Gå direkt till innehållet
Meny

Anvisning för skyldigheter för revisorer enligt lagen om penningtvätt

Enligt lagen om penningtvätt ska revisorn utföra kundkontroll och följa kundens verksamhet. Transaktioner som avviker från det normala ska utredas och anmälas till myndigheterna. Revisorn ska också förvara uppgifterna om kundkontrollen.

Revisionssammanslutningen ska dessutom utarbeta anvisningar och sörja för personalens utbildning.

I denna anvisning ges närmare information om revisorernas skyldigheter. Anvisningen har utarbetats som stöd för revisorernas arbete när de fullgör skyldigheterna i lagen om penningtvätt (lagen om förhindrande av penningtvätt och av terrorism, 444/2017).

Anvisningen uppdaterades den 2 juni 2023.

Penningtvättslagen tillämpas på revisorer enligt revisionslagen (1141/2015) när de utför uppgifter enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i den lagen eller 1 § 1 och 3 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) eller annars utövar verksamhet i den egenskap som avses i 1 kap. 1 § 4 mom. i revisionslagen.

I denna anvisning avses med revisor både revisionssammanslutningar och enskilda revisorer. På vissa punkter är skyldigheterna i lagen om penningtvätt inte som sådana tillämpliga på enskilda revisorer. Då används termen "revisionssammanslutning" i anvisningen.

På dessa sidor finns närmare information om följande:

Anvisningen som PDF-fil

Öppna: Anvisning för skyldigheter för revisorer enligt lagen om penningtvätt. (pdf, 228.7 kt)

Mer information

Även Finlands Revisorer rf har utarbetat rekommendationer till revisorer om lagen om penningtvätt. Föreningens rekommendationer 6/2020 kan läsas på webbplatsen tilintarkastajat.fi (på finska). Läs mer om rekommendationer till revisorer om lagen om penningtvätt. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 09.06.2023