Gå direkt till innehållet
Meny

Frågor och svar

1. F: Kan boks­lut un­der­teck­nas elekt­ro­niskt?

Ja, det går bra. Vi godkänner en elektronisk underskrift om bokslutet lämnas in direkt till handelsregistret. Det ska tydligt framgå av utskriften att dokumentet har undertecknats elektroniskt. Dessutom ska utskriften tydligt ange namnet på det använda systemet. Gå till anvisningen Elektronisk underskrift i handelsregisteranmälningar.

2. F: Mitt fö­re­tag har va­rit ett icke-verk­samt skriv­bords­fö­re­tag re­dan i fle­ra år och fö­re­ta­get har inte nå­gra tran­sak­tio­ner el­ler boks­lut. Jag har an­mält till Skat­te­för­valt­nin­gen att fö­re­ta­get inte är verk­samt, räc­ker det inte?

Aktiebolag och andelslag ska lämna in en bokslutsanmälan till handelsregistret för varje räkenskapsperiod. Lämna in bokslutshandlingar till handelsregistret även om företaget inte bedriver någon verksamhet.

3. F: Jag fick en upp­ma­ning att läm­na in de boks­lut som sak­nas. Hur vet jag vil­ka boks­lut ni inte har?

Från Sökning av bokslut i vår informationstjänst Virre kan du gratis kontrollera vilka bokslut som redan har registrerats i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

4. F: Jag har läm­nat in boks­lu­tet till Skat­te­för­valt­nin­gen. Var­för har det inte kom­mit in till han­dels­re­gi­stret?

Vi får bokslutsuppgifterna från Skatteförvaltningen endast om uppgifterna har lämnats in exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. För mer information kan du kontakta Skatteförvaltningen. Om du har lämnat in bokslutet till handelsregistret exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar, registreras bokslutet i handelsregistret inom cirka en vecka.

5. F: Hur kan jag kom­plet­te­ra mitt fö­re­tags boks­lut­san­mä­lan?

Du måste skicka in alla bokslutshandlingar på nytt till PRS – inte enbart kompletteringar eller korrigerade handlingar. Då kan vi se till att vi registrerar bokslutsanmälan på korrekt sätt.

Gå till anvisningen Hur kompletterar jag ett bokslut som registrerats i handelsregistret?

6. F: Hur kan jag be­gä­ra kor­ri­ge­ring av en re­dan re­gi­stre­rad boks­lut­san­mä­lan?

Utgångspunkten är att de bokslutshandlingar som lämnas in till handelsregistret är offentliga handlingar. Du kan begära oss att rätta registreringen av bokslutshandlingar om de innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller om bokslutet har registrerats felaktigt. Gå till anvisningen: Hur begär jag att registreringen av bokslutsanmälan som förts in i handelsregistret ska rättas?

7. F: Vem un­der­teck­nar blan­ket­ten för boks­lut­san­mä­lan? Kan bok­fö­ra­ren un­der­teck­na den?

Blanketten för bosklutsanmälan undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud som hen har befullmäktigat. Bokföraren kan underteckna blanketten om hen har befullmäktigats att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original. Observera att själva bokslutet också måste dateras och undertecknas.

8. F: Om jag läm­nar in boks­lu­tet för sent, or­sa­kar det kost­na­der för mig?

Det är gratis att lämna in bokslut inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.
Om ett aktiebolag eller andelslag lämnar in bokslutet senare, är avgiften 100 euro.

9. F: Jag fick en upp­ma­ning att läm­na in boks­lu­tet inom tre vec­kor, så att mitt fö­re­tag inte av­re­gi­stre­ras el­ler för­sätts i li­kvi­da­tion. Får jag mer tid för att läm­na in boks­lu­tet?

Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet. Om vi inte får bokslutet inom den utsatta tidsfristen, skickar vi en ny uppmaning med en tidsfrist på 3,5 månader. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

10. F: Om mitt fö­re­tag stryks ur han­dels­re­gi­stret, or­sa­kar det mig kost­na­der el­ler olä­gen­he­ter?

En avregistrering träder i kraft i och med att den antecknas i registret. Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om följderna av avregistrering.

