemassa, se tai sen seuraaja Altia ei omista sotahistoriaa ja siihen liittyvää alkoholituotteiden historiaa. Ei ole kiellettyä ottaa käyttöön merkkejä, jotka sisältävät historiallisia viittauksia tai joilla on historiallisesti ollut jokin nykykielenkäytölle tuntematon merkitys. Merkkiä Vääpeli ei Mother’s Milkin tavaramerkin hakemisen ajankohtana ole suomalaisten keskuudessa yhdistetty millään tavalla Altiaan, eikä Mother’s Milk siten ole voinut arvioida hyötyvänsä tällaisesta mielleyhtymästä. Täysin tietämättömänä Altian aikeista käyttää tunnusta Vääpeli yli vuosi myöhemmin kauppoihin tulleen tuotteen yhteydessä Mother’s Milkin tarkoituksena ei ole myöskään voinut olla estää kyseisen tuotteen markkinointia.

Virasto toteaa, ettei asiassa ole tarpeen järjestää suullista käsittelyä tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen todistelutarkoitusta varten, vaan näyttö vilpillisen mielen tueksi on ollut esitettävissä kirjallisessa menettelyssä. Asia voidaan näin ollen ratkaista asianosaisten kirjallisten lausumien ja muun toimitetun aineiston perusteella.

Virasto katsoo, että tavaramerkin haltija ei ole ollut vilpillisessä mielessä hakiessaan tavaramerkkiä Vääpeli. Vaikka sana vääpeli on ollut sotavuosina 1940-luvulla ainakin jossain määrin tähdettömän Jaloviinan kutsumanimi, ei tällaista tähdetöntä Jaloviinaa tai muutakaan vääpeli-nimistä tai vääpeliksi kutsuttua alkoholijuomaa ole ollut markkinoilla sitten 1940-luvun. Altia ei ole koskaan ennen Mother’s Milkin tavaramerkkihakemusta käyttänyt Vääpeli-nimeä alkoholijuomiensa tunnuksena eikä edes Vääpeli-nimen mahdollinen käytön aloittaminenkaan ole ollut tavaramerkin haltijan tiedossa tavaramerkin hakemishetkellä. 5.4.2017 julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että kieltolain päättymisestä oli tasan 85 vuotta ja Jaloviinan markkinoille tulosta oli vielä samana vuonna tulossa 85 vuotta. Kyseisessä tiedotteessa kerrotaan, että sota-aikaan tähdetön Jaloviina sai kansan suussa kutsumanimen Vääpeli. Tästä tiedotteesta ei millään lailla ilmene se, että Altia olisi aikeissa ottaa käyttöön sanan Vääpeli alkoholijuomiensa tunnuksena. Vääpeli ei koskaan ole ollut Jaloviinan yleinen kutsumanimi, vaan ainoastaan tuon sotavuosina 1940-luvulla valmistetun tähdettömän Jaloviinan kutsumanimi. Vaikka tavaramerkin haltija olisi ollut tietoinen vääpeli-sanan käytöstä tähdettömän Jaloviinan kutsumanimenä ja juuri tämän vuoksi aikonut ottaa alkoholijuomansa nimeksi sanan Vääpeli ja tehnyt sanaa Vääpeli koskevan tavaramerkkihakemuksen, ei tämä tietoisuus 1940-luvulla käytetystä kutsumanimestä ilmennä minkäänlaista vilpillistä tarkoitusperää.


Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 § ja 107 §, tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentin 8 kohta
ja hallintolain 37 § ja 40 §
Hallix, rekisterinumero 277037

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki:

 • Rekisterinumero: 277037
 • Mitätöintihakemusnumero:H202000002
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 6: Esityöstetyt metalliset rakennussarjat; Esivalmistetut metallirakennukset


