Laajalti tunnetut tavaramerkit

Jos tavaramerkki on laajalti tunnettu, se nauttii tavallista vahvempaa tavaramerkkisuojaa. Vahvempi suoja näkyy siinä, että se voi saada suojaa sellaistakin myöhempää merkkiä vastaan, joka on rekisteröity erilaisille tavaroille ja palveluille. Tämä on siis selvä poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan merkkien sekoitettavuus edellyttää sekä merkkien että tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuutta.

Laajalti tunnetun tavaramerkin määritelmä tulee tavaramerkkilain 6§:n 2 momentista. Säännöksen tarkoituksena on suojata laajalti tunnettua merkkiä sen maineen epäoikeudenmukaiselta hyväksikäytöltä tai vahingoittamiselta.

  Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo

  Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on perustettu PRH:n tekemällä päätöksellä 6.6.2007. Luetteloon voidaan hakemuksesta merkitä Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.

  Luettelo ei ole tavaramerkkirekisterin osa vaan siitä selvästi erillinen tietokanta. Luettelo on julkinen ja siitä annetaan maksullisia otteita. Luettelon pitäminen on osa PRH:n maksullista palvelutoimintaa, joka on toteutettu ilman laki- tai asetusmuutoksia.

  Luettelon tarkoitus on palvella elinkeinoelämää, asiamiehiä ja kaikkia muita tahoja, jotka tarvitsevat tietoa laajalti tunnetuista tavaramerkeistä. Luettelo on avuksi tehtäessä tavaramerkkejä koskevia ennakkotutkimuksia ja sekoitettavuustutkimuksia. Näin ollen luettelolla toivotaan olevan tavaramerkkiriitoja ennalta ehkäisevä vaikutus.

  Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon otetut ja siitä poistetut merkit kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä.

  Luettelon merkitys haettaessa tavaramerkkiä

  Jos PRH käsitellessään myöhempiä tavaramerkin rekisteröintihakemuksia havaitsee tutkimuksissaan luetteloon merkityn sekoitettavissa olevan merkin, ilmoitetaan tästä niin hakemuksen tekijälle kuin aikaisemman laajalti tunnetun merkin haltijalle riippumatta siitä mihin luokkaan tai luokkiin merkkiä haetaan rekisteröitäväksi.

  Luettelon tietoja ei tavaramerkin rekisteröintihakemusten käsittelyn yhteydessä oteta huomioon rekisteröinnin esteenä. Näin ollen jää aikaisemman laajalti tunnetun merkin haltijan harkittavaksi, haluaako tämä tehdä väitteen myöhempää rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan. Mahdollisen väitemenettelyn lopputulos ei aiheuta muutoksia luettelon tietoihin.

  Luetteloon ottamisen edellytykset ja näyttö tunnettuudesta

  Luetteloon ottamisen edellytyksenä on, että luetteloitava merkki on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesti Suomessa laajalti tunnettu. Laajalti tunnetun tavaramerkin käsite perustuu yhteisölainsäädäntöön, jonka tulkintaa ohjaa yhteisöjen tuomioistuin.

  Hakemukseen ja luetteloon merkitään ne tavarat ja / tai palvelut, joille tavaramerkin katsotaan olevan laajalti tunnettu. Toisekseen luetteloon tehdään merkintä siitä kohderyhmästä tai niistä kohderyhmistä, joissa merkin tunnettuus on todettu. Hakijan tulisi merkitä hakemukseen se kohderyhmä, jossa katsoo oheistetun näytön osoittavan merkin olevan laajalti tunnettu. Jos hakemuksessa ei ole mainintaa kohderyhmästä, katsotaan kohderyhmäksi kaikki suomalaiset.

  Hakemukseen pitää oheistaa näyttö tavaramerkin tunnettuudesta. Merkin tunnettuutta arvioidaan siinä yleisössä, joka on kyseisen merkin kohderyhmä. Tunnettuuden tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kuten esimerkiksi merkin osoitettu tunnettuus, markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus.

  Alla on lista näytöistä. Lista ei ole mitenkään tyhjentävä, joten näyttöä merkin laajalti tunnettuudesta voidaan osoittaa missä muodossa tahansa. Arvioidessaan näyttöä PRH ottaa huomioon kaiken hakemukseen liitetyn relevantin näytön.

  Tavaramerkin oltava tunnettu olennaisessa osassa Suomea

  Maantieteellisesti tavaramerkin edellytetään olevan tunnettu olennaisessa osassa Suomea. Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkotapausten valossa edellytetään myös, että merkittävän osan kohdeyleisöä on tunnettava tavaramerkki.

