Inlösen av minoritetsaktier

Följande ärenden som gäller inlösen av minoritetsaktier ska anmälas till handelsregistret:

Uppkomst av inlösenrätt och inlösenskyldighet

Aktiebolag ska utan dröjsmål anmäla till handelsregistret att sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i aktiebolagslagen har uppkommit.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4. Anmälan kan endast lämnas in på papper.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange uppkomsten av inlösenrätt och inlösenskyldighet på sida 2 av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan. Andra bilagor behövs inte.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldighet kostar 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Upphörande av inlösenrätt och inlösenskyldighet

När sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i aktiebolagslagen har upphört, ska bolaget utan dröjsmål anmäla det till handelsregistret.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4. Anmälan kan endast lämnas in på papper.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange upphörandet av inlösenrätt och inlösenskyldighet på sida 2 av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan. Andra bilagor behövs inte.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om upphörande av inlösenrätt och -skyldighet kostar 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

God man och åtgärdsrapport

Om en domstol har förordnat en god man att bevaka minoritetsaktieägarnas intressen vid ett skiljeförfarande, ska domstolen på tjänstens vägnar anmäla den gode mannen till handelsregistret.

Om Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har beslutat att inte ansöka om förordnande av en god man, ska beslutet anmälas för anteckning i handelsregistret.

När skiljeförfarandet har avslutats ska den gode mannen utan dröjsmål lämna in en handelsregisteranmälan om sin åtgärdsrapport, vilken genom registreringen anses ha kommit till minoritetsaktieägarnas kännedom (se 18 kap. 5 § i aktiebolagslagen).

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4. Anmälan kan endast lämnas in på papper.

Läs först Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange åtgärdsrapporten på sida 2 av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av den gode mannen.

Bifoga till din anmälan en kopia av åtgärdsrapporten och kvittot på betald behandlingsavgift.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om den gode mannens åtgärdsrapport kostar 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Anmälan om skiljedom

När en inlösningstvist avgörs genom skiljeförfarande, ska skiljemännen inom två veckor efter det att skiljedomen givits anmäla den till handelsregistret (se 18 kap. 9 § i aktiebolagslagen).

Om skiljemännen inte anmäler domen inom två veckor, kan anmälan också lämnas in av en part.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4. Anmälan kan endast lämnas in på papper.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange skiljedomen på sida 2 av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av skiljemannen.

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift, en kopia av skiljedomen styrkt av en person och en utredning om att exemplar av skiljedomen har givits på det sätt som anges i 18 kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen. Utredningen kan vara ett intyg från skiljemannen om att exemplaren har givits enligt lagen.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om skiljedom kostar 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Tillämplig lag

Bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier finns i 18 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

I 20 § i lagen om införande av aktiebolagslagen finns en övergångsbestämmelse som gäller inlösen av minoritetsaktier. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.08.2021