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mtätöintihakemuksen

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 277037 HALLIX covers
everything (kuviomerkki) mitätöintiä sillä perusteella, että tavaramerkki
aiheuttaa sekaannusvaaran mitätöinnin hakijan vakiintuneeseen
tavaramerkkiin COVERS EVERYTHING ja, että merkin haltija on hakenut
rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Mitätöinnin hakija on esittänyt, että sanamerkki COVERS EVERYTHING
on tavaramerkkilain 4 § mukaisesti tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi hakijan tavaroiden ja palveluiden merkkinä. Hakija on toimittanut virastoon kuvia mainosilmoituksista. Ilmoitukset eivät esiinny asiakontekstissa, eikä niistä käy ilmi julkaisuaikaa ja -paikkaa. Hakija on itse erillisellä väliliehdellä kirjannut kunkin ilmoituksen julkaisuajan ja -paikan. Virasto toteaa että hakiian omat ilmoitukset julkaisuajasta ia -paikasta eivät todista, että ilmoitukset tosiasiassa ovat julkaistu kyseisissä lehdissä, eikä mainosilmoituksia siten voida ottaa näyttönä huomioon. Lisäksi hakija on toimittanut virastoon esitteitä, joista suurimmasta osasta ei käy ilmi julkaisuaikaa. Hakija on erikseen toimittanut luettelon esitteiden painomääristä ja julkaisuvuosista. Selvityksestä ei käy ilmi miten esitteitä on tosiasiallisesti jaettu. Virasto toteaa, että esitteitä, joista ei käy ilmi julkaisuaikaa, ei voida ottaa näyttönä lainkaan huomioon, eikä minkään esitteen osalta ole tiedossa missä tai kenelle esitteet on jaettu, eikä niiden perusteella siten voi arvioida missä laajuudessa merkkiä on Suomessa käytetty. Lisäksi virasto toteaa, että tavaramerkki COVERS EVERYTHING ei esiinny yksinään missään virastoon toimitetussa näytössä. Virastoon toimitetussa näytössä esiintyy tavaramerkki BEST-HALL, kuviomerkit BEST-HALL ja bh sekä kuviomerkit bh BEST-HALL, BEST-HALL ja bh, joiden yhteydessä on pienellä kirjoitettu teksti kattaa kaiken tai covers everything. Teksti covers everything (=kattaa kaiken) ymmärretään kyseisissä kokonaisuuksissa tavaroita ja palveluita kuvailevaksi tekstiksi, joka ilmaisee, että haltija tarjoaa katoksia ja kattoja kaikenlaisiin tarkoituksiin, eikä tekstiä ymmärretä kaupallista alkuperää osoittavaksi tunnusmerkiksi. Virastoon toimitetun näytön ei siten voida katsoa osoittavan, että merkkiä COVERS EVERYTHING olisi yksinään käytetty tavaramerkinomaisesti niin kauan ja laajalti, että sen voitaisiin katsoa vakiintuneen hakijan tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tavaroita koskien kuin rekisteröinnin nro 277037 kattamat tavarat luokassa 6. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei merkin COVERS EVERYTHING osalta tule harkittavaksi.