  Tunnettuus- ja markkinatutkimukset näyttönä

  Parhaana näyttönä pidetään tunnettuus- tai markkinatutkimuksia, jotka ovat itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden tekemiä. Arvioitaessa itse tutkimuksen luotettavuutta PRH:n täytyy ensinnäkin tietää, kuka tutkimuksen on tehnyt, jotta pystytään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta.

  Toiseksi PRH:n täytyy tietää tutkimuksen kohderyhmä, haastateltujen lukumäärä sekä sukupuoli- ja ikäjakauma. Kohderyhmästä ja sen koosta riippuu, mikä on riittävä haastateltujen lukumäärä. Jos kohderyhmänä on ’kaikki suomalaiset’, tulisi se myös näkyä haastateltavien lukumäärässä.

  Kolmanneksi PRH:n täytyy tietää käytetty tutkimusmenetelmä ja olosuhteet, joissa tutkimus on tehty. Tätä varten tutkimusraportin täytyy sisältää tiedot kysymyksistä, jotka on esitetty. On myös tärkeätä tietää miten ja missä järjestyksessä kysymykset on esitetty. Merkin spontaani tunnettuus on vahvempi näyttö merkin laajalti tunnettuudesta kuin johdattelevilla kysymyksillä saatu autettu tunnettuus.

  Hakemukseen täytyy liittää tutkimusraportti kokonaisena eikä ainoastaan lyhennettynä versiona, jotta PRH pystyy arvioimaan kyseisen näytön arvoa.

  Merkillä varustettujen tavaroiden markkinaosuus ja asema markkinoilla on arvokas tieto arvioitaessa merkin tunnettuutta, koska markkinaosuus kertoo suoraan prosenttiosuutena kokonaismarkkinoista, kuinka moni kohderyhmästä todella ostaa merkillä varustettuja tavaroita.

  Mainonta- ja markkinointimateriaali näyttönä

  Tavaramerkin tunnettuutta voi osoittaa myös mainonta- ja markkinointimateriaalilla. Kyseisen materiaalin luonne ja määrä kertoo useimmiten tavaramerkin käyttämisen intensiivisyydestä, käytön maantieteellisestä laajuudesta ja merkin käytön kestosta.

  Mainontaan ja markkinointiin käytetty kokonaisrahamäärä voi myös olla merkittävä osa näyttöä, jos hakija pystyy osoittamaan markkinointibudjetin suhteellisen osuuden koko alan markkinointikustannuksista.

  Merkin käytön intensiivisyyttä, laajuutta ja kestoa koskevaa näyttöä voidaan esittää myös erilaisten merkin tunnettuutta koskevien todistusten muodossa. Näitä todistuksia voivat antaa muiden muassa elinkeinonharjoittajien etujärjestöt sekä muut kohderyhmään kuuluvat tahot. Merkin käytön kestoa ja laajuutta epäsuorasti tukevaa näyttöä voidaan lisäksi esittää aiempien tavaramerkkirekisteröintien muodossa, vaikka merkin rekisteröinti ei olekaan edellytys merkin tunnettuudelle.

  Tavaramerkin rahallinen arvo näyttönä

  Tavaramerkin arvo voi olla myös yksi indikaatio merkin tunnettuudesta. Hakemuksessa voidaan tavaramerkin arvoa selvittää erilaisten tutkimusten ja listausten avulla sekä esimerkiksi merkin lisensointia koskevalla näytöllä.

  Vuosikertomukset ja muu hakijan toimintaa koskeva materiaali kertoo useimmiten epäsuorasti merkin käytöstä. Toisaalta myynnin volyymista ja liikevaihdosta kertovat luvut voivat myös olla osa näyttöä. Näiden merkitystä arvioidessa tulee kuitenkin ottaa huomioon markkinoiden koko ja itse tavaroiden luonne. Hakijan tulisi siis pystyä osoittamaan relevanttien markkinoiden koko, jotta myyntiä koskevia lukuja pystytään vertailemaan. Myyntiä koskeva näyttö tukee enemmänkin markkinaosuutta ja merkkitietoisuutta koskevaa näyttöä.

  Tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset näyttönä

  Tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset, jotka koskevat tavaramerkin laajalti tunnettuutta, voivat olla myös yksi tapa osoittaa näyttöä tunnettuudesta. PRH ei kuitenkaan ole sidottu tuomioistuinten tai viranomaisten päätöksiin, vaikka niillä tosiasiallista vaikutusta PRH:n ratkaisuun voi ollakin.

