Gå direkt till innehållet
Meny

Inlösen av minoritetsaktier

Lämna in en anmälan om ärenden som gäller inlösen av minoritetsaktier.

Här nedan finns information om följande:

Uppkomst av inlösenrätt och inlösenskyldighet

Aktiebolag ska utan dröjsmål anmäla till handelsregistret att sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i aktiebolagslagen har uppkommit.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Inga bilagor behövs.

Vad kostar anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan om uppkomst av inlösenrätt kostar 50 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 (pdf, 0.3 MB).

Ange uppkomsten av inlösenrätt och inlösenskyldighet på sida 2 av blanketten i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan. Andra bilagor behövs inte.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om inlösenrätt och inlösenskyldighet på pappersblankett kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Upphörande av inlösenrätt och inlösenskyldighet

När sådan inlösenrätt och inlösenskyldighet som avses i aktiebolagslagen har upphört, ska bolaget utan dröjsmål anmäla det till handelsregistret.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Inga bilagor behövs.

Vad kostar anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan om upphörande av inlösenrätt och -skyldighet kostar 50 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 (pdf, 0.3 MB).

Ange upphörandet av inlösenrätt och inlösenskyldighet på sida 2 av blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan. Andra bilagor behövs inte.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om upphörande av inlösenrätt och inlösenskyldighet på pappersblankett kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

God man och åtgärdsrapport

Om en domstol har förordnat en god man att bevaka minoritetsaktieägarnas intressen vid ett skiljeförfarande, ska domstolen på tjänstens vägnar anmäla den gode mannen till handelsregistret.

Om Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har beslutat att inte ansöka om förordnande av en god man, ska beslutet anmälas för anteckning i handelsregistret.

När skiljeförfarandet har avslutats ska den gode mannen utan dröjsmål lämna in en handelsregisteranmälan om sin åtgärdsrapport, vilken genom registreringen anses ha kommit till minoritetsaktieägarnas kännedom (se 18 kap. 5 § i aktiebolagslagen).

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Du behöver blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.

Öppna: blankett Y4 (pdf, 0.3 MB).

Ange åtgärdsrapporten på sida 2 av blankett 4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av den gode mannen.

Bifoga till din anmälan en kopia av åtgärdsrapporten och kvittot på betald behandlingsavgift.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till bilagorna, kvitto på behandlingsavgift och alla andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och alla andra nödvändiga bilagorna per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på webblankett kostar 50 euro.

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Anmälan om skiljedom

När en inlösningstvist avgörs genom skiljeförfarande, ska skiljemännen inom två veckor efter det att skiljedomen givits anmäla den till handelsregistret (se 18 kap. 9 § i aktiebolagslagen).

Om skiljemännen inte anmäler domen inom två veckor, kan anmälan också lämnas in av en berörd part.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Du behöver blankett Y4. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Spara blanketten på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y4 (pdf, 0.3 MB).

Ange skiljedomen på sida 2 av blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av skiljemannen.

Bifoga till din anmälan följande handlingar:

  • Kvittot på betald behandlingsavgift
  • En kopia av skiljedomen styrkt av en person
  • En utredning om att exemplar av skiljedomen har givits på det sätt som anges i 18 kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen.
      • Utredningen kan vara ett intyg från skiljemannen om att exemplaren har givits enligt lagen.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och alla andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och alla andra nödvändiga bilagor som per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på webblankett kostar 50 euro.

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 50 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "ändringsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på blanketter på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier finns i 18 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer om aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

I 20 § i lagen om införande av aktiebolagslagen finns en övergångsbestämmelse som gäller inlösen av minoritetsaktier. Läs mer om lagen om införande av aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024