Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Päätökset 2021

Vääpeli, rekisterinumero 269922

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki: Vääpeli
 • Rekisterinumero: 269922
 • Mitätöintihakemusnumero: H201950007
 • Tavarat/palvelut:
  • Luokka 33: Alkoholijuomat (paitsi oluet)


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen.

Perustelut: Hakija pyytää, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 269922
Vääpeli mitättömäksi kokonaisuudessaan. Altian tunnetun Jaloviina-alkoholijuomatuotteen pitkäaikainen lempinimi on Vääpeli. Tietoisena siitä, että Vääpeli on Altian Jaloviina-alkoholijuomatuotteen lempinimi, Mother’s Milk on rekisteröinyt itselleen Vääpeli tavaramerkin alkoholijuomille 6.4.2017 jättämällään hakemuksella. Mother’s Milk on tämän jälkeen esittänyt Altiaa vastaan tavaramerkin loukkausväitteen 11.12.2018 vedoten tavaramerkkirekisteröintiinsä ja kieltäen Altiaa käyttämästä sanaa Vääpeli alkoholijuomatuotteidensa yhteydessä. Mother’s Milk ei käytä tavaramerkkiä Vääpeli minkään tuotteensa tavaramerkkinä. Mother’s Milk pyrkii estämään Altiaa käyttämästä sen Jaloviina-tuotteesta käytettyä lempinimeä Vääpeli ja hyötymään oikeudettomasti Altian tuotteen historiasta. Tämän lisäksi Mother’s Milkin tavaramerkki on esteenä Altian tavaramerkkihakemukselle nro T201950070 VÄÄPELI.

Hakija on kertonut, että sota-aikana myytiin leikattuna konjakkina tunnettua tähdetöntä Jaloviinaa, joka sai kansan suussa lempinimen Vääpeli. Tähdetön Jaloviina eli Vääpeli tunnetaan ja muistetaan tuotteena, jota puolustusvoimien ylipäällikkö Mannerheim tarjoili rintamamiehille 75-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi 4.6.1942. Lisäksi hakija kertoo järjestäneensä 5.4.2017 asiakas- ja
lehdistötilaisuuden liittyen siihen, että kieltolain päättymisestä ja Jaloviina-tuotteen lanseerauksesta oli kulunut 85 vuotta ja julkaisi "Jaloviina täyttää 85 vuotta" –tiedotteen. Tiedotteessa kerrotaan Jaloviinan historiasta ja tarina tähdettömän Jaloviina-tuotteen kutsumanimestä Vääpeli. Mother’s Milk on seuraavana päivänä jättänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen tavaramerkin Vääpeli rekisteröimiseksi luokassa 33 alkoholijuomille. Mother’s Milk on myös huhtikuussa 2017 lanseerannut Puolustuslaitos Leikattua Konjakkia ja Viinaa ja Puolustuslaitos Viinaa –tuotteensa, joiden markkinoinnissa se käyttää lukuisia viittauksia Marsalkka Mannerheimin syntymäpäiväjuhlallisuuksiin vuonna 1942 ja joihin se on kopioinut Altian vanhat tuote-etiketit, pyrkien yhdistämään oman tuotteensa Altian tuotteen historiaan. Vuoden 1942 tapahtumat ja tuolloin tarjotut tuotteet eivät liity millään tavalla Mother’s Milkin tuotteisiin. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella on hakijan mielestä selvää, että Mother’s Milk on ollut tietoinen Altian Jaloviina-tuotteesta käytetystä Vääpeli lempinimestä.

Hakija on varannut oikeuden vaatia suullisen käsittelyn järjestämistä asiassa Patentti- ja rekisterihallituksessa hallintolain (6.6.2003/434) 37 ja 40 §:n nojalla tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen todistelutarkoitusta varten.

Merkin haltija on vastineessaan vaatinut, että PRH hylkää mitätöintihakemuksen perusteettomana. Mother’s Milk ei ole ollut tavaramerkkirekisteröintiä nro 269922 Vääpeli hakiessaan vilpillisessä mielessä. Nimitys vääpeli alkoholijuomille viittaa yleisesti sellaiseen leikattuun konjakkiin, jossa konjakin osuus on nimellinen ja kirkkaan viinan suuri. Nimitystä käytettiin lähinnä sota-aikana, kun edellä mainitun kaltaista leikattua konjakkia oli enemmän tarjolla konjakin huonon saatavuuden vuoksi. Nimitys ei ole tavaramerkin hakemisajankohtana ollut suurelle yleisölle tuttu Jaloviina lempinimenä eikä yleisesti, sillä yhtä vähän konjakkia sisältävää leikattua konjakkia ei ole sotavuosien jälkeen ollut myynnissä. Mother’s Milk on päättänyt sotahistoriaan viittaavasta tavaramerkistä Vääpeli juomatuotteilleen ja sen rekisteröinnin hakemisesta tietämättömänä Altian aikeista lanseerata Jaloviinaa 1944 Ädelbrännvin –tuotteensa. Kyseinen tähdetön erikoisversio Jaloviinasta on tullut Altian omasta näytöstäkin ilmenevästi kauppoihin vasta 22.10.2018. Tätä ennen tähdetöntä Jaloviinaa on viimeksi myyty vuonna 1947, eikä kyseisen tuotteen etiketissä Mother’s Milkin käsityksen mukaan ole käytetty nimitystä vääpeli tai millään tavalla viitattu kyseiseen termiin. Nimitys vääpeli ei ole Mother’s Milkin käsityksen mukaan ollut minkäänlaisessa käytössä alkoholijuomille Altian tai minkään muunkaan tahon toimesta. Altia ei ole osoittanut näyttöä tällaisesta käytöstä. Nimitys ei siitä luonnollisesta syystä, ettei nimityksen kohteena olevaa tuotetta ole ollut saatavilla, ole myöskään ollut kansankielisessä arkikäytössä leikatun konjakin tai sen enempää Jaloviinan lempinimenä niiden Mother’s Milkin tavaramerkkihakemusta edeltävien seitsemän vuosikymmenen aikana, jotka ovat ehtineet kulua jatkosodan viimeisistä vuosista. Nimitys ei siis ole nykyisin tuttu suomalaisille, eikä sitä käytetä yleisesti. Altia on hakemuksessaan viitannut Jaloviinan 85-vuotispäivän johdosta 5.4.2017 pidettyyn lehdistötilaisuuteen ja siitä seuranneeseen lehtikirjoitteluun Jaloviina juhlavuodesta, johon on sisältynyt viittauksia historialliseen nimitykseen vääpeli. On riidatonta, että kyseinen lehdistötilaisuus on pidetty päivää ennen kuin Mother’s Milkin tavaramerkkihakemus merkille Vääpeli on tullut vireille. Kyseisessä lehdistötiedotteessa tai sen jälkeisessä uutisoinnissa ei kuitenkaan millään tavoin tuotu esiin Altian aikomusta ryhtyä käyttämään nimitystä Vääpeli tavaramerkkinä. Tavaramerkin haltija korostaa, että vaikka Oy Alkoholiliike Ab on talvi- jatkosodan aikana ollut Suomessa alkoholin valmistuksen, maahantuonnin ja myynnin suhteen monopoliasemassa, se tai sen seuraaja Altia ei omista sotahistoriaa ja siihen liittyvää alkoholituotteiden historiaa. Ei ole kiellettyä ottaa käyttöön merkkejä, jotka sisältävät historiallisia viittauksia tai joilla on historiallisesti ollut jokin nykykielenkäytölle tuntematon merkitys. Merkkiä Vääpeli ei Mother’s Milkin tavaramerkin hakemisen ajankohtana ole suomalaisten keskuudessa yhdistetty millään tavalla Altiaan, eikä Mother’s Milk siten ole voinut arvioida hyötyvänsä tällaisesta mielleyhtymästä. Täysin tietämättömänä Altian aikeista käyttää tunnusta Vääpeli yli vuosi myöhemmin kauppoihin tulleen tuotteen yhteydessä Mother’s Milkin tarkoituksena ei ole myöskään voinut olla estää kyseisen tuotteen markkinointia.

