Gå direkt till innehållet
Meny

Värdeandelssystemet

Om bolagets aktier ska höra till värdeandelssystemet ska det bestämmas i bolagsordningen. Aktierna kan anslutas till värdeandelssystemet redan vid bolagsbildningen, vilket ska anges i aktiebolagets etableringsanmälan till handelsregistret. I annat fall ansluts aktierna till värdeandelssystemet genom att ändra bolagsordningen och att anmäla detta till handelsregistret med en ändringsanmälan.

Beslut och tid för att ansluta aktier till värdeandelssystemet

Bolagsstämman beslutar om anslutningen genom att i bolagsordningen ta in en bestämmelse om att bolagets aktier ska höra till värdeandelssystemet. Samtidigt ska bolagsstämman bestämma den tid inom vilken aktierna ska anslutas till värdeandelssystemet (anmälningstid).

Alternativt kan bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om anmälningstiden.

Beslut om att avföra aktier från värdeandelssystemet

Bolagsstämman beslutar om avförandet genom att stryka bestämmelsen om anslutningen av bolagets aktier till värdeandelssystemet ur bolagsordningen.

Samtidigt ska bolagsstämman bestämma ett datum då aktierna avförs från värdeandelssystemet, eller så ska bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om det.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När anmäler jag?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur anmäler jag?

Du kan lämna in din anmälan om ändring av bolagsordningen i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna till din anmälan.

Anmälan om tiden inom vilken aktierna anslutas till värdeandelssystemet kan endast lämnas in på pappersblankett. Detsamma gäller anmälan om dagen då aktierna avförs ur värdeandelssystemet.

Om bolagsstämman har beslutat både om ändring av bolagsordningen och om anmälningstiden eller datumet för avförande, kan du anmäla ändringarna med samma pappersanmälan. Om det är styrelsen som har bestämt anmälningstiden eller datumet för avförande, är det sedvanligt att lämna in en separat anmälan.

Lämna in din pappersanmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13. Ange anmälningstiden eller datumet för avförande på sida 7 av bilageblanketten i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / skall avföras ur registret".

Vilka bilagor?

När du anmäler ändring av bolagsordningen, bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Bifoga också en kopia av den nya bolagsordningen, om bolagsstämman har beslutat att ändra den i sin helhet.

Om du anmäler anmälningstiden och datumet för avförande separat, bifoga till anmälningarna en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

När du anmäler anmälningstiden eller datumet för avförande, bifoga till din anmälan Värdepapperscentralens samtycke.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av bolagsordningen kostar 240 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in en pappersanmälan, läs först ifyllningsanvisningarnaÖppnas i en ny flik. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av bolagsordningen kostar 380 euro.

Anmälan om anmälningstiden eller om datumet för avförande från värdeandelssystemet ingår i priset.

En separat anmälan om anmälningstiden eller datumet för avförande från värdeandelssystemet kostar 95 euro.

Om du lämnar in en pappersanmälan, betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se handelsregistrets prislista.

Tillämplig lag

Bestämmelser om värdeandelssystemet finns i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Bestämmelser om aktier som hör till värdeandelssystemet finns i 3 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 04.08.2023