Mitätöinnin hakija on lisäksi esittänyt, että haltija on hakenut rekisteröintiä merkille HALLIX covers everyhting (kuviomerkki) tietoisena siitä, että hakija on käyttänyt merkkiä COVERS EVERYTHING samoille tavaroille kuin mille rekisteröintiä on haettu ja haltijalla on ollut vilpillinen aikomus
merkin rekisteröintiä hakiessaan. Todisteeksi vilpillisestä mielestä mitätöinnin hakija on toimittanut virastoon merkin haltijan kieltokirjeitä, jossa merkin haltija on pyytänyt mitätöinnin hakijaa lopettamaan tunnusten KATTAA KAIKEN, TÄCKER ALLT ja COVERS EVERYTHING käytön.
Kirjeestä käy ilmi, että merkin haltija on ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija on käyttänyt kyseisiä tunnuksia vuonna 2013 ja sitä edeltävällä ajalla, eli olennaisesti ennen kuin merkin haltija on hakenut merkillensä rekisteröintiä, ja että tunnukset on otettu käyttöön uudestaan vasta merkin haltijan rekisteröityä oman merkkinsä. Virastoon toimitetut kirjelmät eivät osoita, että merkin haltija olisi ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija olisi käyttänyt merkkiä COVERS EVERYTHING silloin kun tavaramerkille Hallix, covers everything on haettu rekisteröintiä. Näin ollen virastoon toimitetut kirjelmät eivät osoita merkin haltijan vilpillistä mieltä. Mitätöinnin hakija on lisäksi kertonut merkin haltijan toimitusjohtajan työurasta mitätöinnin hakijan yrityksessä. Virasto toteaa, että virastoon ei ole toimitettu näyttöä, joka osoittaisi, että hakija olisi käyttänyt tekstiä COVER EVERYHTING kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena, vaan ilmaisua on käytetty ainoastaan tavaroita ja palveluita kuvailevana osana tavaramerkkien BEST-HALL, bh ja bh BEST-HALL yhteydessä. Näin ollen toimitusjohtajan työuralla ei ole asiassa merkitystä. Edellä mainituin perustein merkin haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä sillä perusteella, että hakija olisi käyttänyt merkkiä COVERS EVERYTHING ja haltija olisi ollut tietoinen tästä käytöstä hakemusta tehdessään. Tavaramerkkilain 12 § 2 momentti ei siten tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Virasto toteaa lopuksi, että toimitetusta näytöstä ilmenee, että hakija on käyttänyt erilaisia kuviollisia merkkikokonaisuuksia, joissa esiintyy joko sana BEST-HALL ja/tai katosta kuvaava kuvio, jonka sisällä on kirjaimet bh sekä pienellä kirjoitettu teksti covers everything, erilaisille katoksille ja katteille sekä niiden asennuspalveluiden yhteydessä. Teksti covers everything ymmärretään merkeissä ainoastaan kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita kuvailevaksi, sillä se ilmaisee että haltija tarjoaa katoksia ja kattoja kaikenlaisiin tarkoituksiin. Teksti muodostaa siten merkin heikomman osan, merkkien määräävän osan ollessa bh BESTHALL, BEST-HALL tai bh. Tavaramerkki muodostuu isolla kirjoitetusta sanasta HALLIX, jonka edessä on puna-oranssi-keltainen neliökuvio ja alla teksti covers everything. Myös tavaramerkissä HALLIX covers everything teksti covers everyhting ymmärretään vain kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi tekstiksi merkin määräävän osan ollessa
isolla kirjoitettu sana HALLIX. Lisäksi teksti covers everything esiintyy merkissä vain hyvin pienellä kirjoitettuna dominoivan sanan HALLIX alla. Tavaramerkin määräävä sana HALLIX eroaa haltijan merkkien määräävästä sanasta foneettisesti ja visuaalisesti täysin. Myös merkkien kuvioelementit eroavat toisistaan täysin. Sanalla HALLIX ei ole merkityssisältöä, joten merkkien merkityssisältöä ei voi verrata. Ottaen huomioon, että merkkien yhteneä osa "covers everything" on kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva, eroaa merkki HALLIX covers everything (kuviomerkki) kokonaisuutena arvioiden olennaisesti toimitetussa näytössä esiintyvistä kuviomerkeistä bh BEST-HALL covers everything, BEST-HALL covers everything ja bh covers everything. Näin ollen haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vaikka olisi ollut tietoinen hakijan käyttämistä merkeistä, eikä
tavaramerkkilain 12 § 2 momentti tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 4 §, 12 §, 48 § ja 57 §Hallix, Kattaa Kaiken, rekisterinumero 275462

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki: Hallix, Kattaa Kaiken
 • Rekisterinumero: 275462
 • Mitätöintihakemusnumero: H202050007
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 6: Metallirakenteet; Osista koottavat metallirakenteet


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen.

