Gå direkt till innehållet
Valikko

Utbildning och anvisningar för personalen

Revisionssammanslutningen ska för sin personal utarbeta anvisningar om kundkontroll. Den måste också utarbeta riktlinjer för förfaranden för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, inhämtande av information om kunden, fortlöpande uppföljning samt iakttagande av utredningsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten.

Revisionssammanslutningen ska också se till att arbetstagarna får utbildning i hur lagstiftningen om penningtvätt ska följas.

En revisionssammanslutning som hör till en koncern eller någon annan ekonomisk sammanslutning ska dessutom följa koncernens interna förfaringssätt och anvisningar om iakttagande av lagstiftningen om penningtvätt.

I 9 kap. 1 § i lagen om penningtvätt föreskrivs om utbildning och skydd för anställda samt om upprättande av interna anvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.10.2021