Inlösen av minoritetsaktier

Följande ärenden som gäller inlösen av minoritetsaktier ska anmälas till handelsregistret:

Uppkomst av inlösenrätt och inlösenskyldighet

Aktiebolag ska utan dröjsmål anmäla till handelsregistret att sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i aktiebolagslagen har uppkommit.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Inga bilagor behövs.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om uppkomst av inlösenrätt kostar 40 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange uppkomsten av inlösenrätt och inlösenskyldighet på sida 2 av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan. Andra bilagor behövs inte.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldighet på pappersblankett kostar 95 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Upphörande av inlösenrätt och inlösenskyldighet

När sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i aktiebolagslagen har upphört, ska bolaget utan dröjsmål anmäla det till handelsregistret.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Inga bilagor behövs.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om upphörande av inlösenrätt och -skyldighet kostar 40 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange upphörandet av inlösenrätt och inlösenskyldighet på sida 2 av blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan. Andra bilagor behövs inte.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om upphörande av inlösenrätt och inlösenskyldighet på pappersblankett kostar 95 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

God man och åtgärdsrapport

Om en domstol har förordnat en god man att bevaka minoritetsaktieägarnas intressen vid ett skiljeförfarande, ska domstolen på tjänstens vägnar anmäla den gode mannen till handelsregistret.

Om Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har beslutat att inte ansöka om förordnande av en god man, ska beslutet anmälas för anteckning i handelsregistret.

När skiljeförfarandet har avslutats ska den gode mannen utan dröjsmål lämna in en handelsregisteranmälan om sin åtgärdsrapport, vilken genom registreringen anses ha kommit till minoritetsaktieägarnas kännedom (se 18 kap. 5 § i aktiebolagslagen).

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan till handelsregistret endast på pappersblankett.

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange åtgärdsrapporten på sida 2 av blankett 4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av den gode mannen.

Bifoga till din anmälan en kopia av åtgärdsrapporten och kvittot på betald behandlingsavgift.

Obs! Bifoga inte handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om den gode mannens åtgärdsrapport kostar 95 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Anmälan om skiljedom

När en inlösningstvist avgörs genom skiljeförfarande, ska skiljemännen inom två veckor efter det att skiljedomen givits anmäla den till handelsregistret (se 18 kap. 9 § i aktiebolagslagen).

Om skiljemännen inte anmäler domen inom två veckor, kan anmälan också lämnas in av en berörd part.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan till handelsregistret endast på pappersblankett.

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4.

Ange skiljedomen på sida 2 av blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av skiljemannen.

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift, en kopia av skiljedomen styrkt av en person och en utredning om att exemplar av skiljedomen har givits på det sätt som anges i 18 kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen. Utredningen kan vara ett intyg från skiljemannen om att exemplaren har givits enligt lagen.

Obs! Bifoga inte handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om skiljedom kostar 95 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier finns i 18 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer om aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex.

I 20 § i lagen om införande av aktiebolagslagen finns en övergångsbestämmelse som gäller inlösen av minoritetsaktier. Läs mer om lagen om införande av aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2022