  Hakemuksen käsittely

  Hakemuksen käsittelyn edellytyksenä on, että hakemusmaksu on maksettu. Hakemusasiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (21.5.1999/621). Siten hakemuksen yhteydessä toimitettu materiaali on samalla tavalla julkista kuin tavaramerkin rekisteröintihakemuksen yhteydessä toimitettu.

  Jos PRH katsoo tarpeelliseksi, se voi pyytää kirjeellä hakijaa täydentämään hakijan virastoon toimittamaa selvitystä kahdeksan viikon määräajassa. Tarvittaessa voidaan myöntää saman pituinen lisäaika. Jos hakija ei vastaa määräaikaan mennessä, PRH ratkaisee hakemuksen jo toimitetun aineiston perusteella.

  Laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskevaa hakemusta on sen vireillä ollessa mahdollisuus hakijan pyynnöstä supistaa tai laajentaa siten, että merkin kohderyhmä ja/tai tavarat tai palvelut muuttuvat alkuperäisestä laajuudestaan.

  Jos PRH katsoo, ettei tavaramerkkiä lisäselvityksen jälkeenkään voida ottaa laajalti tunnettujen merkkien luetteloon, hakijalle toimitetaan perusteltu ilmoitus siitä ettei merkkiä voida merkitä luetteloon. Ilmoituksesta ei voi valittaa.

  Jos tavaramerkki hyväksytään luetteloon merkittäväksi, PRH lähettää siitä ilmoituksen hakijalle. Ilmoitus sisältää myös kehotuksen maksaa luetteloon merkintämaksu uhalla, että muutoin hakemus katsotaan rauenneeksi eikä merkkiä merkitä luetteloon. Sen jälkeen kun maksu on tullut PRH:een, tavaramerkki merkitään luetteloon ja kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä. Merkinnästä ilmoitetaan hakijalle erillisellä ilmoituksella, johon on liitetty merkkiä koskeva luettelon ote.

  Luettelomerkinnän voimassaolo ja uudistaminen

  Merkintä luettelossa pysyy voimassa viisi vuotta. Viiden vuoden aika lasketaan luetteloon merkitsemispäivästä. Merkintä voidaan uudistaa hakemuksesta viideksi vuodeksi kerrallaan. Uudistamista voidaan hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen viiden vuoden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä.

  Uudistamisen yhteydessä haltijan täytyy toimittaa näyttö tavaramerkin tunnettuudesta samoin kuin hakemusvaiheessa. Näyttö voi tosin tällöin tapauksesta riippuen olla vähäisempikin. Uudistamishakemuksen yhteydessä luetteloon merkitsemisen edellytykset tutkitaan virastossa kuten hakemusvaiheessa. Tarvittaessa PRH pyytää lisäselvityksiä merkin haltijalta.

  Merkintää uudistettaessa on mahdollista laajentaa luettelomerkintää esimerkiksi kohderyhmän ja/tai tavaroiden ja palveluiden osalta. Tämä johtuu siitä, että käytännössä uudistamishakemuksen käsittely ja maksut eivät eroa siitä, että haltija hakisi kokonaan uutta merkintää luetteloon.

  Luettelomerkinnän poistaminen

  Luettelomerkinnän poistamista voi vaatia kuka tahansa, jos tavaramerkki on otettu luetteloon vastoin 6 §:n 2 momentin edellytyksiä tai tavaramerkin tunnettuus ei enää täytä säännöksen edellytyksiä.

  Poistamista varten täytyy PRH:eentoimittaa ilmoitus tavaramerkistä, joka halutaan poistettavaksi sekä perustelut, miksi poistaminen tulisi tehdä. Lisäksi täytyy maksaa poistamispyyntömaksu.

  Poistaminen voi tapahtua myös osittaisena.

  Luetteloa koskeviin ratkaisuihin ei ole valitusoikeutta

  Luettelon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja siten ehkäistä ennalta ristiriitatilanteiden syntymistä. Näin ollen PRH:n luetteloa koskevat ratkaisut eivät ole sen tyyppisiä oikeusvaikutuksia tuottavia päätöksiä, jotka voitaisiin perustuslain 21 §:n mukaisesti saattaa tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

  Jos PRH ei ole hyväksynyt hakemuksen tarkoittamaa merkkiä laajalti tunnettujen merkkien luetteloon tai jos PRH on poistanut luetteloon otetun merkin, voi oikeudenhaltija saattaa asian uudelleen PRH käsiteltäväksi. Uusi hakemus voi menestyä esimerkiksi olosuhteiden muututtua tai jos PRH:lle toimitetaan lisäaineistoa uuden hakemuksen yhteydessä.

  Tulostettava versio
  Viimeksi päivitetty 14.06.2019