Gå direkt till innehållet
Meny

Myndighetstillsyn

PRS övervakar att revisorerna och revisionssammanslutningarna följer penningtvättslagstiftningen i sitt arbete. PRS kan ingripa i verksamhet som uppvisar brister i iakttagandet av lagen om penningtvätt och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

PRS har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan avgift få de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för tillsynen.

PRS utför i enlighet med lagen om penningtvätt riskbaserade granskningar av revisionssammanslutningar av alla storlekar och enskilda revisorer.

PRS övervakar att varje revisionssammanslutning och enskild revisor upprättar en riskbedömning av sin egen verksamhet och agerar utifrån den.

PRS övervakar också att revisorerna i samband med den lagstadgade revisionen försöker upptäcka tvivelaktiga transaktioner och rapporterar dem till Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen.

PRS kan ge revisorerna föreskrifter om riskbedömningen samt om ett förenklat eller skärpt förfarande för kundkännedom.

PRS kan med hjälp av förbud och rättelseuppmaning ingripa i beslut, åtgärder eller förfaranden som en revisor planerar eller genomför, om de strider mot lagen om penningtvätt.

I sista hand kan PRS också förbjuda en person att ha en ledande position i en revisionssammanslutning för viss tid.

Vad gör PRH om skyldigheterna inte iakttas?

Om PRS upptäcker att en revisor eller revisionssammanslutning inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen om penningtvätt, föreslår PRS att en administrativ påföljd enligt lagen om penningtvätt påförs.
Detsamma gäller om revisionssammanslutningen inte har utarbetat skriftliga anvisningar för sina revisorer eller ordnat utbildning för dem i bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

PRS kan föreslå följande administrativa påföljder:

 • ordningsavgift
 • påföljdsavgift
 • offentlig varning.

Revisionsnämnden fastställer administrativa påföljder på framställning av PRS.

Alla administrativa påföljder som påförts med stöd av lagen om penningtvätt publiceras på prh.fi. Se påföljderna på revisionsnämndens webbplats.

Bestämmelser om tillsyn och administrativa påföljder finns i 7 och 8 kap. i lagen om penningtvätt.

Ordningsavgift

PRS kan föreslå att en ordningsavgift påförs revisorn. En förutsättning är att revisorn har försummat eller brutit mot skyldigheterna enligt lagen om penningtvätt och att verksamheten har varit uppsåtlig eller oaktsam.

En ordningsavgift kan påföras för brott mot eller försummelse av följande skyldigheter:

 • kundkontroll
 • identifiering och bedömning av risker
 • identifiering av kunden och kontroll av identiteten
 • bevarande av uppgifterna om kundkontroll
 • skyldighet att utreda och fortlöpande följa kundens verksamhet samt utredning av ovanliga transaktioner
 • identifiering av verkliga förmånstagare
 • tillämpande av åtgärder för skärpt kundkontroll
 • tillämpande av åtgärder för skärpt kundkontroll om kunden eller transaktioner knyter an till ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • identifiering av kund på distans
 • utarbetande och iakttagande av förfaranden för att bedöma om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller har nära kontakter med sådana personer
 • utarbetande och iakttagande av förfaranden för att säkerställa att revisorn iakttar sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut
 • rapportering av tvivelaktiga transaktioner till Centralen för utredning av penningtvätt
 • utarbetande av förfaringssätt för rapportering av misstänkta överträdelser
 • utbildning och anvisningar för personalen.

Påföljdsavgift

PRS kan också föreslå en påföljdsavgift som i princip är större än ordningsavgiften.

Förutsättningen är att den rapporteringsskyldiga allvarligt, upprepade gånger och systematiskt bryter mot eller försummar de ovan beskrivna skyldigheterna i lagen om penningtvätt.

Offentlig varning

Revisionsnämnden kan ge en revisor en offentlig varning, om revisorn handlar i strid med andra bestämmelser än de som gäller ordningsavgift eller påföljdsavgift eller i strid med föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen om penningtvätt.

En förutsättning för att en offentlig varning ska ges är att ärendet som helhet inte föranleder strängare åtgärder.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.06.2023