Gå direkt till innehållet
Valikko

Identifiering av kunder och verkliga förmånstagare

Enligt lagen om penningtvätt ska revisorn identifiera sin kund och kontrollera kundens identitet när kundrelationen grundas.

Revisorn identifierar sin kund genom att utreda identiteten utifrån de uppgifter som kunden gett.

Kontroll av identiteten

Kundens identitet kan kontrolleras med hjälp av ett giltigt körkort, identitetskort, pass, FPA-kort med foto, främlingspass eller resedokument för flykting som beviljats av en finländsk myndighet.

Om kunden inte har någon handling som utfärdats av en finländsk myndighet, kan ett utländskt pass eller något annat identitetsbevis som godkänns som resedokument användas för kontrollen av kundens identitet.

När kunden är ett företag eller en annan sammanslutning kan ett handelsregisterutdrag eller något annat motsvarande utdrag ur ett offentligt register användas för kontrollen.

När en person handlar för ett företags eller en annan sammanslutnings räkning ska personen likaså identifieras och identiteten kontrolleras. Dessutom ska det säkerställas att personen har rätt att företräda företaget eller sammanslutningen.

Identifiering av dödsbodelägare och kontroll av identiteten: Se punkten Identifiering av verkliga förmånstagare nedan.

Bestämmelser om kundidentifiering och kontroll av kundens identitet finns i 3 kap. 2 § i lagen om penningtvätt.

Verkliga förmånstagare

Revisorn ska alltid identifiera de verkliga förmånstagarna för det kundföretag eller den kundsammanslutning som är föremål för revisionen och vid behov kontrollera deras identitet. Tillräckliga, exakta och aktuella uppgifter ska upprätthållas om de verkliga förmånstagarna.

I vissa situationer uppfylls inte kriterierna för företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare, eller så är det inte möjligt att identifiera förmånstagarna på basis av direkt eller indirekt ägande eller bestämmanderätt. Som verkliga förmånstagare betraktas då styrelsen, ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller andra personer i motsvarande ställning. Obs! Detta undantag gäller inte situationer där kunden vägrar lämna ut uppgifter om förmånstagarna. Gå till anvisningen: Vem är verklig förmånstagare?

Bestämmelser om identifiering av verkliga förmånstagare finns i 1 kap. 7 § i lagen om penningtvätt. Lagrummet innehåller några smärre undantag till vilka som är de verkliga förmånstagarna till exempel i stiftelser och i bostadsaktiebolag. Även i dessa fall ska de verkliga förmånstagarna alltid identifieras.

Revisorn ska jämföra de förmånstagaruppgifter som erhållits av kunden med de uppgifter som meddelats PRS. Om uppgifterna avviker från varandra ska revisorn först fråga sin kund om orsaken till detta. Om saken inte rättas till utan dröjsmål ska revisorn omedelbart anmäla avvikelsen till PRS. PRS skickar på basis av anmälan en uppmaning till företaget eller sammanslutningen om att uppdatera uppgifterna om förmånstagare. Gå till anvisningen: Tillsyn över förmånstagaruppgifter. https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/formanstagaruppgifter/tillsyn.html

Bestämmelser om skyldigheten att anmäla om avvikelser från uppgifterna om förmånstagare till PRS finns i 6 kap. 5 § i lagen om penningtvätt.


Utskriftsversion Uppdaterad 29.10.2021