Minskning av överkursfonden och reservfonden

Reservfonden och överkursfonden kan minskas för samma ändamål som aktiekapitalet. Fonderna antecknas inte i handelsregistret. Bolaget ska ansöka hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) om en kallelse på borgenärerna, om borgenärerna har rätt att motsätta sig minskningen.

Vad kostar ansökan om kallelse?

Ansökan om kallelse för minskning av överkursfonden och reservfonden kostar 210 euro.

Om du ansöker om flera kallelser på samma gång, tar vi ut en separat avgift för varje kallelse.

Betala avgiften innan du lämnar in ansökan. Bifoga kvittot på betalningen. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur ansöker jag om kallelse?

Det går inte att ansöka om minskning av överkursfonden och reservfonden på nätet. Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka den per post till

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller av en person som styrelseledamoten eller verkställande direktören har befullmäktigat. Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för ansökan?

Obs! Se till att du inte bifogar till din ansökan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet till ansökan. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Kallelse på borgenärer

Vi utfärdar en kallelse på de av bolagets borgenärer vars fordran har uppkommit före utfärdandet av kallelsen.

I kallelsen anges att borgenärerna har rätt att motsätta sig minskningen av överkurs- eller reservfonden. Vi publicerar kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen och registrerar kallelsen i handelsregistret på tjänstens vägnar.

Du kan studera innehållet i kallelserna i Rättsregistercentralens kungörelseregister. Gå till kungörelseregistret.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Bolaget ska skicka ett skriftligt meddelande om kallelsen till sina borgenärer senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen. Bolaget ska också senast den utsatta dagen lämna in ett intyg till PRS om att meddelandet har skickats ut.

Om borgenärerna motsätter sig

Motståndet ska anmälas skriftligen till PRS senast den i kallelsen utsatta dagen. Om en borgenär motsätter sig kallelseansökan, underrätter vi bolaget om detta genast efter den utsatta dagen. Läs våra anvisningar om att motsätta sig en kallelse.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.07.2018