Menettämis- ja mitätöintihakemuksen käsittely PRH:ssa

Muodollinen tarkastus

PRH tarkastaa saapuneen hakemuksen ja tarvittaessa lähettää hakijalle välipäätöksen, jossa pyydetään korjaamaan muodolliset puutteet kahden kuukauden määräajassa.

Huomaa, että tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta ei oteta PRH:ssa tutkittavaksi, jos samaa tavaramerkkiä koskeva asia on vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä.

Tiedoksiannot osapuolille

PRH antaa hakemuksen tiedoksi tavaramerkin haltijalle tai tämän asiamiehelle, joilla on mahdollisuus antaa lausumansa kahden kuukauden määräajassa. PRH antaa myös tavaramerkin haltijan vastineen tai selvityksen tiedoksi hakemuksen tekijälle. Pääsääntöisesti asianosaisilla on mahdollisuus antaa lausumansa kahdesti käsittelyn aikana.

PRH antaa hakemuksen tiedoksi myös pantin- tai lisenssinhaltijalle, jos sellainen on merkitty tavaramerkkirekisteriin.

Pidennykset

Sekä hakemuksen tekijä että tavaramerkin haltija voivat saada pidennyksen lausuman antamiseen kerran ilman perusteita ja sen jälkeen yksittäistapauksissa harkittavin perustein. Pidennys myönnetään kahden kuukauden mittaisena.

PRH myöntää kesäpidennyksen lausuman antamiseen ilman perusteluja, jos lausuman antamisen määräaika päättyy 1.6 - 31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Pidennys on maksullinen. Katso pidennyksen hinta hinnastosta.

Asian ratkaisu

Asia ratkaistaan hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Käsittely on siis kirjallista. PRH on ratkaisussaan sidottu hakemukseen, eli asiaa ei voida arvioida laajemmin tai muilla perusteilla kuin, mitä hakemuksessa on esitetty.

  • Jos perusteita rekisteröinnin menettämiselle tai mitätöinnille ei ole, hakemus hylätään.
  • Jos taas perusteet menettämiselle tai mitätöimiselle ovat olemassa, tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää tai mitätöidä kokonaan tai osittain.

PRH voi ratkaista hakemuksen, vaikka merkin haltija ei olisi antanut lausuntoa asiasta. Jos hakemus on tehty käyttämättömyyden perusteella, katsotaan tällöin, ettei merkkiä ole käytetty.

Päätöksestä valittaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta markkinaoikeudelta. Päätökseen menettämis- ja mitätöintiasiassa voi hakea se, jolle päätös on vastainen. Muutosta voi hakea asiassa hävinnyt osapuoli tai osapuoli, jonka vaatimus ei kokonaisuudessaan menestynyt.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitus on maksullinen.

Lisätietoja valituksen tekemistä ja menettelystä markkinaoikeuden verkkosivuilla.

Samaa asiaa koskevan hakemuksen käsittely myöhemmin

Jos tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, uutta menettämistä tai mitätöintiä koskevaa hakemusta tai kannetta ei oteta tutkittavaksi, jos asia koskee samoja asianosaisia, samaa tavaramerkkiä, samaa vaatimusta ja samoja perusteita paitsi, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020