Virasto toteaa, ettei asiassa ole tarpeen järjestää suullista käsittelyä tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen todistelutarkoitusta varten, vaan näyttö vilpillisen mielen tueksi on ollut esitettävissä kirjallisessa menettelyssä. Asia voidaan näin ollen ratkaista asianosaisten kirjallisten lausumien ja muun toimitetun aineiston perusteella.

Virasto katsoo, että tavaramerkin haltija ei ole ollut vilpillisessä mielessä hakiessaan tavaramerkkiä Vääpeli. Vaikka sana vääpeli on ollut sotavuosina 1940-luvulla ainakin jossain määrin tähdettömän Jaloviinan kutsumanimi, ei tällaista tähdetöntä Jaloviinaa tai muutakaan vääpeli-nimistä tai vääpeliksi kutsuttua alkoholijuomaa ole ollut markkinoilla sitten 1940-luvun. Altia ei ole koskaan ennen Mother’s Milkin tavaramerkkihakemusta käyttänyt Vääpeli-nimeä alkoholijuomiensa tunnuksena eikä edes Vääpeli-nimen mahdollinen käytön aloittaminenkaan ole ollut tavaramerkin haltijan tiedossa tavaramerkin hakemishetkellä. 5.4.2017 julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että kieltolain päättymisestä oli tasan 85 vuotta ja Jaloviinan markkinoille tulosta oli vielä samana vuonna tulossa 85 vuotta. Kyseisessä tiedotteessa kerrotaan, että sota-aikaan tähdetön Jaloviina sai kansan suussa kutsumanimen Vääpeli. Tästä tiedotteesta ei millään lailla ilmene se, että Altia olisi aikeissa ottaa käyttöön sanan Vääpeli alkoholijuomiensa tunnuksena. Vääpeli ei koskaan ole ollut Jaloviinan yleinen kutsumanimi, vaan ainoastaan tuon sotavuosina 1940-luvulla valmistetun tähdettömän Jaloviinan kutsumanimi. Vaikka tavaramerkin haltija olisi ollut tietoinen vääpeli-sanan käytöstä tähdettömän Jaloviinan kutsumanimenä ja juuri tämän vuoksi aikonut ottaa alkoholijuomansa nimeksi sanan Vääpeli ja tehnyt sanaa Vääpeli koskevan tavaramerkkihakemuksen, ei tämä tietoisuus 1940-luvulla käytetystä kutsumanimestä ilmennä minkäänlaista vilpillistä tarkoitusperää.


Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 § ja 107 §, tavaramerkkilain (7/1964) 14 § 1 momentin 8 kohta
ja hallintolain 37 § ja 40 §Hallix, rekisterinumero 277037

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki:


 • Rekisterinumero: 277037
 • Mitätöintihakemusnumero:H202000002
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 6: Esityöstetyt metalliset rakennussarjat; Esivalmistetut metallirakennukset


Päätös : Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mtätöintihakemuksen

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 277037 HALLIX covers
everything (kuviomerkki) mitätöintiä sillä perusteella, että tavaramerkki
aiheuttaa sekaannusvaaran mitätöinnin hakijan vakiintuneeseen
tavaramerkkiin COVERS EVERYTHING ja, että merkin haltija on hakenut
rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Mitätöinnin hakija on esittänyt, että sanamerkki COVERS EVERYTHING
on tavaramerkkilain 4 § mukaisesti tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi hakijan tavaroiden ja palveluiden merkkinä. Hakija on toimittanut virastoon kuvia mainosilmoituksista. Ilmoitukset eivät esiinny asiakontekstissa, eikä niistä käy ilmi julkaisuaikaa ja -paikkaa. Hakija on itse erillisellä väliliehdellä kirjannut kunkin ilmoituksen julkaisuajan ja -paikan. Virasto toteaa että hakiian omat ilmoitukset julkaisuajasta ia -paikasta eivät todista, että ilmoitukset tosiasiassa ovat julkaistu kyseisissä lehdissä, eikä mainosilmoituksia siten voida ottaa näyttönä huomioon. Lisäksi hakija on toimittanut virastoon esitteitä, joista suurimmasta osasta ei käy ilmi julkaisuaikaa. Hakija on erikseen toimittanut luettelon esitteiden painomääristä ja julkaisuvuosista. Selvityksestä ei käy ilmi miten esitteitä on tosiasiallisesti jaettu. Virasto toteaa, että esitteitä, joista ei käy ilmi julkaisuaikaa, ei voida ottaa näyttönä lainkaan huomioon, eikä minkään esitteen osalta ole tiedossa missä tai kenelle esitteet on jaettu, eikä niiden perusteella siten voi arvioida missä laajuudessa merkkiä on Suomessa käytetty. Lisäksi virasto toteaa, että tavaramerkki COVERS EVERYTHING ei esiinny yksinään missään virastoon toimitetussa näytössä. Virastoon toimitetussa näytössä esiintyy tavaramerkki BEST-HALL, kuviomerkit BEST-HALL ja bh sekä kuviomerkit bh BEST-HALL, BEST-HALL ja bh, joiden yhteydessä on pienellä kirjoitettu teksti kattaa kaiken tai covers everything. Teksti covers everything (=kattaa kaiken) ymmärretään kyseisissä kokonaisuuksissa tavaroita ja palveluita kuvailevaksi tekstiksi, joka ilmaisee, että haltija tarjoaa katoksia ja kattoja kaikenlaisiin tarkoituksiin, eikä tekstiä ymmärretä kaupallista alkuperää osoittavaksi tunnusmerkiksi. Virastoon toimitetun näytön ei siten voida katsoa osoittavan, että merkkiä COVERS EVERYTHING olisi yksinään käytetty tavaramerkinomaisesti niin kauan ja laajalti, että sen voitaisiin katsoa vakiintuneen hakijan tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tavaroita koskien kuin rekisteröinnin nro 277037 kattamat tavarat luokassa 6. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei merkin COVERS EVERYTHING osalta tule harkittavaksi.