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 275462 Hallix, Kattaa Kaiken
mitätöintiä sillä perusteella, että tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran
mitätöinnin hakijan vakiintuneeseen tavaramerkkiin KATTAA KAIKEN ja, että merkin
haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Mitätöinnin hakija on esittänyt, että sanamerkki KATTAA KAIKEN on
tavaramerkkilain 4 § mukaisesti tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi hakijan
tavaroiden ja palveluiden merkkinä. Hakija on toimittanut virastoon kuvia
mainosilmoituksista. Ilmoitukset eivät esiinny asiakontekstissa, eikä niistä käy ilmi
julkaisuaikaa ja -paikkaa. Hakija on itse erillisellä väliliehdellä kirjannut kunkin
ilmoituksen julkaisuajan ja -paikan. Virasto toteaa, että hakijan omat ilmoitukset
julkaisuajasta ja -paikasta eivät todista, että ilmoitukset tosiasiassa ovat julkaistu
kyseisissä lehdissä, eikä mainosilmoituksia siten voida ottaa näyttönä huomioon.
Lisäksi hakija on toimittanut virastoon esitteitä, joista suurimmasta osasta ei käy ilmi
julkaisuaikaa. Hakija on erikseen toimittanut luettelon esitteiden painomääristä ja
julkaisuvuosista. Selvityksestä ei käy ilmi miten esitteitä on tosiasiallisesti jaettu.
Virasto toteaa, että esitteitä, joista ei käy ilmi julkaisuaikaa, ei voida ottaa näyttönä
lainkaan huomioon, eikä minkään esitteen osalta ole tiedossa missä tai kenelle
esitteet on jaettu, eikä niiden perusteella siten voi arvioida missä laajuudessa merkkiä on Suomessa käytetty. Lisäksi virasto toteaa, että tavaramerkki KATTAA KAIKEN ei esiinny yksinään missään virastoon toimitetussa näytössä. Virastoon toimitetussa näytössä esiintyy tavaramerkki BEST-HALL, kuviomerkit BEST-HALL ja bh sekä kuviomerkit bh BEST-HALL, BEST-HALL ja bh, joiden yhteydessä on pienellä kirjoitettu teksti kattaa kaiken tai covers everything. Teksti kattaa kaiken
ymmärretään kyseisissä kokonaisuuksissa tavaroita ja palveluita kuvailevaksi
tekstiksi, joka ilmaisee, että haltija tarjoaa katoksia ja kattoja kaikenlaisiin
tarkoituksiin, eikä tekstiä ymmärretä kaupallista alkuperää osoittavaksi
tunnusmerkiksi. Virastoon toimitetun näytön ei siten voida katsoa osoittavan, että
merkkiä KATTAA KAIKEN olisi yksinään käytetty tavaramerkinomaisesti niin kauan
ja laajalti, että sen voitaisiin katsoa vakiintuneen hakijan tavaramerkiksi samoja tai
samankaltaisia tavaroita koskien kuin rekisteröinnin nro 275462 kattamat tavarat
luokassa 6. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei merkin KATTAA KAIKEN osalta
tule harkittavaksi.

