Handläggning av ansökan

Handläggningen av nyttighetsmodellansökan börjar när ansökan kommer in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Vi börjar med att utföra en formell granskning av ansökan och därefter granskar vi om uppfinningen är registrerbar.

OBS! Vi granskar inte uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd, vilket innebär att du själv är ansvarig för att villkoren för nyhet och uppfinningshöjd uppfylls.

Handläggningen av ansökan indelas i steg; klicka på rubriken för att gå vidare:

 1. Formell granskning
 2. Granskning av registrerbarhet
 3. Svar på eventuella förelägganden
 4. Registrering och kungörelse dvs. offentliggörande
 5. Eventuellt avslag och ändringssökande

1. Formell granskning

I första skedet av handläggningsprocessen kontrollerar vi att alla nödvändiga handlingar är med i ansökan och att ansökningsavgiften är betald.

Om handlingar fattas eller ansökningsavgiften inte är betald skickar vi ett brev till dig där vi meddelar om formella brister i ansökan. Brevet kallas föreläggande och är ett beslut som ges under handläggningen. Det är alltså inte ett slutligt beslut.

Du har två månader på dig att svara på föreläggandet och korrigera bristerna.

2. Granskning av registrerbarhet

Efter den formella granskningen kontrollerar vi att uppfinningen är registrerbar, dvs. att det är fråga om en teknisk lösning som är industriellt användbar.

Dessutom ser vi till att uppfinningen inte gäller

 • enbart en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod
 • en konstnärlig skapelse
 • en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller affärsverksamhet
 • datorprogram
 • presentation av information

Nyttighetsmodell beviljas inte heller på

 • växtsorter
 • djurraser
 • förfaranden
 • en uppfinning vars utnyttjande strider mot sedlighet och allmän ordning

Dessutom kontrollerar vi att

 • ansökningstexten uppfyller de krav som ställts på den
 • skyddskraven beskriver endast en uppfinning
 • beskrivningen av uppfinningen är så tydlig att en fackman med dess hjälp kan använda uppfinningen.

Om ansökningshandlingarna måste korrigeras skickar vi ett brev till dig där vi meddelar om bristerna i ansökan. Brevet kallas föreläggande eftersom det är ett beslut som ges under handläggningen. Det är alltså inte ett slutligt beslut.

Du har två månader på dig att svara på föreläggandet och korrigera bristerna.

OBS! Vi prövar den i nyttighetsmodellansökan beskrivna uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd endast vid särskild begäran. Då utför vi en nyhetsgranskning som emellertid hålls helt separat från registrerbarhetskontrollen. Läs mer.

3. Svar på eventuella förelägganden

Ange i ditt svar på föreläggandet nyttighetsmodellansökans nummer. Med hjälp av numret befordrar vi svaret vidare till den person som behandlar ärendet hos oss.

För att korrigera bristerna i ansökan räcker ett brev med nödvändiga bilagor: uteblivna handlingar, kopia över betald avgift eller nya skyddskrav. Foga till ditt svarsbrev en kort beskrivning om vilka ändringar och korrigeringar du har gjort i ansökan för att påskynda behandlingen.

Skicka den korrigerade ansökan till oss så att svaret är framme senast den dag som anges i föreläggandet.

Om du inte korrigerar bristerna i ansökan senast den utsatta dagen skickar vi dig ett beslut om att ansökan avskrivs, med andra ord att behandlingen av ansökan avslutas. Observera att en avskriven nyttighetsmodellansökan kan tas upp till ny behandling, men bara en gång. I samband med denna begäran ska du korrigera bristerna och betala återupptagningsavgiften. Det gäller således att svara på föreläggandet inom utsatt tid.

Gör noggrant alla korrigeringar och vidta de åtgärder som föreslås i föreläggandet. Fortsatt försummelse av korrigerande åtgärder kan leda till avslag av ansökan.

4. Registrering och kungörelse dvs. offentliggörande

När vi har godkänt din ansökan för vi in nyttighetsmodellen i våra register och skickar ett registreringsintyg till dig. Vi kungör registreringen elektroniskt i Nyttighetsmodelltidningen. Gå till Nyttighetsmodelltidningen.

Det är möjligt att mot betalning få kopior av registrerade nyttighetsmodeller eller av nyttighetsmodellansökningshandlingar som blivit offentliga. Läs mer om bibliotekets tjänster.

Du kan bekanta dig med handlingar som blivit offentliga i vår avgiftsfria PatInfo-tjänst. PatInfo innehåller alla elektroniska handlingar för ansökningar som är inlämnade den 1 januari 2007 eller därefter. Gå till PatInfo.

Ansökningshandlingarna är offentliga från och med registreringsdagen eller senast 15 månader efter ingivnings- eller prioritetsdagen (läs mer om uppskov av registreringen ). På begäran av sökande kan ansökningshandlingarna bli offentliga också tidigare.

Ansökningshandlingarna blir inte offentliga om ansökan avskrivs (behandlingen avslutas), återkallas eller avslås innan 15 månader har gått från dess ingivnings- eller prioritetsdag eller innan ansökan har lett till registrering.

5. Eventuellt avslag och ändringssökande

Du kan alltid korrigera bristerna i ansökan. Om du trots rättelseuppmaningen inte har korrigerat ansökan enligt ställda krav, avslår vi den.

Det är möjligt att överklaga avslagsbeslutet hos marknadsdomstolen inom 60 dagar från delgivning av beslutet. Om marknadsdomstolen avslår ansökan, kan du överklaga beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om HFD beviljar besvärstillstånd.

Läs mer om besvärsärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.10.2019