Mitätöinnin hakija on lisäksi esittänyt, että haltija on hakenut rekisteröintiä merkille HALLIX covers everyhting (kuviomerkki) tietoisena siitä, että hakija on käyttänyt merkkiä COVERS EVERYTHING samoille tavaroille kuin mille rekisteröintiä on haettu ja haltijalla on ollut vilpillinen aikomus
merkin rekisteröintiä hakiessaan. Todisteeksi vilpillisestä mielestä mitätöinnin hakija on toimittanut virastoon merkin haltijan kieltokirjeitä, jossa merkin haltija on pyytänyt mitätöinnin hakijaa lopettamaan tunnusten KATTAA KAIKEN, TÄCKER ALLT ja COVERS EVERYTHING käytön.
Kirjeestä käy ilmi, että merkin haltija on ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija on käyttänyt kyseisiä tunnuksia vuonna 2013 ja sitä edeltävällä ajalla, eli olennaisesti ennen kuin merkin haltija on hakenut merkillensä rekisteröintiä, ja että tunnukset on otettu käyttöön uudestaan vasta merkin haltijan rekisteröityä oman merkkinsä. Virastoon toimitetut kirjelmät eivät osoita, että merkin haltija olisi ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija olisi käyttänyt merkkiä COVERS EVERYTHING silloin kun tavaramerkille Hallix, covers everything on haettu rekisteröintiä. Näin ollen virastoon toimitetut kirjelmät eivät osoita merkin haltijan vilpillistä mieltä. Mitätöinnin hakija on lisäksi kertonut merkin haltijan toimitusjohtajan työurasta mitätöinnin hakijan yrityksessä. Virasto toteaa, että virastoon ei ole toimitettu näyttöä, joka osoittaisi, että hakija olisi käyttänyt tekstiä COVER EVERYHTING kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena, vaan ilmaisua on käytetty ainoastaan tavaroita ja palveluita kuvailevana osana tavaramerkkien BEST-HALL, bh ja bh BEST-HALL yhteydessä. Näin ollen toimitusjohtajan työuralla ei ole asiassa merkitystä. Edellä mainituin perustein merkin haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä sillä perusteella, että hakija olisi käyttänyt merkkiä COVERS EVERYTHING ja haltija olisi ollut tietoinen tästä käytöstä hakemusta tehdessään. Tavaramerkkilain 12 § 2 momentti ei siten tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Virasto toteaa lopuksi, että toimitetusta näytöstä ilmenee, että hakija on käyttänyt erilaisia kuviollisia merkkikokonaisuuksia, joissa esiintyy joko sana BEST-HALL ja/tai katosta kuvaava kuvio, jonka sisällä on kirjaimet bh sekä pienellä kirjoitettu teksti covers everything, erilaisille katoksille ja katteille sekä niiden asennuspalveluiden yhteydessä. Teksti covers everything ymmärretään merkeissä ainoastaan kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita kuvailevaksi, sillä se ilmaisee että haltija tarjoaa katoksia ja kattoja kaikenlaisiin tarkoituksiin. Teksti muodostaa siten merkin heikomman osan, merkkien määräävän osan ollessa bh BESTHALL, BEST-HALL tai bh. Tavaramerkki muodostuu isolla kirjoitetusta sanasta HALLIX, jonka edessä on puna-oranssi-keltainen neliökuvio ja alla teksti covers everything. Myös tavaramerkissä HALLIX covers everything teksti covers everyhting ymmärretään vain kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevaksi tekstiksi merkin määräävän osan ollessa
isolla kirjoitettu sana HALLIX. Lisäksi teksti covers everything esiintyy merkissä vain hyvin pienellä kirjoitettuna dominoivan sanan HALLIX alla. Tavaramerkin määräävä sana HALLIX eroaa haltijan merkkien määräävästä sanasta foneettisesti ja visuaalisesti täysin. Myös merkkien kuvioelementit eroavat toisistaan täysin. Sanalla HALLIX ei ole merkityssisältöä, joten merkkien merkityssisältöä ei voi verrata. Ottaen huomioon, että merkkien yhteneä osa "covers everything" on kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva, eroaa merkki HALLIX covers everything (kuviomerkki) kokonaisuutena arvioiden olennaisesti toimitetussa näytössä esiintyvistä kuviomerkeistä bh BEST-HALL covers everything, BEST-HALL covers everything ja bh covers everything. Näin ollen haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vaikka olisi ollut tietoinen hakijan käyttämistä merkeistä, eikä
tavaramerkkilain 12 § 2 momentti tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 4 §, 12 §, 48 § ja 57 §


Hallix, Kattaa Kaiken, rekisterinumero 275462

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki: Hallix, Kattaa Kaiken
 • Rekisterinumero: 275462
 • Mitätöintihakemusnumero: H202050007
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 6: Metallirakenteet; Osista koottavat metallirakenteet


Päätös: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen.

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 275462 Hallix, Kattaa Kaiken
mitätöintiä sillä perusteella, että tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran
mitätöinnin hakijan vakiintuneeseen tavaramerkkiin KATTAA KAIKEN ja, että merkin
haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Mitätöinnin hakija on esittänyt, että sanamerkki KATTAA KAIKEN on
tavaramerkkilain 4 § mukaisesti tullut Suomessa yleisesti tunnetuksi hakijan
tavaroiden ja palveluiden merkkinä. Hakija on toimittanut virastoon kuvia
mainosilmoituksista. Ilmoitukset eivät esiinny asiakontekstissa, eikä niistä käy ilmi
julkaisuaikaa ja -paikkaa. Hakija on itse erillisellä väliliehdellä kirjannut kunkin
ilmoituksen julkaisuajan ja -paikan. Virasto toteaa, että hakijan omat ilmoitukset
julkaisuajasta ja -paikasta eivät todista, että ilmoitukset tosiasiassa ovat julkaistu
kyseisissä lehdissä, eikä mainosilmoituksia siten voida ottaa näyttönä huomioon.
Lisäksi hakija on toimittanut virastoon esitteitä, joista suurimmasta osasta ei käy ilmi
julkaisuaikaa. Hakija on erikseen toimittanut luettelon esitteiden painomääristä ja
julkaisuvuosista. Selvityksestä ei käy ilmi miten esitteitä on tosiasiallisesti jaettu.
Virasto toteaa, että esitteitä, joista ei käy ilmi julkaisuaikaa, ei voida ottaa näyttönä
lainkaan huomioon, eikä minkään esitteen osalta ole tiedossa missä tai kenelle
esitteet on jaettu, eikä niiden perusteella siten voi arvioida missä laajuudessa merkkiä on Suomessa käytetty. Lisäksi virasto toteaa, että tavaramerkki KATTAA KAIKEN ei esiinny yksinään missään virastoon toimitetussa näytössä. Virastoon toimitetussa näytössä esiintyy tavaramerkki BEST-HALL, kuviomerkit BEST-HALL ja bh sekä kuviomerkit bh BEST-HALL, BEST-HALL ja bh, joiden yhteydessä on pienellä kirjoitettu teksti kattaa kaiken tai covers everything. Teksti kattaa kaiken
ymmärretään kyseisissä kokonaisuuksissa tavaroita ja palveluita kuvailevaksi
tekstiksi, joka ilmaisee, että haltija tarjoaa katoksia ja kattoja kaikenlaisiin
tarkoituksiin, eikä tekstiä ymmärretä kaupallista alkuperää osoittavaksi
tunnusmerkiksi. Virastoon toimitetun näytön ei siten voida katsoa osoittavan, että
merkkiä KATTAA KAIKEN olisi yksinään käytetty tavaramerkinomaisesti niin kauan
ja laajalti, että sen voitaisiin katsoa vakiintuneen hakijan tavaramerkiksi samoja tai
samankaltaisia tavaroita koskien kuin rekisteröinnin nro 275462 kattamat tavarat
luokassa 6. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi ei merkin KATTAA KAIKEN osalta
tule harkittavaksi.

