Behandling av ansökningar

Anteckningarna i handelsregistret baserar sig i regel på handelsregisteranmälningar.

När ska en ansökan lämnas in?

En ansökningsprocedur kan utgöra ett steg i handläggningen när ett ärende ska registreras på basis av handelsregisteranmälan, såsom t.ex. vid fusion, delning och minskning av aktiekapitalet.

En ansökan kan också vara helt självständig och oberoende av handelsregisteranmälan, såsom ansökan om nedläggning av överkursfond eller ansökan om utbetalning av fritt eget kapital.

Hur lämnar jag in ansökan?

Ansökan kan vara fritt formulerad, men den ska alltid lämnas in skriftligt. Det krävs inte att man använder en anmälningsblankett, men t.ex. vid fusioner och delningar av aktiebolag är det praktiskt att lämna in ansökan på anmälningsblankett Y4 och bilageblankett 16 som är utarbetade för denna bolagsform.

Ansökan adresseras till Patent- och registerstyrelsen, och av den ska framgå sökanden och det företag och ärende som ansökan avser. Om ansökan hör ihop med någon handelsregisteranmälan ska det anges. Sökandens eller ombudets kontaktuppgifter ska också anmälas.

Vilka bilagor ska jag lämna in?

De bilagor som ska fogas till ansökan är olika för olika ansökningar.

Exempel på bilagor:

Vad kostar det?

Ansökningsavgiften är olika för olika ansökningar. Se behandlingsavgiften i vår prislista.

Ansökningsavgiften ska betalas i regel på förhand på samma sätt som behandlingsavgiften för handelsregisteranmälningar. Läs våra betalningsanvisningar.

Vid ansökningar om tillstånd för utlänningar tar vi ut avgiften först i efterhand. Läs våra anvisningar om hur du söker tillstånd för personer som är fast bosatta utanför EES.

Vad kungör PRS?

En kungörelse hör ihop med de flesta ansökningarna. Kungörelsen ska registreras i handelsregistret och den publiceras i Officiella tidningen. Kungörelsen publiceras också i kungörelseregistret som upprätthålls av Rättsregistercentralen.

I kungörelsen sätter Patent- och registerstyrelsen (PRS) borgenärerna en tidsfrist, inom vilken de ska till PRS lämna in en skrivelse, där de motsätter sig den tänkta åtgärden. Företaget ska skicka ett meddelande om en registrerad kungörelse till sina borgenärer.

När tidsfristen har gått ut meddelar PRS företaget om någon har motsatt sig så att företaget kan vidta åtgärder.

Efter utgången av tidsfristen avslutar PRS kungörelseförfarandet om ingen har motsatt sig eller om inkomna skrivelser har återtagits.

Efter det kan företaget verkställa beslutet som ansökan hänför sig till t.ex. utbetalningen av fritt eget kapital.

Hur lång är handläggningstiden för ansökan?

En ansökningsprocedur som kräver kungörelse kan i normala fall genomföras i cirka fyra månader, eftersom tidsfristen i kungörelsen sätts vanligen till 3 månader och 14 dagar från kungörelsens registreringsdag.

Om någon motsätter sig åtgärden, och eventuell uppskjutning av ansökningsärendet i anslutning till detta, gör naturligtvis handläggningstiden längre.

När det gäller handläggningstiden observera att om ansökningsärendet hör direkt ihop med en viss handelsregisteranmälan, kan ingen del av anmälan registreras förrän ansökningsproceduren har avslutats. Handelsregisteranmälan är en helhet och den kan inte delas upp så att eventuella ärenden som inte hör ihop med ansökan skulle kunna registreras en annan tidpunkt än de som hör ihop med ansökan.

Hur söker jag ändring?

Om PRS beslutar att avslå eller avvisa ansökan, kan du söka ändring i beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.04.2018