Aktier

Följande uppgifter om aktier ska anmälas till handelsregistret: aktiekapitalet, antalet aktier samt eventuella bestämmelser i bolagsordningen om aktiernas nominella belopp och om huruvida bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

Följande länkar tar dig till anmälningsanvisningarna:

Läs mer om aktiernas nominella belopp.

Läs också anvisningarna för anmälan om aktieemission.

Aktieägare

Uppgifter om aktieägare antecknas inte i handelsregistret, och ingen ändringsanmälan lämnas in om byte av aktieägare. I praktiken sker ett aktieägarbyte ofta i samband med ändring av styrelse eller verkställande direktör, vilken måste anmälas till registret. Aktiebolaget självt är skyldigt att föra en aktieägarförteckning. Bestämmelser om detta finns i 3 kap. 15 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2019