Mitätöinnin hakija on lisäksi esittänyt, että haltija on hakenut rekisteröintiä merkille
Hallix, Kattaa Kaiken tietoisena siitä, että hakija on käyttänyt merkkiä KATTAA
KAIKEN samoille tavaroille kuin mille rekisteröintiä on haettu ja haltijalla on ollut
vilpillinen aikomus merkin rekisteröintiä hakiessaan. Todisteeksi vilpillisestä mielestä
mitätöinnin hakija on toimittanut virastoon merkin haltijan kieltokirjeitä, jossa merkin
haltija on pyytänyt mitätöinnin hakijaa lopettamaan tunnusten KATTAA KAIKEN,
TÄCKER ALL T ja COVERS EVERYTHING käytön. Kirjeestä käy ilmi, että merkin
haltija on ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija on käyttänyt kyseisiä tunnuksia
vuonna 2013 ja sitä edeltävällä ajalla, eli olennaisesti ennen kuin merkin haltija on
hakenut merkillensä rekisteröintiä, ja että tunnukset on otettu käyttöön uudestaan
vasta merkin haltijan rekisteröityä oman merkkinsä. Virastoon toimitetut kirjelmät
eivät osoita, että merkin haltija olisi ollut tietoinen siitä, että mitätöinnin hakija olisi
käyttänyt merkkiä KATTAA KAIKEN silloin kun tavaramerkille Hallix, kattaa kaiken
on haettu rekisteröintiä. Näin ollen virastoon toimitetut kirjelmät eivät osoita merkin
haltijan vilpillistä mieltä. Mitätöinnin hakija on lisäksi kertonut merkin haltijan
toimitusjohtajan Jussi Lampelan työurasta mitätöinnin hakijan yrityksessä. Virasto
toteaa, että virastoon ei ole toimitettu näyttöä, joka osoittaisi, että hakija olisi
käyttänyt tekstiä KATTAA KAIKEN kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena,
vaan ilmaisua on käytetty ainoastaan tavaroita ja palveluita kuvailevana osana
tavaramerkkien BEST-HALL, bh ja bh BEST-HALL yhteydessä. Näin ollen Jussi
Lampelan työuralla ei ole asiassa merkitystä. Edellä mainituin perustein merkin
haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä sillä
perusteella, että hakija olisi käyttänyt merkkiä KATTAA KAIKEN ja haltija olisi ollut
tietoinen tästä käytöstä hakemusta tehdessään. Tavaramerkkilain 12 § 2 momentti
ei siten tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Virasto toteaa lopuksi, että toimitetusta näytöstä ilmenee, että hakija on käyttänyt
erilaisia kuviollisia merkkikokonaisuuksia, joissa esiintyy joko sana BEST-HALL ja/tai
katosta kuvaavan kuvion sisällä kirjaimet bh sekä pienellä kirjoitettu teksti kattaa
kaiken, erilaisille katoksille ja katteille sekä niiden asennuspalveluiden yhteydessä.
Teksti kattaa kaiken ymmärretään merkeissä ainoastaan kysymyksessä olevia
tavaroita ja palveluita kuvailevaksi, sillä se ilmaisee, että haltija tarjoaa katoksia ja
kattoja kaikenlaisiin tarkoituksiin. Teksti muodostaa siten merkin heikomman osan,
merkkien määräävän osan ollessa bh BEST-HALL, BEST-HALL tai bh.
Tavaramerkki muodostuu tekstistä Hallix, kattaa kaiken. Myös tavaramerkissä Hallix,
kattaa kaiken teksti kattaa kaiken ymmärretään vain kysymyksessä olevia tavaroita
kuvailevaksi tekstiksi merkin määräävän osan ollessa sana Hallix. Tavaramerkin
määräävä osa Hallix eroaa hakijan merkkien määräävästä osasta foneettisesti ja
visuaalisesti täysin. Sanalla Hallix ei ole merkityssisältöä, joten merkkien
merkityssisältöä ei voi verrata. Ottaen huomioon, että merkkien yhtenevä osa on
kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva, eroaa merkki Hallix, Kattaa Kaiken
kokonaisuutena arvioiden olennaisesti toimitetussa näytössä esiintyvistä
kuviomerkeistä bh BEST-HALL kattaa kaiken, BEST-HALL kattaa kaiken ja BH
kattaa kaiken. Näin ollen haltijan ei voida katsoa hakeneen rekisteröintiä vilpillisessä
mielessä, vaikka olisi ollut tietoinen hakijan käyttämistä merkeistä, eikä
tavaramerkkilain 12 § 2 momentti tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Lainkohdat : Tavaramerkkilain 4 §, 12 §, 48 § ja 57 §


RETRETTI, rekisterinumero 245897

Rekisteröinnin määrääminen menetetyksi

 • Tavaramerkki: RETRETTI
 • Rekisterinumero: 245897
 • Menettämishakemusnumero: H202000003
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 41: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat.


Päätös : Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi.

Perustelut : Menettämishakemuksen tekijä on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää
tavaramerkin nro 245897 RETRETTI menetetyksi sillä perusteella, ettei merkin haltija ole käyttänyt tavaramerkkiä Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana eikä ainakaan 26.8.2015 lukien. Hakija on vaatinut, että merkki katsotaan menetetyksi 26.8.2020 lukien, sillä hakijalla on oma hakemus merkille RETRETTI, joka on tulllut vireillle 27.8.2020 numerolla T202052298, josta alkaen hakijalle on syntynyt
oikeussuojan tarve merkille RETRETTI.

Merkin haltija on toimittanut virastoon tavaramerkkiä koskevan kauppakirjan, yhtiöjärjestyksensä, näyttelyä koskevan budjettiluonnoksen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätetyn avustushakemuksen ja suunnitteilla olevaa näyttelyä koskevia kirjelmiä ja suunnitelmia. Virasto toteaa, että virastoon toimitettu näyttö ei osoita tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, vaan on luonteeltaan hakijan organisaation sisäistä käyttöä ja koskee suunnitelmia tulevasta käytöstä. Merkin haltija on
lausunnossaan 1.3.2021 itse todennut, ettei markkinointi ulospäin ole ollut mahdollista ennen kun suunnitteilla olevan näyttelyn ajankohta on varmistunut ja tarvittavat sopimukset näyttelyä koskien on laadittu. Merkin haltija on lausunnossaan 30.11.2020 myös todennut, että Retretti-nimellä on järjestetty viimeinen taidenäyttely kesällä 2015. Virasto toteaa, että asiassa on näin ollen riidatonta, ettei merkkiä ole käytetty julkisesti viiden vuoden aikana ennen menettämishakemuksen hakemispäivää.

Merkin haltija on lausunnoissaan esittänyt, että sillä on ollut tavaramerkkilain 46 § tarkoitettu pätevä syy tavaramerkin käyttämättömyydelle, sillä taidenäyttelyiden järjestäminen ja niihin tarvittavien taideteosten lainojen hankkiminen on pitkäjänteinen ja aikaa vievää prosessi ja näyttelytilojen tulee täyttää asetetut turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Merkin haltija on myös kertonut, että näyttelyä koskeva rahoitushakemus jouduttiin taloudellisista syistä perumaan. Lisäksi merkin haltija on todennut, että suunnitellun näyttelyn toteuttaminen on jouduttu keskeyttämään Valko-Venäjän poliittisen tilanteen vuoksi, josta suunnitteilla olevan näyttelyn teokset oli tarkoitus hankkia. Virasto toteaa, että vaikka edellä mainittujen perusteiden voidaan katsoa olevan merkin käyttöönottamista jossain määrin viivyttäviä perusteita, ei niiden kuitenkaan voida katsoa olevan riittäviä siihen, ettei merkkiä ole viimeisten viiden vuoden aikana otettu lainkaan käyttöön. Näin ollen virasto katsoo, että merkin haltijalla ei ole ollut tarvaramerkkilain 46 § tarkoitettua pätevää syytä merkin käyttämättömyydelle menettämishakemuksen hakemispäivää edeltävän viiden vuoden aikana.

Edellä mainituin perustein Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 245897 RETRETTI menetetyksi.

Virasto toteaa, että asiassa ei ole tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska rekisteröinti määrätään menetetyksi hakemuksen kattamassa laajuudessa eikä kyseisellä päivämäärällä ole merkitystä tavaramerkkihakemuksen nro T202052298 hyväksymiselle.

Lainkohdat:
Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57§Keihäsmatkat, Finland, Spear tours, rekisterinumero 274982

Mitätöintihakemuksen hylkääminen

 • Tavaramerkki:


 • Rekisterinumero: 274982
 • Mitätöintihakemusnumero: H202050002
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 21 : Matkamukit; Matkamuistolautaset
  • Luokka 45: Elokuva-, televisio- ja videotuotantojen oikeuksien lisensointi [oikeudelliset palvelut]; Elokuva-, televisio-, teatteri- ja musiikkituotantojen tekijänoikeuksien suojaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät oikeudelliset palvelut; Oikeudelliset palvelut, jotka liittyvät elokuva-, televisio-, video- ja musiikkituotantoihin liittyvien liitännäisoikeuksien hyödyntämiseen


Päätös : Patentti- ja rekisterihallitus hylkää mitätöintihakemuksen

Perustelut: Mitätöinnin hakija on vaatinut tavaramerkin nro 274982 KEIHÄSMATKAT FINLAND SPEAR TOURS (kuviomerkki) mitätöintiä, sillä perusteella, että tavaramerkki loukkaa hakijan tekijänoikeutta, merkin haltija on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä ja että merkki aiheuttaa sekaannusvaaran toiminimeen Keihäsmatkat (1665330-5).

