Gå direkt till innehållet
Valikko

Rapporteringsskyldighet

Revisorn ska alltid anmäla tvivelaktiga transaktioner till Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen. Rapporten kan kallas till exempel rapport om penningtvätt eller STR (Suspicious Transaction Report).

Rapportering om penningtvätt är inte samma sak som polisanmälan. Rapportering om penningtvätt förutsätter således inte motsvarande bevis som skulle krävas i brottmål. Vid rapportering handlar det om en observation som avviker från det normala och som inte kan förklaras naturligt genom en skälig utredning av ärendet. Revisorn behöver inte heller bedöma om det är fråga om penningtvätt eller något annat brott. Att reda ut tillgångarnas ursprung och transaktionens faktiska karaktär hör till Centralen för utredning av penningtvätt.

I en rapport berättar revisorn för myndigheten om en exceptionell verksamhet som myndigheten borde utreda närmare. Rapporten kan leda till förundersökning och brottmålsdom, men det händer inte på långa vägar varje gång.

För att garantera rapportörens säkerhet är rapportörens identitet en sekretessbelagd uppgift och lämnas på inga villkor ut till den som rapporten gäller. Inte heller PRS får information från Centralen för utredning av penningtvätt om vilka revisorer eller revisionssammanslutningar som har rapporterat om penningtvätt.

Hur rapporterar man penningtvätt?

Lämna en rapport i e-tjänsten som tillhandahålls av Centralen för utredning av penningtvätt. Av särskilda skäl kan rapporten också lämnas med hjälp av någon annan krypterad förbindelse eller något annat informationssäkert förfarande.

Följande uppgifter ska ingå i rapporten:

  • uppgifter om kundkontroll
  • uppgifter om affärsverksamhetens art
  • uppgifter om beloppet och valutan av de medel eller annan egendom som ingår i transaktionen
  • uppgifter om medlens eller egendomens ursprung eller vart de riktas
  • orsaken till att revisorn anser transaktionen vara tvivelaktig.

Revisorn ska avgiftsfritt lämna alla uppgifter och handlingar som är nödvändiga för utredningen av misstanken. Revisorn ska svara på eventuella uppgiftsbegäranden från Centralen för utredning av penningtvätt, inom en av centralen utsatt skälig tid.

Läs mer om rapportering på centralens webbplatsÖppnas i en ny flik.

Behandling av uppgifter i rapporten och sekretess

Revisorn ska förvara de uppgifter och handlingar som har inhämtats för rapporteringen om penningtvätt i fem år.

Uppgifterna och handlingarna ska dock förvaras längre, om det är nödvändigt på grund av en brottsutredning, en anhängig rättegång eller för att trygga rättigheterna för dem som är anställda hos revisorn eller revisionssammanslutningen. I dessa situationer ska behovet av förvaring ses över vart tredje år. Att behovet har undersökts och när det gjordes ska antecknas i anslutning till de uppgifter som förvaras.

Uppgifter och handlingar som inhämtats för rapporten om penningtvätt ska förvaras separat från kundregistret (eller något annat motsvarande system) och får inte användas för något annat ändamål än det som föreskrivs i lagen om penningtvätt.

En revisors kund som är föremål för rapportering om penningtvätt har inte rätt att kontrollera de uppgifter och handlingar som inhämtats för rapporteringen. Dataombudsmannen kan på en sådan kunds begäran kontrollera att behandlingen av uppgifterna är lagenlig. Mer information om detta finns på dataombudsmannens webbplats
.
Fortsätt via länken till dataombudsmannens webbplats. Öppnas i en ny flik

Revisorn får inte avslöja rapporteringen om en tvivelaktig transaktionen eller att utredning i ärendet pågår för någon annan, inte heller för den som är föremål för rapporteringen. En anställd hos den revisionssammanslutning som lämnar rapporten kan dock få kännedom om ärendet om det direkt anknyter till personens arbetsuppgifter, till exempel om personen är ansvarig för organisationens riskhantering.

Revisorn får dock lämna ut uppgiften om rapportering av penningtvätt till en begränsad krets av aktörer som är underställda Finansinspektionens tillsyn, till exempel sådana banker eller försäkringsbolag som är delaktiga i den transaktion som rapporten gäller.

Om utlämnande av uppgifter bestäms i 4 kap. 4 § i lagen om penningtvätt.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.10.2021