För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningens kundservice.

11. F: Mitt fö­re­tag har inte haft en bok­fö­ra­re på mån­ga år, och jag kan inte upp­rät­ta boks­lut själv. Kan ni hjäl­pa?

Företagare har olika skyldigheter, och bokslutet är en av dem. Tyvärr kan vi inte erbjuda bokföringstjänster. Om du behöver hjälp med andra ärenden i anslutning till företagsverksamhet, kan du använda tjänsten FöretagsFinland eller kontakta regionala nyföretagarcentraler. Gå till anvisningen om begräsningarna i handelsregistrets rådgivning.

12. F: Boks­lu­tet sak­nar no­ter. Vad ska no­ter­na in­ne­hål­la?

I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen. Då kompletterar de kravet på att bokslutet ska ge en rättvisande bild. I noterna måste du anteckna till exempel uppgift om hur många personer som i genomsnitt har varit i företagets tjänst under räkenskapsperioden. Se även svaret till fråga 13. Läs mer om handlingar i bokslutsanmälan.

De detaljerade kraven som gäller noterna finns i bokföringsförordningen eller i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

Bokföringsförordning (30.12.1997/1339)Öppnas i en ny flik

Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 1753/2015Öppnas i en ny flik

13. F: Vi fick en upp­ma­ning att läm­na in boks­lu­tet till han­dels­re­gi­stret. Vårt fö­re­tag är ett öm­se­si­digt fas­tig­het­sak­tie­bo­lag och är inte skyl­digt att läm­na in boks­lut. Vad ska vi göra?

Vi har skickat en uppmaning till de företag vars bolagsform som antecknats i handelsregistret är aktiebolag. Ett aktiebolag kan registrera ömsesidigt fastighetsaktiebolag som sin företagsform om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Gå till anvisningen om att registrera företagsformen som ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

14. F: Vad är en re­vi­si­ons­an­teck­ning?

Revisionsanteckning innebär en anteckning, som revisorn gör på bokslutet och som hänvisar till revisionsberättelsen.

15. F: Har mitt fö­re­tag re­vi­si­ons­skyl­dig­het?

En revisor ska väljas i en sammanslutning där minst två av följande förutsättningar har uppfyllts under den avslutade räkenskapsperioden och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller
  • antalet anställda överstiger i medeltal tre under räkenskapsperioden

Även om gränserna ovan inte överskrids i bolaget, har bolaget revisionsskyldighet om dess bolagsordning eller stadgar kräver att en revisor ska väljas.
En revisor ska också väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och som utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga eller finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig.

16. F: Är mitt fö­re­tag skyl­digt att upp­rät­ta en verk­sam­hets­be­rät­tel­se?

En verksamhetsberättelse ska upprättas om bolaget är ett publikt aktiebolag eller ett företag av allmänt intresse, eller om det inte uppfyller kriterierna för sådana små företag som avses i bokföringslagen. En bokföringsskyldig uppfyller inte kriterierna för små företag om minst två av följande gränsvärden överskrids för både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • balansomslutning 6 miljoner euro
  • omsättning 12 miljoner euro
  • genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 50 personer

Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgifter enligt 3 kap. 1 a § i bokföringslagen. Därtill ska bestämmelserna i 8 kap. 5–8 § i aktiebolagslagen beaktas när verksamhetsberättelsen upprättas.

Bokföringslag (30.12.1997/1336)Öppnas i en ny flik

Lag om andelslag (14.6.2013/421)Öppnas i en ny flik

17. F: Är mitt fö­re­tag skyl­digt att upp­rät­ta en fi­nan­sie­rings­a­na­lys?

Bara stora företag samt företag av allmänt intresse måste upprätta en finansieringsanalys. Stora företag är bokföringsskyldiga om minst två av följande gränsvärden överskrids för den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • balansomslutning 20 miljoner euro
  • omsättning 40 miljoner euro, eller
  • genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 250 personer.