Förlust av aktiekapitalet

Om aktiebolagets styrelse konstaterar att bolagets eget kapital är negativt, ska den anmäla förlusten av aktiekapitalet till handelsregistret.

Strykning av registeranteckningen om förlust av aktiekapitalet

Anteckningen om förlust av aktiekapitalet kan strykas ur handelsregistret om bolagets eget kapital utgör över hälften av aktiekapitalet. Bolaget ska lämna in en ändringsanmälan för att anteckningen ska strykas ur registret.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.

När ska anmälan lämnas in?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din ändringsanmälan på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna.

Bilagor till anmälan

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Förlust av aktiekapitalet

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Strykning av registeranteckningen om förlust av aktiekapitalet

Bifoga en balansräkning som visar att bolagets eget kapital utgör över hälften av aktiekapitalet. Om aktiekapitalet har minskats till 0 euro, räcker det att det egna kapitalet är mer än 0 euro.

Bifoga också en redogörelse för ökning av det egna kapitalet. Om bolaget har ökat det egna kapitalet enligt 20 kap. 23 § i aktiebolagslagen, bifoga en annan särskild redogörelse för detta tillsammans med en motivering. I fråga om ett kapitallån räcker det med motiveringen att lånet har beaktats i beräkningen av det egna kapitalet.

Om bolaget är skyldigt att välja en revisor, ska balansräkningen och den andra redogörelsen innehålla en revisionsanteckning. Alternativt ska revisionsberättelsen också bifogas till anmälan.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om förlust av aktiekapitalet kostar 40 euro.

Strykning av registeranteckningen om förlust av aktiekapitalet kostar 40 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Om du lämnar in din anmälan på pappersblanketter, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Bestämmelser om förlust av aktiekapitalet finns i 20 kap. 23 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.07.2019