Gå direkt till innehållet
Valikko

Vederlagsfri emission

Anmälan om vederlagsfri emission till handelsregistret omfattar två faser:

Fas 1: Anmälan om emissionsbeslut, om bolaget har beslutat att ge ut nya aktier

Fas 2: Anmälan om de nya aktierna för registrering

Bolaget kan också besluta om vederlagsfri emission till sig självt (se 9 kap. 20 § i aktiebolagslagen).

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna en handelsregisteranmälan. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Anmälningsfrist

Fas 1: Emissionsbeslut

Anmäl emissionsbeslutet utan dröjsmål.

Fas 2: Registrering av nya aktier

Anmäl de nya aktierna för registrering utan obefogat dröjsmål och vid behov i flera omgångar. I praktiken anmäler man ofta emissionsbeslutet och de nya aktierna för registrering samtidigt.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din ändringsanmälan på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet till din anmälan om emissionsbeslut. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Styrelsen kan besluta om aktieemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Läs anvisningarna för emissionsbemyndigande.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om aktieemission kostar 240 euro.

Anmälan om ändring av emissionsbeslutet kostar 240 euro.

Registrering av nya aktier kostar 240 euro.

Avgiften på 240 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på pappersblanketter, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2018