Mitätöinnin hakija on mitätöintihakemuksessaan todennut, että tavaramerkki nro 274982 loukkaa hakijan tekijänokeuslain 1 § tarkoitettua aiempaa tekijänoikeutta. Virasto toteaa, että tekijänoikeus syntyy teokselle, jonka katsotaan ylittävän teoskynnyksen. Tekijänoikeusneuvosto on lausunut liiketunnusten suojasta esimerkiksi lausunnossaan TN 2001:1, TN 2001:12, TN 2006:18, TN 2007:18, TN 2009:2, TN 2011:7, TN 2014:9 ja TN 2014:13 ja on todennut, että yksinkertaisten liiketunnusten, logojen ja tavaramerkkien ei yleensä ole katsottu ylittävän teoskynnystä Lausunnossa 2001:12 tekijänoikeusneuvosto on todennut, että liiketunnuksilta edellytetään tekijänoikeussuojan saamiseksi korkeaa omaperäisyyden tasoa, eikä yksinkertaiset kuviot tai kirjaimistot yllä teostasoon ja jäävät näin ollen tekijänoikeussuojan ulkopuolelle. Hakija on mitätöintihakemuksessaan esittänyt, että kuvakokonaisuus, jossa punaisella taustalla olevassa valkoisessa ympyrässä on lentokonehahmo, joka muodostuu keihäästä ja M-kirjaimen muotoisista siivistä, sekä alla olevasta tekstistä KEIHÄSMATKAT, FINLAND, SPEAR TOURS jonka vieressä on punainen ja musta raita muodostaa kokonaisuuden, joka on riittävän itsenäinen ja omaperäinen ja nauttii näin ollen tekijänoikeussuojaa. Virasto toteaa, että nyt arvioitavana ei ole edellä mainittu kokonaisuus, joka käsittää myös lentokonehahmon. Kysymyksessä oleva merkki muodostuu ainoastaan päällekkäin asetelluista yksinkertaisilla viivoilla erotetuista sanoista KEIHÄSMATKAT, FINLAND ja SPEAR TOURS sekä niiden edessä olevasta kahdesta vinosti pystysuoraan kulkevasta punaisesta ja mustasta raidasta. Ottaen huomioon edellä mainitut Tekijänoikeusneuvoston lausunnot PRH katsoo, että nyt kysymyksessä oleva tunnus ei ole riittävän itsenäinen ja omaperäinen tekijänoikeussuojan saamiseksi. Näin ollen tavaramerkkilain 13 § 1 momentin 5 kohta ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Mitätöinnin hakija on mitätöintihakemuksessaan myös todennut, että merkin haltija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä, sillä haltija on nähtävästi ottanut merkin Keihäsmatkojen esitteestä, tarrasta tai vastaavasta. Virasto toteaa, että mitätöintihakemuksessa ei ole osoitettu, että mitätöinnin hakija tai joku muu taho olisi käyttänyt rekisteröinnin mukaista tunnusmerkkiä vuosikymmeniin. Virasto toteaa, että koska tavaramerkkiä ei ole pitkään aikaan käytetty, se on tullut muiden tahojen vapaasti käytettäväksi. Koska merkki ei rekisteröintihakemuksen tekohetkellä ole olut viimeisten vuosikymmenien aikana toisen käytössä, ei merkin haltijan voida katsoa olleen merkkiä hakiessaan vilpillisessä mielessä. Näin ollen tavaramerkkilain 12 § 2 momentin säännös ei tule tässä tapauksessa sovellettavaksi.

Mitätöinnin hakija on lopuksi todennut, että tavaramerkin nro 274982 sisältämät sanat vastaavat Kalevi Keihäsen kuolinpesän toiminimeä Keihäsmatkat sekä sen rinnakkaistoiminimeä Spear Tours (Y-tunnus: 1665330-5). Virasto toteaa, että hakija ei ole toiminimen haltija, eikä siten voi tavaramerkkilain 54 § 2 momentin perusteella valtuuttamanakaan esittää mitätöinthakemuksensa perusteena sekaannusvaaraa kyseiseen toiminimeen. Virasto toteaa lisäksi, että toiminimen toimiala kattaa palveut "Matkailualan konsultointi, matkatoimisto-, majoitus- ja ravitsemusliike" Tavaramerkki kattaa luokassa 21 tavarat "matkamukit' ja "matkamuistolautaset" sekä luokassa 45 elokuva-, televisio-, video- ja musiikkituotantoihin liittyviä oikeudellisia palveluita. Tavaramerkin kattamat palvelut luokassa 45 ovat luonteeltaan täysin erilaiset kuin toiminimen toimialan kattamat palvelut. Vaikka tavaramerkin kattamat palvelut luokassa 21 ovat matkoilta ostettava tavaroita, ovat tavarat luonteeltaan sellaisia, joita matkatoimistot, majoitus- ja ravitsemus liikkeet tai matkailualan konsultointia tarjoavat tahot eivät yleensä valmista. Tavaramerkin kattamat tavarat ovat siten myös luokan 21 osalta luonteeltaan hyvin erilaiset kuin toiminimen toimialan kattamat palvelut. Näin ollen numerolla 274982 rekisteröity merkki ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin mitätöintiperusteeksi esitetty toiminimi Keihäsmatkat. Näin ollen sekaannusvaaran arviointi toiminimeen ei tulisi harkittavaksi.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 12 §, 13 §, 48 § ja 54 §Pepco, kansainvälinen rekisterinumero 945837

Kansainvälinen rekisteröinti menetetään Suomen osalta

 • Tavaramerkki:

 • Rekisterinumero: 945837
 • Menettämishakemusnumero: H202100001
 • Tavarat ja palvelut:
  • Luokka 25: Clothing; children's clothing; layettes (clothing); swimsuits; track shoe;
   shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties.


Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi.


Perustelut: Menettämishakemuksen tekijä on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää
tavaramerkin nro 945837 PEPCO (kuviomerkki) kokonaisuudessaan menetetyksi sillä perusteella, ettei merkin haltija ole käyttänyt tavaramerkkiä Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Menettämishakemuksen tekijä on hakemuksessaan esittänyt, ettei hakemuksen tekijältä voida vaatia oikeudellisen intressin esittämistä. Virasto toteaa, että hallituksen esityksessä 201/2018 ilmenevissä tavaramerkkilain 54 § koskevissa perusteluissa todetaan, että vaikka lähtökohtaisesti kenellä tahansa on oikeus panna vireille menettämistä koskeva hakemus, katsotaan ehdottomiin prosessinedellytyksiin kuuluvan oikeussuojan tarve. Hallituksen esityksessä todetaan nimenomaan, että hakijalla tulee olla oikeudellinen intressi saada PRH:n ratkaisu asiassa.

