Gå direkt till innehållet
Valikko

Centrala definitioner i anslutning till penningtvätt

I lagen om penningtvätt definieras bland annat följande begrepp:

  • Penningtvätt
  • Finansiering av terrorism
  • Rapporteringsskyldig
  • Tvivelaktig transaktion
  • Verklig förmånstagare
  • Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Penningtvätt

Med penningtvätt avses att man försöker få pengar som skaffats genom brott att se lagliga ut. Pengarnas ursprung är alltså olagligt och man försöker få in dem i ett lagligt betalningssystem. Penningtvätt innebär alla åtgärder som syftar till att dölja pengarnas verkliga karaktär, ursprung eller ägare.

Finansiering av terrorism

Med finansiering av terrorism avses anskaffning eller insamling av medel för terroristiska ändamål. Medlens ursprung har i sig ingen betydelse, det kan mycket väl vara helt lagligt. Det väsentliga är däremot att man skaffar eller samlar in pengar för ett brottsligt, terroristiskt ändamål. Det är också straffbart att finansiera eller försöka finansiera en terroristgrupp.

Rapporteringsskyldig

Med rapporteringsskyldig avses alla sådana företag och andra sammanslutningar som berörs av de centrala skyldigheterna i lagen om penningtvätt, till exempel i fråga om kundkännedom och rapportering om tvivelaktiga affärstransaktioner. Revisorer är rapporteringsskyldiga.

Tvivelaktig transaktion

Enligt regeringens proposition (RP 228/2016 rd, s. 112) avses med en tvivelaktig transaktion alla från kundens normala verksamhet avvikande eller ovanliga transaktioner, också transaktioner som är exceptionella i fråga om sitt ekonomiska värde, med beaktande av uppgifter som gäller kundkontroll.

I den gällande lagen om penningtvätt används begreppen tvivelaktig transaktion och misstanke om finansiering av terrorism både tillsammans och vart för sig, även om en misstanke om finansiering av terrorism definitivt borde ingå i begreppet tvivelaktig transaktion.

Verklig förmånstagare

Med verklig förmånstagare avses en person som antingen äger företaget eller annars utövar bestämmande inflytande över företaget. Gå till anvisningen: Vem är verklig förmånstagare?

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

En person i politiskt utsatt ställning har betydande offentlig makt på grund av sin ställning. Enligt lagen om penningtvätt avses med en person i politiskt utsatt ställning en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag. Dessa uppdrag definieras i lagen.

En person som inte haft betydande offentliga uppdrag sedan minst ett år tillbaka anses inte längre vara i politiskt utsatt ställning.

Läs mer om personer i politiskt utsatt ställning (PEP):

Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Gå till förordningen i databasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 29.10.2021