Mitätöinnin hakija on lisäksi esittänyt, että haltija on hakenut rekisteröintiä merkille
Hallix, Kattaa Kaiken tietoisena siitä, että hakija on käyttänyt merkkiä KATTAA
KAIKEN samoille tavaroille kuin mille rekisteröintiä on haettu ja haltijalla on ollut
vilpillinen aikomus merkin rekisteröintiä hakiessaan. Todisteeksi vilpillisestä mielestä
mitätöinnin hakija on toimittanut virastoon merkin haltijan kieltokirjeitä, jossa merkin
haltija on pyytänyt mitätöinnin hakijaa lopettamaan tunnusten KATTAA KAIKEN,
TÄCKER ALL T ja COVERS EVERYTHING käytön. Kirjeestä käy ilmi, että merkin
haltija on ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija on käyttänyt kyseisiä tunnuksia
vuonna 2013 ja sitä edeltävällä ajalla, eli olennaisesti ennen kuin merkin haltija on
hakenut merkillensä rekisteröintiä, ja että tunnukset on otettu käyttöön uudestaan
vasta merkin haltijan rekisteröityä oman merkkinsä. Virastoon toimitetut kirjelmät
eivät osoita, että merkin haltija olisi ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija olisi
käyttänyt merkkiä KATTAA KAIKEN silloin kun tavaramerkille Hallix, kattaa kaiken
on haettu rekisteröintiä. Näin ollen virastoon toimitetut kirjelmät eivät osoita merkin
haltijan vilpillistä mieltä. Mitätöinnin hakija on lisäksi kertonut merkin haltijan
toimitusjohtajan Jussi Lampelan työurasta mitätöinnin hakijan yrityksessä. Virasto
toteaa, että virastoon ei ole toimitettu näyttöä, joka osoittaisi, että hakija olisi
käyttänyt tekstiä KATTAA KAIKEN kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena,
vaan ilmaisua on käytetty ainoastaan tavaroita ja palveluita kuvailevana osana
tavaramerkkien BEST-HALL, bh ja bh BEST-HALL yhteydessä. Näin ollen Jussi
Lampelan työuralla ei ole asiassa merkitystä. Edellä mainituin perustein merkin
haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä sillä
perusteella, että hakija olisi käyttänyt merkkiä KATTAA KAIKEN ja haltija olisi ollut
tietoinen tästä käytöstä hakemusta tehdessään. Tavaramerkkilain 12 § 2 momentti
ei siten tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Virasto toteaa lopuksi, että toimitetusta näytöstä ilmenee, että hakija on käyttänyt
erilaisia kuviollisia merkkikokonaisuuksia, joissa esiintyy joko sana BEST-HALL ja/tai
katosta kuvaavan kuvion sisällä kirjaimet bh sekä pienellä kirjoitettu teksti kattaa
kaiken, erilaisille katoksille ja katteille sekä niiden asennuspalveluiden yhteydessä.
Teksti kattaa kaiken ymmärretään merkeissä ainoastaan kysymyksessä olevia
tavaroita ja palveluita kuvailevaksi, sillä se ilmaisee, että haltija tarjoaa katoksia ja
kattoja kaikenlaisiin tarkoituksiin. Teksti muodostaa siten merkin heikomman osan,
merkkien määräävän osan ollessa bh BEST-HALL, BEST-HALL tai bh.
Tavaramerkki muodostuu tekstistä Hallix, kattaa kaiken. Myös tavaramerkissä Hallix,
kattaa kaiken teksti kattaa kaiken ymmärretään vain kysymyksessä olevia tavaroita
kuvailevaksi tekstiksi merkin määräävän osan ollessa sana Hallix. Tavaramerkin
määräävä osa Hallix eroaa hakijan merkkien määräävästä osasta foneettisesti ja
visuaalisesti täysin. Sanalla Hallix ei ole merkityssisältöä, joten merkkien
merkityssisältöä ei voi verrata. Ottaen huomioon, että merkkien yhtenevä osa on
kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva, eroaa merkki Hallix, Kattaa Kaiken
kokonaisuutena arvioiden olennaisesti toimitetussa näytössä esiintyvistä
kuviomerkeistä bh BEST-HALL kattaa kaiken, BEST-HALL kattaa kaiken ja BH
kattaa kaiken. Näin ollen haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä
mielessä, vaikka olisi ollut tietoinen hakijan käyttämistä merkeistä, eikä
tavaramerkkilain 12 § 2 momentti tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 4 §, 12 §, 48 § ja 57 §RETRETTI, rekisterinumero 245897

Rekisteröinnin määrääminen menetetyksi

 • Tavaramerkki: RETRETTI
 • Rekisterinumero: 245897
 • Menettämishakemusnumero: H202000003
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat.


Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi.

Perustelut: Menettämishakemuksen tekijä on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää
tavaramerkin nro 245897 RETRETTI menetetyksi sillä perusteella, ettei merkin haltija ole käyttänyt tavaramerkkiä Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana eikä ainakaan 26.8.2015 lukien. Hakija on vaatinut, että merkki katsotaan menetetyksi 26.8.2020 lukien, sillä hakijalla on oma hakemus merkille RETRETTI, joka on tulllut vireillle 27.8.2020 numerolla T202052298, josta alkaen hakijalle on syntynyt
oikeussuojan tarve merkille RETRETTI.

Merkin haltija on toimittanut virastoon tavaramerkkiä koskevan kauppakirjan, yhtiöjärjestyksensä, näyttelyä koskevan budjettiluonnoksen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätetyn avustushakemuksen ja suunnitteilla olevaa näyttelyä koskevia kirjelmiä ja suunnitelmia. Virasto toteaa, että virastoon toimitettu näyttö ei osoita tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, vaan on luonteeltaan hakijan organisaation sisäistä käyttöä ja koskee suunnitelmia tulevasta käytöstä. Merkin haltija on
lausunnossaan 1.3.2021 itse todennut, ettei markkinointi ulospäin ole ollut mahdollista ennen kun suunnitteilla olevan näyttelyn ajankohta on varmistunut ja tarvittavat sopimukset näyttelyä koskien on laadittu. Merkin haltija on lausunnossaan 30.11.2020 myös todennut, että Retretti-nimellä on järjestetty viimeinen taidenäyttely kesällä 2015. Virasto toteaa, että asiassa on näin ollen riidatonta, ettei merkkiä ole käytetty julkisesti viiden vuoden aikana ennen menettämishakemuksen hakemispäivää.