Menettämishakemuksen tekijä on todennut, että mikäli hakija laittaisi vireille suomalaisen tavaramerkkihakemuksen luokassa 25 sanalle PEPCO on olemassa mahdollisuus, että virasto laittaisi tavaramerkin nro 945837 esteeksi hakemukselle. Virasto toteaa, että menettämishakemuksen tekijä ei ole jättänyt sisään edellä esitettyä hakemusta, eikä ole menettämishakemuksessa myöskään ilmoittanut aikovansa jättää sisään tällaista hakemusta. Näin ollen menettämishakemuksen tekijällä ei tällä perusteella voida katsoa olevan asiassa oikeussuojan tarvetta. Lisäksi menettämishakemuksen tekijä on todennut, että tavaramerkin haltija voisi käyttää tavaramerkkiä väitteen tekemiseen menettämishakemuksen tekijän vireillä olevaa EU-tavaramerkkihakemusta nro 18321052 vastaan. Virasto toteaa, että väiteaika kyseisen hakemuksen osalta on päättynyt 27.4.2021 ja merkki on
rekisteröity, eikä tavaramerkin haltija näin ollen voi enää tehdä väitettä EUtavaramerkkiä nro 18321052 vastaan. Näin ollen menettämishakemuksen tekijällä ei tälläkään perusteella voida katsoa olevan asiassa oikeussuojan tarvetta. Lopuksi menettämishakemuksen tekijä on todennut, että merkin haltija voisi käyttää rekisteröintiä nro 945837 mitätöintivaatimuksen jättämisen perusteena hakijan EUtavaramerkkirekisteröintejä vastaan, jotka sisältävät sanan PEPCO ja kattavat luokan 25. Menettämishakemuksen tekijällä on useita PEPCO -sanan sisältäviä EUtavaramerkkejä, jotka kattavat luokan 25. Virasto katsoo, että menettämishakemuksen tekijällä on tällä perusteella oikeussuojan tarve ja menettämishakemuksen tekijä on osoittanut oikeudellisen intressin saada PRH:n
ratkaisu asiassa.


Tavaramerkin haltija ei ole toimittanut virastoon näyttöä merkin käytöstä. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 945837 PEPCO (kuviomerkki) kokonaisuudessaan menetetyksi sillä perusteella, ettei merkin haltija ole osoittanut käyttäneensä tavaramerkkiä viimeisen viiden vuoden aikana.


Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §


Ilona, rekisterinumero 102232 - PRH:n ja markkinaoikeuden päätökset

Rekisteröinnin määrääminen menetetyksi osittain

 • Tavaramerkki: ILONA
 • Rekisterinumero: 102232
 • Menettämishakemusnumero: H201950005
 • Tavarat ja palvelut
  • Luokka 29:
  • Luokka 30:
  • Luokka 32:

Päätös: Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä rekisteröinti määrätään menetetyksi
osittain, joten rekisteröinti koskee seuraavia tavaroita:

 • Luokka 30: Ketsuppi
Perustelut: Lidl Stiftung & Co. KG vaatii, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 102232 ILONA menetetyksi tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi. Hakemus kohdistuu kaikkiin rekisteröinnin luokkien 29, 30 ja 32 kattamiin tavaroihin luokan 30 tavaranimikettä ’ketsuppi’ lukuun ottamatta. Tavaramerkkirekisteröinti nro 102232 on rekisteröity 5.9.1988 eli yli viisi vuotta sitten. Hakijan käsityksen mukaan tavaramerkin haltija ei ole koskaan ottanut merkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa, joita varten se on rekisteröity ja joihin tämä hakemus kohdistuu. Tavaramerkkirekisteröinti nro 102232 on Patentti- ja rekisterihallituksen 27.11.2018 antamassa välipäätöksessä asetettu esteeksi tavaramerkkihakemukselle T201852205 Ilona, jonka hakemispäivä on 12.10.2018. Hakija katsoo, että esteeksi asetettu merkki tulisi menettää käytön puuttumisen vuoksi ja ettei sen olisi pitänyt nauttia tavaramerkkisuojaa siitä päivästä lähtien, jolloin viisi vuotta oli kulunut
rekisteröintipäivästä 5.9.1988, eli 5.9.1993 lähtien lisättynä mahdollisella väiteajalla, tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018 lähtien, jolloin hakija jätti oman hakemuksensa ja josta alkaen hakijalle syntyi oikeussuojan tarve tälle merkille. Hakija pyytää, että menettämistä koskevassa päätöksessä vahvistetaan, että rekisteröidyllä tavaramerkillä ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia
siltä osin kuin menettämistä on tässä hakemuksessa pyydetty 5.9.1993 lukien lisättynä mahdollisella väiteajalla, tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018 lukien, jolloin menettämisperuste on hakijalle oman tavaramerkkihakemuksensa vireillepanon yhteydessä ilmennyt. Myöhemmässä kirjelmässään hakija toteaa, että menettämisperuste on ilmennyt ainakin 7.9.2018. Hakija on tutkinut tavaramerkkirekisteriä ja huomannut tavaramerkin olemassaolon sekä tehnyt perusteellisen tutkimuksen, jonka johdosta on voinut päätellä, että tavaramerkkiä ei ole käytetty menettämishakemusta koskevien tavaroiden yhteydessä ainakaan 7.9.2018. Hakija katsoo edellä esitetyn perusteella, että menettämisperuste on
ilmennyt ainakin 7.9.2018 tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018, jolloin hakija jätti oman hakemuksensa ja josta alkaen oikeussuojan tarve tälle merkille on syntynyt.


Merkin haltija on vastineessaan todennut, että koska menettämishakemus ei koske tavaranimikettä ’ketsuppi’, ei ole tarvetta esittää käyttönäyttöä siitä, että tavaramerkkiä on käytetty ketsupin tavaramerkkinä, kun rekisteröinti säilyy joka tapauksessa voimassa tämän tavaranimikkeen osalta. Merkin haltija kuitenkin kiistää hakijan vaatimuksen siitä, että rekisteröinnin vaikutusten voitaisiin katsoa lakanneen aikaisemmin kuin menettämishakemuksen vireillepanopäivästä lukien.


Virasto toteaa, että tavaramerkin haltija ei ole kiistänyt menettämisperusteen olemassaoloa luokkien 29, 30 ja 32 tavaroiden osalta, lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ’ketsuppi’, jota hakemus ei koske. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus määrää tavaramerkin nro 102232 menetetyksi luokkien 29, 30 ja 32 osalta lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ’ketsuppi’.


Virasto toteaa lisäksi, että asiassa ei ole tarvetta vahvistaa hakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska rekisteröinti määrätään menetetyksi hakemuksen kattamassa laajuudessa eikä kyseisellä päivämäärällä ole merkitystä tavaramerkkihakemuksen T201852205 hyväksymiselle.


Lainkohdat: Tavaramerkkilain 46 §, 51 § ja 57 §


Markkinaoikeuden päätös Nro H290/2021

Asian käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa


Lidl Stiftung & Co. KG:n hakemus
Lidl Stiftung & Co. KG (jäljempänä myös Lidl) on 3.12.2019 tekemällään hakemuksella vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää Paulig Ab:n tavaramerkin numero 102232 ILONA menetetyksi tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi.


Tavaramerkin menetettäväksi määräämistä koskeva hakemus on kohdistunut kaikkiin tavaramerkin numero 102232 ILONA kattamiin tavaroihin luokissa 29, 30 ja 32 lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä "ketsuppi". Tavaramerkki on rekisteröity 5.9.1988 eli yli viisi vuotta ennen menettämistä koskevan hakemuksen tekemistä. Paulig Ab ei ole käyttänyt merkkiä tosiasiallisesti
tavaroille, joita varten se on rekisteröity, ja joihin Lidlin hakemus on kohdistunut.


Lidl on teettänyt 7.9.2018 päivätyn tutkimuksen, jonka mukaan menettäväksi vaadittua tavaramerkkiä ei ole käytetty menettämishakemuksessa tarkoitetuille tavaroille ainakaan 7.9.2018. Lidl on tämän tiedon perusteella jättänyt 12.10.2018 tavaramerkkiä Ilona koskevan rekisteröintihakemuksen.

Menetettäväksi vaadittu tavaramerkki numero 102232 ILONA on Patentti- ja rekisterihallituksen 27.11.2018 antamalla välipäätöksellä asetettu Lidlin hakeman tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi.


