Ogiltigförklaring av registrering

En registrerad nyttighetsmodell hamnar ofta under konkurrerande företags kontroll eftersom den kan begränsa deras affärsverksamhet. Vem som helst kan när som helst försöka ogiltigförklara nyttighetsmodellen genom att framställa yrkande om ogiltigförklaring av registreringen. Yrkande om ogiltigförklaring kan också framställas efter registreringens utgång.

Klicka på länken och förflytta dig på sidan:

Grunderna för ogiltigförklaring

Du kan yrka ogiltigförklaring endast enligt grunderna i 19 § i lagen om nyttighetsmodellrätt, vilka är:

 • uppfinningen är inte ny. Läs mer om granskning av uppfinningens nyhet.
 • uppfinningen saknar uppfinningshöjd, dvs. den skiljer sig inte väsentligen från tidigare kända uppfinningar
 • beskrivningen är så bristfällig eller otydlig att en fackman med ledning av den inte kan använda uppfinningen
 • nyttighetsmodellen omfattar något som inte framgår av den ursprungliga ansökan
 • patentansökan har ändrats till nyttighetsmodellansökan på lagstridigt sätt
 • nyttighetsmodellens skyddskrav har utvidgats efter registreringen
 • uppfinningen uppfyller inte grundvillkoren i 1 § i lagen om nyttighetsmodellrätt dvs. uppfinningen är sådan som inte kan få nyttighetsmodellrätt.

Ta en närmare titt på lagen om nyttighetsmodellrätt i Finlex.

Framställ yrkande om ogiltigförklaring

Du kan framställa ett yrkande om ogiltigförklaring när som helst efter registreringen av nyttighetsmodellen. Information om registrering av nyttighetsmodell hittar du i vår PatInfo-tjänst eller i Nyttighetsmodelltidningen där samtliga nyttighetsmodeller kungörs dvs. publiceras.

Ett fritt formulerat yrkande om ogiltigförklaring med bilagor måste du göra skriftligt antingen på finska eller svenska. Yrkandet ska motiveras och skickas till PRS.

Yrkandet om ogiltigförklaring är avgiftsbelagt. Gå till prislistan och betalningsanvisningarna.

Gå till PatInfo.

Gå till Nyttighetsmodelltidningen.

Yrkandet om ogiltigförklaring lämnas obehandlat

Vi behandlar inte yrkandet om ogiltigförklaring om

 • avgiften inte har betalats
 • det inte framgår av yrkandet om ogiltigförklaring mot vilken nyttighetsmodell den är riktad
 • yrkandet om ogiltigförklaring inte anger vem som har gjort den
 • yrkandet om ogiltigförklaring inte har motiverats
 • en tvist om överföring av registreringen är under behandling.

Behandlingsprocessen

PRS skickar yrkandet om ogiltigförklaring för kännedom till nyttighetsmodellinnehavaren som ska ge sitt svar inom tre månader. Nyttighetsmodellinnehavaren kan exempelvis begränsa skyddskraven om han eller hon anser det nödvändigt för yrkande om ogiltigförklaring. Läs mer om skyddskrav.

Om nyttighetsmodellinnehavaren inte motsätter sig yrkande om ogiltigförklaring, förklaras registreringen ogiltig. I annat fall skickar vi innehavarens svar för kännedom till den som framställt yrkandet om ogiltigförklaring, som i sin tur kan lämna sitt yttrande om svaret inom en tidsfrist på två månader. Vi vidarebefordrar yttrandet av den som framställt yrkandet till nyttighetsmodellinnehavaren som kan lämna sitt svar inom en tidsfrist på två månader.

Vi vidarebefordrar svaret för kännedom till den som framställt yrkandet om ogiltigförklaring, den här gången utan tidsfrist för svar.

OBS! Yrkande om ogiltigförklaring behandlas alltid med hjälp av korrespondens. Muntlig behandling av ärendet är inte möjlig.

Om nyttighetsmodellinnehavaren motsätter sig yrkandet om ogiltigförklaring, granskar vi endast det material som den som framställt yrkandet om ogiltigförklaring har framfört. Om innehavaren lämnar nya skyddskrav granskar vi yrkandet om ogiltigförklaring utifrån de nya skyddskraven. Vi utför ingen egen separat utredning.

Slutligt beslut

När korrespondensen som anknyter till yrkandet om ogiltigförklaring har förts, ger vi ett beslut där nyttighetsmodellen

 • vidhålls oförändrad i kraft
 • ogiltigförklaras delvis om innehavaren har begränsat skyddskraven
 • ogiltigförklaras i sin helhet.

Om vi ogiltigförklarar nyttighetsmodellregistreringen kan innehavaren överklaga vårt beslut hos marknadsdomstolen inom 60 dagar från delgivning av beslutet. Om vi vidhåller nyttighetsmodellen oförändrad i kraft har den som framställt yrkandet om ogiltigförklaring rätt att söka ändring. Om vi ogiltigförklarar nyttighetsmodellen delvis, kan vardera parten överklaga vårt beslut. Gå till marknadsdomstolens webbplats.

Läs mer om hur du kan överklaga PRS beslut.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020