Gå direkt till innehållet
Meny

Behandling av ansökningar

Anteckningarna i handelsregistret baserar sig i regel på handelsregisteranmälningar.

När ska en ansökan lämnas in?

En ansökningsprocedur kan utgöra ett steg i handläggningen när ett ärende ska registreras på basis av handelsregisteranmälan, såsom till exempel vid

En ansökan kan också vara helt självständig och oberoende av handelsregisteranmälan, såsom ansökan om minskning av överkursfonden och reservfonden.

Hur lämnar jag in ansökan?

Ansökan kan vara fritt formulerad, men den ska alltid lämnas in skriftligt.

Ansökan ska innehålla följande:

  • sökandens uppgifter
  • företag och ärende som ansökan avser
  • sökandens eller ombudets kontaktuppgifter

Om ansökan hör ihop med någon handelsregisteranmälan ska det anges.

Vilka bilagor ska jag lämna in?

De bilagor som ska fogas till ansökan är olika för olika ansökningar.

Se exempel på bilagor i våra anvisningar:

Vad kostar det?

Ansökningsavgiften är olika för olika ansökningar. Se behandlingsavgiften i vår prislista.

Ansökningsavgiften ska betalas i regel på förhand på samma sätt som behandlingsavgiften för handelsregisteranmälningar. Läs våra betalningsanvisningar.

Vid ansökningar om tillstånd för utlänningar tar vi ut avgiften i efterhand. Läs våra anvisningar om hur du söker tillstånd för personer som är fast bosatta utanför EES.

Vad kungör PRS?

En kungörelse hör ihop med de flesta ansökningarna. Kungörelsen ska registreras i handelsregistret och den publiceras i Officiella tidningen. Kungörelsen publiceras också i kungörelseregistret som upprätthålls av Rättsregistercentralen.

I kungörelsen sätter Patent- och registerstyrelsen (PRS) borgenärerna en tidsfrist, inom vilken de ska till PRS lämna in en skrivelse, där de motsätter sig den tänkta åtgärden. Företaget ska skicka ett meddelande om en registrerad kungörelse till sina borgenärer.

När tidsfristen har gått ut meddelar PRS företaget om någon har motsatt sig så att företaget kan vidta åtgärder.

Efter utgången av tidsfristen avslutar PRS kungörelseförfarandet om ingen har motsatt sig eller om inkomna skrivelser har återtagits.

Efter det kan företaget verkställa beslutet som ansökan hänför sig till, exempelvis minskning av aktiekapitalet.

Hur lång är handläggningstiden för ansökan?

En ansökningsprocedur som kräver kungörelse kan i normala fall genomföras i cirka fyra månader, eftersom tidsfristen i kungörelsen sätts vanligen till 3 månader och 14 dagar från kungörelsens registreringsdag.

Om någon motsätter sig åtgärden, och eventuell uppskjutning av ansökningsärendet i anslutning till detta, gör naturligtvis handläggningstiden längre.

När det gäller handläggningstiden observera att om ansökningsärendet hör direkt ihop med en viss handelsregisteranmälan, kan ingen del av anmälan registreras förrän ansökningsproceduren har avslutats. Handelsregisteranmälan är en helhet och den kan inte delas upp så att eventuella ärenden som inte hör ihop med ansökan skulle kunna registreras en annan tidpunkt än de som hör ihop med ansökan.

Hur söker jag ändring?

Om PRS beslutar att avslå eller avvisa ansökan, kan du söka ändring i beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Gå till webbplatsen för Helsingfors förvaltningsdomstol.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 17.11.2023