Penningtvättslagens skyldigheter för revisorer

Revisorer har en central roll i att upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner och följaktligen även i att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvättslagen ålägger olika skyldigheter för revisorer. Patent- och registerstyrelsen (PRS) övervakar att de här skyldigheterna följs. Dessutom vägleder och instruerar PRS revisorerna i att följa sina skyldigheter.

Vad måste revisorerna göra?

Enligt penningtvättslagen har revisorerna tre centrala skyldigheter, som PRS övervakar:

  1. Upprättande och efterföljande av en riskbedömning
  2. Rapportering av tvivelaktiga affärstransaktioner
  3. Utredning av kunders förmånstagaruppgifter som en del av den övriga kundkontrollen.

Upprättande och efterföljande av en riskbedömning

En revisionssammanslutning eller en revisor som arbetar ensam måste bedöma riskfaktorer i anslutning till sina uppdrag och kunder. På basis av dem måste sammanslutningen och revisorn upprätta en omfattande och skriftlig riskbedömning av sin egen verksamhet. Revisorn måste även agera utgående från de i riskbedömningen gjorda observationerna.

PRS offentliggör en sammanfattning av sin egen riskbedömning av revisorerna. Riskbedömningen kallas för övervakarens riskbedömning, som revisorerna kan utnyttja för att upprätta sin egen riskbedömning.

I enlighet med sin riskbedömning ska revisionssammanslutningen ge utbildning och anvisningar för sina revisorer om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

PRS har rätt att få se den av revisorn upprättade riskbedömningen. På begäran lämna in riskbedömningen som bilaga till ett skyddat e-postmeddelande till PRS registratur.

Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post.

Rapportering av tvivelaktiga affärstransaktioner

Penningtvättslagens centrala syfte är att revisorerna och andra anmälningsskyldiga kunde upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner. Revisorn behöver inte veta om tvivelaktiga affärstransaktioner hänför sig till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det räcker att affärstransaktionerna avviker från det normala.

Om det inte finns en naturlig förklaring för de avvikande affärstransaktionerna, måste revisorn anmäla de tvivelaktiga affärstransaktioner som hen har upptäckt till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen (CKP).

Gå till webbapplikationen hörande till centralen för utredning av penningtvätt.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Revisorn får inte berätta för någon att hen har rapporterat tvivelaktiga affärstransaktioner. Redan uppgiften om en lämnad rapport är konfidentiell.

Om misstanken senare visar sig vara obefogad, föranleds inga påföljder för den revisor som lämnat rapporten. En anmälan om tvivelaktiga affärstransaktioner är således inte en likadan anmälan som en brottsanmälan.

Utredning av kunders förmånstagaruppgifter

Revisorn måste utreda kundföretagets eller -sammanslutningens förmånstagaruppgifter.

Revisorn måste kontrollera att kunden har lämnat in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Dessutom måste revisorn jämföra de av kunden erhållna förmånstagaruppgifterna med de uppgifter som kunden har anmält till handelsregistret.

Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Revisorn måste lämna in en tillsynsanmälan till PRS om de av kunden tillhandahållna förmånstagaruppgifterna avviker från uppgifterna i handelsregistret.

Läs mer om tillsynsanmälan.

Om kunden ännu inte har lämnat in en anmälan om företagets förmånstagare till handelsregistret, måste revisorn uppmana kunden att lämna in anmälan och vid behov till exempel vägra utföra en revision för att göra uppmaningen effektivare.

Vad ska du göra om du misstänker brott mot penningtvättslagen?

Vem som helst kan rapportera till PRS vid misstanke om att en revisor eller en revisionssammanslutning har brutit mot penningtvättslagen. Du kan rapportera till exempel om du misstänker att

  • revisorn inte har gjort någon riskbedömning
  • revisionssammanslutningen inte har gett sina anställda anvisningar och utbildning om penningtvättslagen
  • revisorn inte har rapporterat de upptäcka tvivelaktiga affärstransaktionerna till CKP:s central för utredning av penningtvätt.

Du kan rapportera anonymt. Lämna in din rapport per e-post till rikkomusepaily(at)prh.fi

Om revisionssammanslutningen har en egen intern rapporteringskanal, kan du rapportera genom den.

Hur övervakar PRS att revisorerna följer penningtvättslagen?

PRS övervakar revisorerna och revisionssammanslutningarna med olika åtgärder som riskbaserat inriktas på olika stora aktörer.

PRS övervakar att varje revisionssammanslutning och varje revisor som arbetar ensam upprättar en riskbedömning av sin egen verksamhet och agerar utgående från den. PRS övervakar även att revisorerna strävar efter att upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner och rapportera dem till CKP:s central för utredning av penningtvätt.

Om PRS upptäcker att revisorn eller revisionssammanslutningen inte följer de skyldigheter som avses i penningtvättslagen, föreslår PRS administrativa påföljder.

PRS förfar på samma sätt om revisionssammanslutningen inte har upprättat skriftliga anvisningar för sina revisorer eller ordnat tillräcklig utbildning för dem i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ytterligare information

Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Gå till penningtvättslagen i författningsdatabasen Finlex.

Webbplatsen penningtvätt.fi upprätthålls i samarbete med de myndigheter som övervakar penningtvättslagen. Webbplatsen innehåller grundläggande information om bekämpningen av penningtvätt.

Gå till webbplatsen penningtvätt.fi.


Utskriftsversion
Uppdaterad 13.06.2022