Merkin haltija on lausunnoissaan esittänyt, että sillä on ollut tavaramerkkilain 46 § tarkoitettu pätevä syy tavaramerkin käyttämättömyydelle, sillä taidenäyttelyiden järjestäminen ja niihin tarvittavien taideteosten lainojen hankkiminen on pitkäjänteinen ja aikaa vievää prosessi ja näyttelytilojen tulee täyttää asetetut turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Merkin haltija on myös kertonut, että näyttelyä koskeva rahoitushakemus jouduttiin taloudellisista syistä perumaan. Lisäksi merkin haltija on todennut, että suunnitellun näyttelyn toteuttaminen on jouduttu keskeyttämään Valko-Venäjän poliittisen tilanteen vuoksi, josta suunnitteilla olevan näyttelyn teokset oli tarkoitus hankkia. Virasto toteaa, että vaikka edellä mainittujen perusteiden voidaan katsoa olevan merkin käyttöönottamista jossain määrin viivyttäviä perusteita, ei niiden kuitenkaan voida katsoa olevan riittäviä siihen, ettei merkkiä ole viimeisten viiden vuoden aikana otettu lainkaan käyttöön. Näin ollen virasto katsoo, että merkin haltijalla ei ole ollut tarvaramerkkilain 46 § tarkoitettua pätevää syytä merkin käyttämättömyydelle menettämishakemuksen hakemispäivää edeltävän viiden vuoden aikana.

Edellä mainituin perustein Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 245897 RETRETTI menetetyksi.

Virasto toteaa, että asiassa ei ole tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska rekisteröinti määrätään menetetyksi hakemuksen kattamassa laajuudessa eikä kyseisellä päivämäärällä ole merkitystä tavaramerkkihakemuksen nro T202052298 hyväksymiselle.

Lainkohdat:
Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57§
Keihäsmatkat, Finland, Spear tours, rekisterinumero 274982

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki:

 • Rekisterinumero: 274982
 • Mitätöintihakemusnumero: H202050002
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 21 : Matkamukit; Matkamuistolautaset
  • Luokka 45: Elokuva-, televisio- ja videotuotantojen oikeuksien lisensointi [oikeudelliset palvelut]; Elokuva-, televisio-, teatteri- ja musiikkituotantojen tekijänoikeuksien suojaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät oikeudelliset palvelut; Oikeudelliset palvelut, jotka liittyvät elokuva-, televisio-, video- ja musiikkituotantoihin liittyvien liitännäisoikeuksien hyödyntämiseen


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 274982 KEIHÄSMATKAT FINLAND SPEAR TOURS (kuviomerkki) mitätöintiä, sillä perusteella, että tavaramerkki loukkaa hakijan tekijänoikeutta, merkin haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä ja että merkki aiheuttaa sekaannusvaaran toiminimeen Keihäsmatkat (1665330-5).

