Gå direkt till innehållet
Valikko

Minskning av överkursfonden och reservfonden

Reservfonden och överkursfonden kan minskas för samma ändamål som aktiekapitalet. Fonderna antecknas inte i handelsregistret. Bolaget ska ansöka hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) om en kallelse på borgenärerna, om borgenärerna har rätt att motsätta sig minskningen.

Hur lämnar jag in ansökan om kallelse på nätet?

Lämna in din ansökan i e-tjänsten på ytj.fi. Ansökan som du lämnar in i e-tjänsten på ytj.fi är förmånligare, och vi behandlar den snabbare än ansökan på papper.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

Tjänsten hjälper dig att fylla i ansökan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet till ansökan. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vem undertecknar ansökan om kallelse?

Ansökan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna ansökan. Läs mer om att underteckna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-ansökan. Läs mer om auktoriseringar i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Vad kostar ansökan om kallelse på nätet?

Ansökan om kallelse för minskning av överkursfonden och reservfonden kostar 155 euro på nätet.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att ansökan har undertecknats.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi och lämna in ansökan.Öppnas i en ny flik

Kallelse på borgenärer

Vi utfärdar en kallelse på de av bolagets borgenärer vars fordran har uppkommit före utfärdandet av kallelsen.

I kallelsen anges att borgenärerna har rätt att motsätta sig minskningen av överkurs- eller reservfonden. Vi publicerar kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen och registrerar kallelsen i handelsregistret på tjänstens vägnar.

Du kan studera innehållet i kallelserna i Rättsregistercentralens kungörelseregister. Gå till kungörelseregistret.Öppnas i en ny flik

Bolaget ska skicka ett skriftligt meddelande om kallelsen till sina borgenärer senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen. Bolaget ska också senast den utsatta dagen lämna in ett intyg till PRS om att meddelandet har skickats ut.

Om borgenärerna motsätter sig

Motståndet ska anmälas skriftligen till PRS senast den i kallelsen utsatta dagen. Om en borgenär motsätter sig kallelseansökan, underrätter vi bolaget om detta genast efter den utsatta dagen. Läs våra anvisningar om att motsätta sig en kallelse.

Hur lämnar jag in ansökan om kallelse på papper?

Skriv en fritt formulerad ansökan till PRS.

Skicka ansökan per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

Vem undertecknar pappersansökan?

Ansökan undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller av en person som styrelseledamoten eller verkställande direktören har befullmäktigat. Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behöver jag?

Obs! Bifoga inte till ansökan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet samt ett kvitto på betald behandlingsavgift till ansökan. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vad kostar ansökan om kallelse på papper?

Ansökan om kallelse för minskning av överkursfonden och reservfonden kostar 210 euro.

Om du ansöker om flera kallelser på samma gång, tar vi ut en separat avgift för varje kallelse.

Betala avgiften innan du ansöker om kallelse. Bifoga kvittot på betalningen. Läs först våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in ansökan om kallelse elektroniskt på webblanketten, om följande villkor uppfylls:

1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
3. Ansökan gäller aktiebolag.

En ansökan som lämnats in på webblankett kostar 155 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "Ändringsanmälan för aktiebolag" (identifieringssätt för utländska personer). Ange företagets uppgifter. Bifoga din ansökan i pdf-format i punkten "Blankett Y4, eventuell bilageblankett och eventuell personuppgiftsblankett". Därtill bifoga kvittot på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor i pdf-format i punkterna som avsetts för dem. Sänd.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.02.2023