Handelsregistrets offentlighet

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som har antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Personbeteckningar och utomlands bosatta personers hemadresser

Vi lämnar ut uppgift om personbeteckningens slutled och utomlands bosatta personers hemadresser ur handelsregistret endast i sådana fall som uppfyller villkoren i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnar vi ut uppgift om bosättningsland i stället för hemadress för utomlands bosatta personer. Läs mer om utlämnande av personuppgifter i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Offentligheten ur anmälarens synpunkt

När du planerar att anmäla något till handelsregistret, kom ihåg att registret är offentligt.

Beakta till exempel följande:

  • Ur ett protokoll kan du bifoga till din anmälan ett utdrag som är styrkt av en person. De mötesbeslut som du inte anmäler till handelsregistret behöver inte vara med i utdraget.
  • De kontaktuppgifter som företaget anmäler visas i våra informationstjänster, såsom i företagssökningen på ytj.fi. Detta gäller också ombudets kontaktuppgifter.
  • Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra blanketter eller anmälningsbilagor. Om dina befolkningsuppgifter omfattas av en spärrmarkering, skriv inte din hemkommun i de handlingar som du skickar till handelsregistret.
  • Om du anmäler en person med finländsk personbeteckning till handelsregistret, ska du inte ange hens hemadress.

Offentligheten i våra informationstjänster

Handelsregistrets grunduppgift är att stödja verksamheten i samhället med hjälp av information om företag. Läs mer om handelsregistrets informationstjänster.

Också företag tillhandahåller informationstjänster där handelsregisteruppgifter ingår. Kontakta tjänsteleverantören direkt för att få mer information om dessa tjänster.

Personuppgifter i handelsregistret

Läs mer om personuppgifter som antecknas i handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.11.2021