Gå direkt till innehållet
Meny

Utredningsskyldighet och fortlöpande uppföljning

Revisorn ska sätta sig in i kundens verksamhet för att på det sättet kunna lägga märke till avvikande transaktioner.

På grund av utredningsskyldigheten ska revisorn inhämta uppgifter om sin kunds och dennes verkliga förmånstagares verksamhet, affärsverksamhetens art och omfattning samt grunderna för användningen av revisionstjänsten.

Mängden information som behövs och källorna beror på vad revisorn anser vara nödvändigt utifrån sin riskbedömning.

Revisorn ska följa upp sin kunds verksamhet för att säkerställa att kundens verksamhet motsvarar den erfarenhet av och den information som revisorn inhämtat om sin kund. Uppföljningen ska vara tillräcklig med tanke på arten och omfattningen av kundens verksamhet, kundförhållandets varaktighet och varaktighet samt riskerna.

I praktiken är det meningen att revisorn upptäcker verksamhet som avviker från det normala. I mer etablerade kundrelationer kan man upptäcka avvikande beteende jämfört med kundens tidigare verksamhet, och i mer kortvariga kundrelationer förknippas transaktioner som avviker från det normala ofta med transaktioner som är ovanliga inom branschen.

Revisorn ska fästa särskild uppmärksamhet vid transaktioner som med hänsyn till transaktionernas struktur eller storlek eller till kundens storlek eller verksamhetsställe. Likaså ska revisorn beakta situationer där transaktionerna inte har ett uppenbart ekonomiskt syfte eller inte motsvarar revisorns erfarenheter av och uppgifter om kunden.

För att kunden ska kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt kan det krävas att flera av ovan nämnda metoder kombineras eller att tilläggsuppgifter inhämtas från andra källor. Dessutom ska revisorn säkerställa tillgången till de uppgifter som behövs för kundkontrollen. Dessa är till exempel uppgifter om kundens verksamhet, affärsverksamhetens art och omfattning samt grunderna för användningen av en tjänst eller en produkt. De skyldigheter om kundkontroll som fastställs i lagen om penningtvätt uppfylls i vanliga fall mycket väl redan genom att man iakttar god revisionssed.

Bestämmelser om utredningsskyldigheten och den fortlöpande uppföljningen finns i 3 kap. 4 § i lagen om penningtvätt.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.06.2023