Gå direkt till innehållet
Meny

Företagsinteckning och fusion

Företagsinteckningarnas inbördes förmånsrätter måste regleras om fler än ett av de bolag som är med i fusionen har företagsinteckningar. Det är inte möjligt att registrera verkställandet av fusionen förrän regleringen har gjorts.

En ansökan om reglering av inteckningarnas inbördes förmånsrätter kan göras av antingen

 • inteckningshavaren eller -havarna, eller
 • det övertagande bolaget i fusionen.

Ansökan

Lämna in en skriftlig och fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

 • sökandens namn, FO-nummer, adress och telefonnummer
 • eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
 • det övertagande bolagets namn och FO-nummer
 • inteckningarnas inbördes förmånsrättsordning
 • datum och underskrift (ansökan undertecknas av sökanden eller en person som hen har befullmäktigat).

Bilagor

 • ursprungliga intecknade pantskuldebrev med inteckningsbevis av det överlåtande bolaget
 • ursprungliga intecknade pantskuldebrev med inteckningsbevis av det övertagande bolaget, om den avtalade förmånsrätten påverkar deras ställning
 • styrkt kopia av avtalet mellan inteckningshavarna om inteckningarnas inbördes förmånsrätt
 • fullmakt, om ombudet undertecknar anmälan (antingen en blankofullmakt i original eller en individualiserad fullmakt som styrkt kopia).

Avtalet om reglering av inteckningarnas inbördes förmånsrätt ska innehålla följande uppgifter:

 • de bolag som deltar i fusionen och deras FO-nummer
 • avtalsparterna (inteckningshavarna), samt uppgift om vilken inteckning parten som ingår avtalet innehar
 • inteckningarnas nya inbördes förmånsrättsordning.

Behandlingsavgift

 • Behandlingsavgiften är 200 euro.
 • Vi fakturerar behandlingsavgiften när vi har behandlat ärendet. För faktureringen tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro.

Inlämning av ansökan

Skicka undertecknad ansökan med bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsregistret
00091 PRH

Du kan också

 • lämna in ansökan med bilagor i vår besökskundtjänst i Helsingfors. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.
 • skicka ansökan, kopior av pantskuldebrev samt eventuella andra bilagor till: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi.

Obs! Om du skickar din ansökan per e-post, skickar vi anvisningar och en färdigt ifylld blankett för att lämna in pantskuldebreven i original till oss. Du får anvisningarna och blanketten per e-post efter att vi har tagit din ansökan upp till behandling.

Tips

 • Vi gör inga anteckningar i pantskuldebreven om regleringen av inteckningarnas inbördes förmånsrätt. Vi bifogar ett nytt inteckningsbevis till pantskuldebreven som anger inteckningarnas nya inbördes förmånsrättsordning.
 • I stället för att reglera inteckningarnas inbördes förmånsrätt kan du göra en ansökan om dödande av företagsinteckningarna i bolaget som deltar i fusionen, efter vilket det inte längre finns företagsinteckningar i fler än ett av de bolag som är med i fusionen.
 • Om bara ett av de bolag som är med i fusionen har företagsinteckningar och det är fråga om ett överlåtande bolag uppdaterar vi ändringen i företagsinteckningsregistret efter att verkställandet av fusionen har antecknats i handelsregistret.
Utskriftsversion Uppdaterad 15.05.2024