Mitätöinnin hakija on mitätöintihakemuksessaan todennut, että tavaramerkki nro 274982 loukkaa hakijan tekijänokeuslain 1 § tarkoitettua aiempaa tekijänoikeutta. Virasto toteaa, että tekijänoikeus syntyy teokselle, jonka katsotaan ylittävän teoskynnyksen. Tekijänoikeusneuvosto on lausunut liiketunnusten suojasta esimerkiksi lausunnossaan TN 2001:1, TN 2001:12, TN 2006:18, TN 2007:18, TN 2009:2, TN 2011:7, TN 2014:9 ja TN 2014:13 ja on todennut, että yksinkertaisten liiketunnusten, logojen ja tavaramerkkien ei yleensä ole katsottu ylittävän teoskynnystä Lausunnossa 2001:12 tekijänoikeusneuvosto on todennut, että liiketunnuksilta edellytetään tekijänoikeussuojan saamiseksi korkeaa omaperäisyyden tasoa, eikä yksinkertaiset kuviot tai kirjaimistot yllä teostasoon ja jäävät näin ollen tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Hakija on mitätöintihakemuksessaan esittänyt, että kuvakokonaisuus, jossa punaisella taustalla olevassa valkoisessa ympyrässä on lentokonehahmo, joka muodostuu keihäästä ja M-kirjaimen muotoisista siivistä, sekä alla olevasta tekstistä KEIHÄSMATKAT, FINLAND, SPEAR TOURS jonka vieressä on punainen ja musta raita muodostaa kokonaisuuden, joka on riittävän itsenäinen ja omaperäinen ja nauttii näin ollen tekijänoikeussuojaa. Virasto toteaa, että nyt arvioitavana ei ole edellä mainittu kokonaisuus, joka käsittää myös lentokonehahmon. Kysymyksessä oleva merkki muodostuu ainoastaan päällekkäin asetelluista yksinkertaisilla viivoilla erotetuista sanoista KEIHÄSMATKAT, FINLAND ja SPEAR TOURS sekä niiden edessä olevasta kahdesta vinosti pystysuoraan kulkevasta punaisesta ja mustasta raidasta. Ottaen huomioon edellä mainitut Tekijänoikeusneuvoston lausunnot PRH katsoo, että nyt kysymyksessä oleva tunnus ei ole riittävän itsenäinen ja omaperäinen tekijänoikeussuojan saamiseksi. Näin ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 5 kohta ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Mitätöinnin hakija on mitätöintihakemuksessaan myös todennut, että merkin haltija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä, sillä haltija on nähtävästi ottanut merkin Keihäsmatkojen esitteestä, tarrasta tai vastaavasta. Virasto toteaa, että mitätöintihakemuksessa ei ole osoitettu, että mitätöinnin hakija tai joku muu taho olisi käyttänyt rekisteröinnin mukaista tunnusmerkkiä vuosikymmeniin. Virasto toteaa, että koska tavaramerkkiä ei ole pitkään aikaan käytetty, se on tullut muiden tahojen vapaasti käytettäväksi. Koska merkki ei rekisteröintihakemuksen tekohetkellä ole olut viimeisten vuosikymmenien aikana toisen käytössä, ei merkin haltijan voida katsoa olleen merkkiä hakiessaan vilpillisessä mielessä. Näin ollen tavaramerkkilain 12 § 2 momentin säännös ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Mitätöinnin hakija on lopuksi todennut, että tavaramerkin nro 274982 sisältämät sanat vastaavat Kalevi Keihäsen kuolinpesän toiminimeä Keihäsmatkat sekä sen rinnakkaistoiminimeä Spear Tours (Y-tunnus: 1665330-5). Virasto toteaa, että hakija ei ole toiminimen haltija, eikä siten voi tavaramerkkilain 54 § 2 momentin perusteella valtuuttamanakaan esittää mitätöinthakemuksensa perusteena sekaannusvaaraa kyseiseen toiminimeen. Virasto toteaa lisäksi, että toiminimen toimiala kattaa palveut "Matkailualan konsultointi, matkatoimisto-, majoitus- ja ravitsemusliike" Tavaramerkki kattaa luokassa 21 tavarat "matkamukit' ja "matkamuistolautaset" sekä luokassa 45 elokuva-, televisio-, video- ja musiikkituotantoihin liittyviä oikeudellisia palveluita. Tavaramerkin kattamat palvelut luokassa 45 ovat luonteeltaan täysin erilaiset kuin toiminimen toimialan kattamat palvelut. Vaikka tavaramerkin kattamat palvelut luokassa 21 ovat matkoilta ostettava tavaroita, ovat tavarat luonteeltaan sellaisia, joita matkatoimistot, majoitus- ja ravitsemus liikkeet tai matkailualan konsultointia tarjoavat tahot eivät yleensä valmista. Tavaramerkin kattamat tavarat ovat siten myös luokan 21 osalta luonteeltaan hyvin erilaiset kuin toiminimen toimialan kattamat palvelut. Näin ollen numerolla 274982 rekisteröity merkki ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin mitätöintiperusteeksi esitetty toiminimi Keihäsmatkat. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi toiminimeen ei tulisi harkittavaksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 §, 13 §, 48 § ja 54 §