Avgifter för nyttighetsmodellansökningar och registrerade nyttighetsmodeller

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Avgifter vid inlämning av ansökan

När du ansöker om en nyttighetsmodell, måste du betala en registreringsavgift och en eventuell tilläggsavgift för skyddskrav. Registreringsavgiften täcker de fyra första åren av registreringen.

Tjänst Pris (€)
Registreringsavgift (skydd för åren 1–4) 250,00
Registreringsavgift för elektronisk ansökan
(inlämnad med EPOs programvara Online Filing)
200,00
- tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 20,00
Översättningsavgift per sida 70,00
Uppskovsavgift (uppskov av registrering och offentliggörande) 50,00

Granskning av nyttighetsmodell

Tjänst Pris (€)
Granskningsavgift 300,00
Avgift för utlåtande 100,00

Förnyelse av registrering

Avgiften för förnyelse av en registrering förfaller till betalning den sista dagen i den månad när registreringsperioden löper ut. Du kan betala förnyelseavgiften tidigast ett år före och senast sex månader efter förfallodagen. Om du betalar förnyelseavgiften efter förfallodagen, måste du också betala en förhöjningsavgift.

Tjänst Pris (€)
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år (åren 5–8) 250,00
- förhöjning av förnyelseavgiften 50,00
Avgift för förnyelse av registrering för två år (åren 9–10) 200,00
- förhöjning av förnyelseavgiften 50,00

Ändringar i diariet över nyttighetsmodellansökningar och i nyttighetsmodellregistret

Tjänst Pris (€)
Avgift för varje anteckning i nyttighetsmodellregistret (t.ex. överlåtelse, pantsättning eller licensiering av en registrerad nyttighetsmodell) 100,00
Anteckning om ändring av namn, hemort, adress eller ombud i registret, överlåtelse av ansökan avgiftsfri

Övriga avgifter

Tjänst Pris (€)
Återupptagningsavgift (avskriven ansökan) 50,00
Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt 450,00
Avgift för krav om ogiltigförklaring av en registrerad nyttighetsmodell 70,00

Intyg och utdrag

Vi skickar en faktura. På priset för beställningen tillkommer faktureringstillägg och expeditionstillägg.

Tjänst Pris (€)
Prioritetsintyg 50,00
Diarieintyg 10,00
Registerutdrag 15,00
Bestyrkande av riktighet 15,00 + 1,00 /sida
Faktureringstillägg 6,50
Expeditionstillägg 5,50
Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2022