Innehållet i nyttighetsmodellansökan

Fyll i ansökningsblanketten som ska innehålla följande:

  • beskrivning av uppfinningen
  • skyddskrav
  • eventuella bilder

Dessutom behöver du eventuellt följande:

  • ett utlåtande om rätten till uppfinningen, om sökanden är ett företag eller om det finns flera uppfinnare
  • en ombudsfullmakt om du anlitar ett ombud.

Det är viktigt att du upprättar din ansökan omsorgsfullt eftersom du senare har begränsade möjligheter att ändra eller komplettera uppgifterna i den.

Öppna mallen för ansökan. (rtf, 0,05 Mb)

Anvisningar för att fylla i ansökan. (pdf, 0,08 Mb)

På vilket språk?

Skriv din ansökan antingen på finska eller svenska. Förrän nyttighetsmodellen registreras behöver vi dessutom en översättning av skyddskraven till svenska respektive finska. En enskild sökande kan också låta oss vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) översätta skyddskraven. Gå till prislistan.

Du kan lämna in din ansökan även på ett annat språk och få en ingivningsdag för den, men vi granskar inte registrerbarheten av uppfinning förrän ansökan har blivit översatt till finska eller svenska.

Beskrivning av uppfinningen

Beskrivningen ska alltid vara i skriftlig form. En prototyp eller en muntlig förklaring kan vi inte godkänna som beskrivningsdel av nyttighetsmodellansökan. Beskrivningen ska vara så tydlig att en fackman inom det aktuella området kan tillämpa uppfinningen.

Beskrivningen måste innehålla allt som är nödvändigt för att förstå uppfinningen, eftersom det inte är tillåtet att senare tillägga något nytt till ansökan. Du kan ändra skyddskraven i nyttighetsmodellansökan under handläggningen men den nödvändiga informationen måste finnas i beskrivningen av ansökan eller i de ursprungliga kraven. Annars kan du göra enbart nödvändiga förtydliganden, såsom korrigeringar av stavfel. Det är således bättre att förklara för mycket än för lite om uppfinningen.

Ange en kort och saklig benämning på uppfinningen som beskrivningens rubrik. Upprepa benämningen också i början av skyddskraven.

Red ut uppfinningens användningsområde i början av beskrivningen. Presentera dessutom teknikens ståndpunkt, dvs. det teknikområde som uppfinningen berör. Teknikens ståndpunkt innebär lösningar som ligger till grund för uppfinningen. Om uppfinningen är en förbättring av en förefintlig anordning, ska du beskriva anordningen i fråga. Om du känner till t.ex. patent- eller nyttighetsmodellpublikationer eller annan litteratur som beskriver teknikens ståndpunkt, ska dessa publikationer nämnas i beskrivningen.

Redogör i beskrivningen för det som kan uppnås med uppfinningen jämfört med teknikens ståndpunkt. Vanligen kan du göra detta genom att redogöra för de problem eller brister som har kommit fram vid användningen av den kända tekniken och hur din uppfinning undanröjer bristerna. Ange dessutom uppfinningens syfte genom att hänvisa till skyddskravet.

Ge därefter en detaljerad beskrivning av uppfinningen. Skriv i början av den här delen en förteckning över bilderna i ansökan. Presentera åtminstone ett exempel i detalj, där du redogör för minst ett eventuellt sätt att genomföra uppfinningsidén i din uppfinning. Naturligtvis får du presentera flera exempel. Använd gärna hänvisningsnummer för bilderna i beskrivningen, men glöm inte att uppfinningen också ska framgå ur beskrivningen utan bilder.

Se exemplet på beskrivning.

Skyddskrav

Skyddskraven är den viktigaste delen av ansökan. De definierar nyttighetsmodellens skyddsomfång, dvs. vad innehavaren av nyttighetsmodellen får ensamrätt till. Beskrivning och bilder används endast som hjälp för att förstå och tolka skyddskraven. Du kan ändra skyddskraven under handläggningen men den information som behövs för ändring måste finnas i beskrivningen eller i de ursprungliga kraven.

Formellt kan vi dela in ett skyddskrav i två delar: en ingress och en s.k. kännetecknande del. Skriv uppfinningens benämning i början av ingressen och redogör därefter för uppfinningens redan kända egenskaper. Ange i den kännetecknande delen de egenskaper som är nya och har uppfinningshöjd. Delarna skiljs åt med orden "kännetecknad av att" eller liknande. Sammanfattningsvis, redogör för uppfinningens tidigare kända egenskaper, lägg till emellan "kännetecknad av att" och förklara uppfinningens nya egenskaper som har uppfinningshöjd.

Ansökan kan omfatta flera s.k. självständiga och osjälvständiga skyddskrav.

  • ett självständigt skyddskrav: uppfinningens viktigaste egenskaper definierar skyddsomfånget
  • ett osjälvständigt skyddskrav: hänvisar till ett självständigt skyddskrav, kompletterar uppfinningen och presenterar ytterligare egenskaper eller alternativa utföringsformer.

Skyddskraven gäller antingen en anordning eller en produkt. Förklara konstruktionen av anordningar och sammansättningen av kemiska produkter. Du kan också definiera kemiska produkter genom att förklara deras framställningssätt.

OBS! Nyttighetsmodellskydd beviljas inte för förfaranden och deras användning. Däremot kan du skydda ett förfarande och dess användning med patent.

En ansökan kan innehålla flera skyddskrav, men de måste alla anknyta till en gemensam idé med uppfinningshöjd. Om detta inte är fallet, är kravuppsättningen oenhetlig. Skyddskraven får inte heller innehålla oklara definitioner.

Se exemplet på skyddskrav.

Bilder

Bilder är inte obligatoriska men i allmänhet lönar det sig att bifoga dem. Gör bilderna till konturritningar, helst på A4-papper såsom också själva ansökan. Bilderna kan också vara tydliga svartvita reproducerbara foton om uppfinningen framgår av dem. Skriv ingen förklarande text på bilderna utan använd hänvisningsnummer för att markera uppfinningens olika delar. Använd numren också i beskrivningen och skyddskraven i samband med de ord som beskriver uppfinningens olika delar.

Se exemplet på en ritning.

Läs mer om ansökningsprocessen i Nyttighetsmodellguiden. (pdf, 3,04 Mb)
Hur lämnar jag in en nyttighetsmodellansökan till PRS?

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019