Tavaramerkkiä numero 102232 ILONA koskeva menettämisperuste on ilmennyt ainakin 7.9.2018 tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018. Lidl on hakemuksessaan alun perin esittämänsä pyynnön sijasta täsmentänyt pyytävänsä vahvistettavaksi, että edellä mainitulla tavaramerkillä ei ole ollut
tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia ensisijaisesti 7.9.2018 lukien tai
toissijaisesti 12 .10.2018 lukien.


Paulig Ab:n lausuma
Paulig Ab (jäljempänä myös Paulig) on esittänyt, että menettämistä koskeva hakemus ei ole koskenut tavaranimikettä "ketsuppi". Siten ei ole ollut tarvetta esittää käyttönäyttöä siitä, että tavaramerkkiä on käytetty ketsupin tavaramerkkinä, kun rekisteröinti joka tapauksessa pysyy tältä osin voimassa.
Paulig Ab on kuitenkin kiistänyt Lidlin vaatimuksen siitä, että tavaramerkin vaikutusten vahvistettaisiin lakanneen aikaisemmin kuin menettämishakemuksen vireillepanopäivästä 3.12.2019 lukien. Lidl ei ole
esittänyt mitään näyttöä siitä, että sillä olisi ollut tieto menettämisperusteen olemassaolosta tätä aikaisemmin.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös
Patentti- ja rekisterihallitus on 22.10.2020 tekemällään päätöksellä määrännyt tavaramerkin numero 102232 ILONA menetetyksi tavaraluokkien 29, 30 ja 32 osalta lukuun ottamatta tavaraluokan 30 tavaranimikettä "ketsuppi".


Päätöksen mukaan Paulig ei ole kiistänyt menettämisperusteen olemassaoloa luokkien 29, 30 ja 32 tavaroiden osalta lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä "ketsuppi", jota menettämishakemus ei ole koskenut.


Päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska
tavaramerkki on määrätty menetetyksi hakemuksen kattamassa laajuudessa eikä kyseisellä aikaisemmalla päivämäärällä ole ollut merkitystä Lidlin 12.10.2018 tekemän rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle.


Asian käsittely markkinaoikeudessa
Valitus

Vaatimukset
Lidl on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin päätöksellä ei ole vahvistettu tavaramerkki numero 102232 ILONA menetetyksi hakemuksen vireillepanopäivää aikaisemmasta päivästä ja että markkinaoikeus vahvistaa tavaramerkin menetetyksi 12.10.2018 alkaen.

Perusteet
Patentti- ja rekisterihallitus on perustellusti määrännyt tavaramerkin numero 102232 ILONA menetetyksi. Valituksenalaisessa päätöksessä on kuitenkin virheellisesti katsottu, että tavaramerkin menettämisen vaikutusten alkamispäivä on sama kuin menettämistä koskevan hakemuksen
vireillepanopäivä 3.12.2019.

Päätöksen mukaan vireillepanopäivää aikaisemman päivän vahvistamiselle ei ole ollut tarvetta, koska tavaramerkki on määrätty menetetyksi Lidlin hakemuksen mukaisessa laajuudessa ja aikaisemmalla päivämäärällä ei ole merkitystä Lidlin 12.10.2018 tekemän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen
hyväksymiselle. Tällä aikaisemmalla päivämäärällä on kuitenkin merkitystä, koska Paulig on 1.4.2019 hakenut rekisteröitäväksi identtistä EU-tavaramerkkiä ILONA luokissa 29, 30 ja 32.

Rekisteröitäväksi haetulle EU-tavaramerkille on 30.4.2019 vaadittu Suomen osalta aiemmuutta 13.8.1986 alkaen tavaramerkin numero 102232 ILONA perusteella. EU-tavaramerkin rekisteröintiä on siten haettu ennen kuin aiemmuusvaatimuksen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin menettämistä koskevat vaikutukset ovat tulleet Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan voimaan 3.12.2019. Tämä tarkoittaisi, että rekisteröitäväksi haetun EU-tavaramerkin aiemmuus ei lakkaisi, vaikka aiemmuuden perusteena oleva kansallinen tavaramerkki on määrätty menetetyksi. EU-tavaramerkki ILONA numero 018044619 on sittemmin rekisteröity 3.8.2019 ja
aiemmuusvaatimus on hyväksytty.

Näin ollen Pauligin EU-tavaramerkki tulisi menetetyksi määrättyyn kansalliseen tavaramerkkiin perustuvan aiemmuuden johdosta esteeksi Lidlin tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle. Lidlillä on siten ollut oikeudellinen intressi saada vahvistetuksi, että menetetyksi määrätyllä tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole ollut tavaramerkkilain mukaisia oikeusvaikutuksia
viimeistään 12.10.2018 alkaen.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto
Lidl ei ole tavaramerkin menettämistä koskevassa hakemuksessaan eikä muissa kirjelmissään maininnut Pauligin rekisteröitäväksi hakemaa EU-tavaramerkkiä ILONA numero 018044619 ja sen aiemmuutta Suomen osalta eikä Patentti- ja rekisterihallitus siten ole ollut siitä aiemmin tietoinen. Asiassa ei ole estettä sille, että menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen Lidlin vaatimuksen
mukaisesti 12.10.2018.


Paulig Ab:n vastaus
Vaatimukset
Paulig on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen.


Perusteet
Lidlillä ei ole valitusoikeutta, koska valituksenalainen päätös on ollut Lidlin esittämän vaatimuksen mukainen. Kysymys menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisemman päivän vahvistamisesta ei ole sisältynyt hakemuksessa esitettyyn vaatimukseen, vaan se on ainoastaan mainittu hakemuksen perusteluissa. Päätöksen perusteluihin ei voi hakea muutosta.


Sen varalta, että valitus tutkitaan, Paulig on todennut, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole välipäätöksessään asettanut Pauligin EU-tavaramerkin 018044619 ILONA Lidlin tavaramerkin Ilona rekisteröinnin esteeksi.


Pääsääntö on, että tavaramerkki katsotaan menetetyksi menettämishakemuksen vireillepanopäivästä alkaen ja ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan vahvistaa aikaisempi ajankohta. Lidlillä on todistustaakka siitä, että sillä on ollut 12.10.2018 tieto tavaramerkkiä numero 102232 ILONA koskevan
menettämisperusteen olemassaolosta. Merkityksellistä ei ole se, että Lidl on 12.10.2018 hakenut tavaramerkin Ilona rekisteröintiä, kun se ei ole todistanut menettämisperusteen ilmenneen tuolloin. Menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivämäärää ei siten voi vahvistaa, koska Lidl ei ole osoittanut menettämisperusteen ilmenneen jo 12.10.2018.


Lidl Stiftung & Co. KG:n lausuma
Lidlillä on oikeus valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, koska Lidl on tavaramerkin menettämistä koskevassa hakemuksessa vaatinut sen vahvistamista, että tavaramerkillä ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia 12.10.2018 lukien ja valituksenalainen päätös ei siten ole tältä osin ollut vaaditun mukainen.


Lidlillä on 12.10.2018 tekemänsä rekisteröintihakemuksen perusteella ollut oikeudellinen intressi vaatia menettämishakemuksen yhteydessä vahvistettavaksi, että tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia 12.10.2018 lukien.


Patentti- ja rekisterihallituksen 27.11.2018 päivätyssä välipäätöksessä ei olisi edes voitu katsoa, että Pauligin vasta myöhemmin 1.4.2019 rekisteröitäväksi hakema EU-tavaramerkki olisi ollut Lidlin 12.10.2018 rekisteröitäväksi hakeman kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin este.


Markkinaoikeuden ratkaisu
Asian tausta ja tarkastelun lähtökohdat

Lidl on 12 .10.2018 hakenut tavaramerkin Ilona rekisteröintiä. Asiassa esitetyn mukaan Patentti- ja rekisterihallitus on 27.11.2018 päivätyllä välipäätöksellä asettanut Pauligin tavaramerkin numero 102232 ILONA haetun tavaramerkin Ilona rekisteröinnin esteeksi. Hakemus on edelleen vireillä.


