Gå direkt till innehållet
Meny

Pappersanmälan om aktieemission

Om möjligt lämna in din anmälan om aktieemission på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare och i regel också billigare än att använda pappersblanketter. Läs mer om e-anmälan:

E-anmälan om emission mot vederlag

E-anmälan om vederlagsfri emission

Vad kostar pappersanmälan?

Behandlingsavgiften för anmälan är 280 euro.

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan. 

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13.

Läs först anvisningarna för att fylla i blankett Y4.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna en handelsregisteranmälan.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad ska jag ange på bilageblankett 13?

Fas 1: Emissionsbeslut

Ange följande på bilageblankett 13 under "I Innehållet i emissionsbeslutet/Ökningsbeslutet":

 • datumet för emissionsbeslutet
 • antalet nya aktier eller maximiantalet aktier enligt aktieslag.

Fas 2: Registrering av nya aktier

Ange följande på bilageblankett 13 under "II Anmälan om nya aktier och/eller en ökning av aktiekapitalet för registrering":

 • datumet för emissionsbeslutet
 • antalet nya aktier
 • det belopp med vilket aktiekapitalet ökas, om aktiekapitalet ökas i samband med emission av nya aktier.

Ange slutresultatet under "Aktiekapitalet och antalet aktier efter ökning / emission".

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Fas 1: Emissionsbeslut

Bifoga följande handlingar:

 • kvitto på betald behandlingsavgift
 • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Styrelsen kan besluta om aktieemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Läs anvisningarna för emissionsbemyndigande.

Fas 2: Registrering av nya aktier

Bifoga följande handlingar:

 • kvitto på betald behandlingsavgift
 • vid emission mot vederlag: styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid emissionen
Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13.
 • vid emission mot vederlag: revisorns intyg om att aktiebolagslagens bestämmelser om betalning av aktier har iakttagits, eller annan redogörelse för betalning av aktier om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor
 • Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13.
 • Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
 • Om aktierna har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten. Lantmäteriverket get mer information om fastighetshandel. Gå till Lantmäteriverkets webbplats.Öppnas i en ny flik
 • vid emission mot vederlag: revisorns yttrande, om aktierna har betalats med apportegendom.


Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024