Välipäätös

Jos tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle löytyy tutkimuksissa jokin este tai hakemuksen tiedoissa on puutteita, hakijalle lähetetään välipäätös kirjattuna kirjeenä. Välipäätöksiä annetaan pääsääntöisesti vain yksi. Toinen välipäätös annetaan harkinnan mukaan vain silloin, jos sen voidaan olettaa tuovan olennaisesti lisätietoa ratkaisua varten.

Koronaviruspandemian aikana PRH toimittaa välipäätöksiä poikkeuksellisesti sähköpostilla etätyökäytännöistä johtuen. Asiakkaan tulee kuitata vastaanottaneensa sähköpostilla lähetetty välipäätös.

Mikä on muodollinen välipäätös?

PRH lähettää hakijalle ennen varsinaisen merkin tutkimista muodollisen välipäätöksen, jos hakemuksessa on jokin muodollinen puute, esimerkiksi jos luokitus on virheellinen. Muodollisessa välipäätöksessä PRH pyytää hakijaa korjaamaan mainitut puutteet. Kun hakija on korjannut puutteet, PRH voi tutkia hakemuksen muilta osin.

Missä ajassa vastaat välipäätökseen?

On erittäin tärkeää vastata välipäätökseen PRH:n antamassa määräajassa. Jos PRH ei saa vastausta viimeistään välipäätöksessä ilmoitettuna määräpäivänä, hakemus jää sillensä. Tämä tarkoittaa sitä, että asian käsittely päättyy kokonaan tai niiltä osin, kun esteitä on ollut.
Vastausaika välipäätöksiin on 2 kuukautta.

Vastausmääräajan pidennys

Voit saada pidennyksen välipäätöksessä annettuun määräaikaan, kun pyydät pidennystä kirjallisesti määräajan sisällä. Lisäksi on maksettava pidennysmaksu.

Tutustu hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Ensimmäinen määräajan pidennys ei tarvitse perusteluja. Seuraavien pidennysten myöntäminen edellyttää erityisiä perusteluita, kuten näyttöä vireillä olevista suostumusneuvotteluista estemerkin haltijan kanssa.

Jos olet jo toimittanut vastauksen välipäätökseen, ei pidennystä sen jälkeen voida enää myöntää.

Kesäpidennys myönnetään ilman perusteluja kaikkiin välipäätöksiin, joiden määräaika päättyy 1.6.–31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Lykkäyspyyntö

Voit vastauksessasi pyytää PRH:ta keskeyttämään hakemuksesi käsittelyn, jos estettä ei ole vielä rekisteröity tai esteeseen kohdistuu menettely, joka asettaa sen saaman suojan ehdolliseksi. Tällaisia syitä voivat olla esim. hakijan aloittama menettämis- ja mitätöintimenettely, tavaramerkkiin kohdistuva väite tai se, että estemerkki on edelleen hakemusvaiheessa.

Kuinka vastaat välipäätökseen?

Välipäätökseen pitää vastata kirjallisesti. Käytä vastaamiseen sähköistä jatkoasiointipalvelua. Lisäksi on suositeltavaa tutustua esimerkkeihin siitä, kuinka vastaat välipäätökseen ja kuinka voit päästä eroon välipäätöksessä ilmoitetuista esteistä.

Tutustu esimerkkeihin esteiden voittamiseksi ja tarkempiin vastausohjeisiin.

Päätös hakemuksen jättämisestä sillensä

Välipäätökseen vastaamatta jättäminen annettuun määräpäivään mennessä johtaa hakemuksen käsittelyn lopettamiseen eli hakemus jätetään sillensä.

Sillensä jättämisestä tehdään päätös, josta on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen, jos sillensäjättöpäätös on hakijan mielestä virheellinen tai sillensäjättöpäätöstä ei olisi tullut tehdä. Sillensäjättöpäätöksen kanssa toimitetaan valitusosoitus, joka sisältää ohjeet valituksen tekemiseen.

Hakemus voidaan jättää sillensä joko kokonaan tai vain osittain, jos puutteet tai rekisteröinnin esteet ovat kohdistuneet vain osaan hakemusta. Jos sillensäjättöpäätös on koskenut hakemusta vain osittain, merkki voidaan rekisteröidä valitusajan päätyttyä siltä osin, kuin rekisteröinnille ei ole estettä.

Sillensä jätetyn hakemuksen käsittelyn jatkaminen

Hakija voi pyytää sillensä jätetyn hakemuksen käsittelyn jatkamista. Pyyntö pitää tehdä PRH:lle viimeistään sillensäjättöpäätöksessä ilmoitettuna määräpäivänä, eli 2 kuukautta välipäätöksen määräajan päättymisestä.

Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä hakijan pitää antaa vastauksensa annettuun välipäätökseen tai muu selvitys. Samalla hakijan pitää maksaa käsittelyn jatkamismaksu.

Tutustu hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Osittain vai kokonaan?

Välipäätös, sillensäjättöpäätös ja hylkäyspäätös voivat koskea kaikkia merkin tavaroita ja palveluita tai vain osaa niistä.

Rekisteröinnin esteen koskiessa kaikkia tavaroita tai palveluita merkkiä ei rekisteröidä ollenkaan.

Jos rekisteröinnin este koskee vain osaa tavaroista ja palveluista, merkki rekisteröidään rekisteröintiprosessin lopussa niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita este ei koske.

Päätös hakemuksen jättämisestä sillensä (jos hakemus on jätetty ennen 1.5.2019)

Jos hakemus on tullut vireille ennen uuden tavaramerkkilain voimaantuloa 1.5.2019, hakemuksen käsittelyyn sovelletaan vanhaa eli hakemuksen vireilletulon hetkellä voimassa ollutta tavaramerkkilakia.

Vanhan tavaramerkkilain mukaan, jos vastausta ei toimita välipäätöksessä annetussa määräajassa, hakemus jää sillensä eli sen käsittely päättyy kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka haettu tavaramerkki olisi joiltakin osin ollut rekisteröitävissä, sitä ei rekisteröidä, vaan koko hakemus jätetään käsittelemättä.

Tämän jälkeen tavaramerkin saa uudelleen käsittelyyn vain tekemällä uuden hakemuksen ja maksamalla uuden hakemusmaksun. Tällaisessa tapauksessa voi pyytää PRH:lta käsittelyn kiirehtimistä.

Myös ennen 1.5.2019 haetun tavaramerkin sillensäjättäpäätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen, jos sillensäjättöpäätös on virheellinen tai sillensäjättöpäätöstä ei olisi tullut tehdä. Sillensäjättöpäätöksen kanssa toimitetaan valitusosoitus, joka sisältää ohjeet valituksen tekemiseen.

Tutustu hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.12.2020