Patentti- ja rekisterihallitus on Lidlin 3.12.2019 tekemän tosiasiallisen käytön puuttumiseen perustuvan hakemuksen johdosta määrännyt valituksenalaisella päätöksellään Pauligin tavaramerkin numero 102232 ILONA menetettäväksi luokkien 29, 30 ja 32 tavaroiden osalta lukuun ottamatta luokan 30
tavaranimikettä "ketsuppi". Valituksenalaisen päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska tavaramerkki on määrätty menetetyksi menettämishakemuksen mukaisessa laajuudessa eikä kyseisellä aikaisemmalla päivämäärällä ole ollut merkitystä tavaramerkkiä Ilona koskevan rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle.


Paulig on 1.4.2019 tehnyt EU-tavaramerkkiä numero 018044619 ILONA koskevan rekisteröintihakemuksen ja vaatinut 30.4.2019 EU-tavaramerkille aiemmuutta tässä asiassa kysymyksessä olevan kansallisen tavaramerkin numero 102232 ILONA perusteella. EU-tavaramerkki on rekisteröity 6.8.2019 tavaroille luokissa 29, 30 ja 32 sekä aiemmuusvaatimus hyväksytty. Edellä
todetuin tavoin Lidl on tämän jälkeen 3.12.2019 vaatinut tavaramerkin numero 102232 ILONA määräämistä osittain menetettäväksi.


Asiassa on ensin arvioitava, tuleeko Lidlin valitus jättää tutkimatta sillä Pauligin esittämällä perusteella,
Lidlillä ei ole valitusoikeutta, koska valituksenalainen päätös ollut menettämishakemuksessa esitetyn vaatimuksen mukainen.

Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava, onko valituksenalainen päätös virheellinen siltä osin kuin päätöksessä ei ole vahvistettu menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää, josta alkaen tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole menetetyiltä osin ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia.


Valituksen tutkiminen
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 § :n 1 momentin mukaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Lidl on hakemuksessaan muun ohella pyytänyt vahvistettavaksi, että tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia 12.10.2018 lukien. Valituksenalaisen päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta tavaramerkin menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen. Valituksenalaisessa päätöksessä todettu merkitsee tältä osin sitä, että edellä mainitulla tavaramerkillä ei katsota olleen tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia 3.12.2019 alkaen.


On siten selvää, että valituksenalainen päätös ei ole tältä osin ollut Lidlin Patentti- ja rekisterihallituksessa esittämän pyynnön mukainen ja että Lidlillä siten on oikeus valittaa päätöksestä. Asiassa ei ole merkitystä sillä Pauligin esittämällä seikalla, että päivämäärää koskeva Lidlin pyyntö on esitetty hakemuksen perusteluissa.


Valitus on tutkittava.


Pääasiaratkaisun perustelut
Tavaramerkin menettämistä voidaan tavaramerkkilain 53 § :ssä säädetyn mukaisesti vaatia paitsi kanteella tuomioistuimessa myös hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, mistä tässä asiassa on kysymys.


Tavaramerkkilain 46 § :n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, jollei haltija osoita käyttämättömyydelle
päteviä syitä.


Tavaramerkkilain 51 § :n 1 momentin mukaan rekisteröidyllä tai vakiintuneella tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantajan tai hakijan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin
menettämisperuste on ilmennyt.


Tavaramerkkilain 57 § :n 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä koskeva asia ratkaistaan hallinnollisessa menettelyssä hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos menettämistä koskeva hakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija ole esittänyt selvitystä tavaramerkin
tosiasiallisesta käytöstä, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.


Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 46 § :n 1 momentista ja 57 § :n 2 momentista ilmenevin tavoin tavaramerkin haltijalla on menettämishakemusta koskevassa asiassa näyttötaakka tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tai pätevästä syystä käyttämättömyydelle. Tässä asiassa
on kuitenkin riidatonta, että Paulig ei ole käyttänyt 5.9.1988 rekisteröityä tavaramerkkiä numero 102232 ILONA niiltä osin kuin Lidl on vaatinut tavaramerkin menettämistä. On siten selvää, että tavaramerkin käyttämättömyyttä koskevan menettämisperusteen voidaan katsoa olleen olemassa Lidlin esittämällä tavalla 12.10.2018.


Valituksenalaisenalaisen päätöksen mukaan asiassa ei kuitenkaan ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen. Päätöksessä on edellä todetulla tavalla viitattu tältä osin siihen, että aikaisemmalla päivämäärällä ei ole ollut merkitystä Lidlin tekemän tavaramerkkiä Ilona koskevan rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle. Kysymys on siten siitä, onko Patentti- ja rekisterihallitus voinut edellyttää menettämishakemuksen tekijän esittävän erityistä tarvetta puheena olevalle vahvistuspyynnölle.


Tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentilla on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 47 artiklan 1 kohta. Artiklan mukaan menettämisvaatimusta koskevassa
päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt. Tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 153) on todettu, että Patentti- ja rekisterihallituksen harkinnassa on päättää ratkaistessaan menettämisasiaa, milloin menettämisperuste on ilmennyt. Lisäksi on selvennetty, että menettämisperusteen nojalla tehty rekisteröinnin kumoaminen vaikuttaa siten, että rekisteröinnin vaikutukset lakkaavat menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivään, jos muuta aiempaa päivää ei pyynnöstä vahvisteta.


Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 31 perustelukappaleessa on todettu, että tavaramerkit täyttävät tarkoituksensa vain silloin kun tavaramerkkejä todella käytetään markkinoilla ja että tavaramerkin käyttöä koskeva vaatimus on tarpeen myös unionissa rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien
kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen määrän vähentämiseksi. Edelleen on tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 32 perustelukappaleessa todettu, että rekisteröity tavaramerkki on suojattava vain siltä osin, kuin sitä todella käytetään, eikä rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin pidä antaa haltijalleen oikeutta vastustaa tai mitätöidä myöhempää tavaramerkkiä, jos
kyseinen haltija ei ole asettanut tavaramerkkiään todelliseen käyttöön.


Tavaramerkkilaissa tai tavaramerkkidirektiivissä ei ole edellytetty hakijan esittävän erityistä tarvetta tai perustetta menettämisperusteen ilmenemispäivää koskevalle vahvistuspyynnölle. Edellä todetuin tavoin menettämisperusteen voidaan tässä asiassa, kun tavaramerkkiä ei ole lainkaan käytetty kysymyksessä oleville tavaroille, katsoa olleen olemassa Lidlin esittämällä tavalla jo 12.10.2018. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin käyttövaatimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden kanssa olisi ristiriidassa se, että hakijalta tästä huolimatta edellytettäisiin erillistä oikeudellista intressiä tavaramerkkilain 51 § :n 1 momentin mukaiselle pyynnölleen menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisemman päivän vahvistamiselle ajankohdaksi, jolloin menettämisperuste on ilmennyt.


Näin ollen asiassa ei ole estettä tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin mukaisesti Lidlin pyynnöstä vahvistaa menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivää aikaisempi päivä 12.10.2018 päiväksi, jona menettämisperuste on ilmennyt.


Edellä todetuin perustein valituksenalainen päätös on kumottava siltä osin kuin päätöksessä on katsottu, ettei asiassa ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta alkaen tavaramerkillä numero 102232 ILONA e1 katsota olleen
tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia.


Lopputulos
Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 22.10.2020 tekemän päätöksen siltä osin kuin päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta alkaen tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei katsota olleen
tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia. Markkinaoikeus palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sen vahvistamiseksi, että tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei katsota olleen sanottuja vaikutuksia 12.10.2018 alkaen siltä osin kuin tavaramerkin haltijan oikeudet on valituksenalaisella päätöksellä kumottu.